You are here

İNŞAAT MUHASEBESİNDE TİCARİ KARA GEÇİŞ VE MALİ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİ VE TÜRK VERGİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Globalization points to a new economic paradigm under the dominance of capital movements, multinational corporations and a single global market. This new situation made it compulsory to use a common global language and made it necessary to create a single accounting language. For companies, it is so important to have accurate, reliable, transparent information in order to adapt to global competition conditions. In practice, the comparison of the tax legislation in two construction companies, the commercial profit transfer and the regulation of the financial statements are carried out in accordance with the Turkish Tax Code and the Turkish Commercial Code. In order to make accounting records in private constructions and to make accounting records for constructing and repairing and to obtain permission to use the building, it is necessary to obtain a certificate of non-compliance from the SSI, to transfer the profit to the profit and tax (fiscal) tax base notified to the Social Security Institution with minimum workmanship calculation, applications will be tried to explain with examples.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşme; sermaye hareketlerinin, çok uluslu şirketlerin ve tek bir küresel pazarın egemenliğinde yeni ekonomik paradigmaya işaret etmektedir. Bu yeni durum, beraberinde ortak bir küresel dilin kullanılmasını zorunlu hale getirmiş ve tek bir muhasebe dilinin yaratılmasını zorunlu kılmıştır. Şirketler için küresel anlamda rekabet koşullarına adapte olabilmek için; doğru, güvenilir, şeffaf bilgilerin önemi büyüktür. Uygulamada iki inşaat şirketinde vergi mevzuatı karşılaştırması yapılarak ticari kara geçişin ve mali tabloların düzenlenmesi, Türk Vergi ve Türk Ticaret Kanunu göz önünde tutularak gerçekleştirilmektedir. Özel inşaatlarda muhasebe kayıtları ve inşaat onarım işlerinde muhasebe kayıtlarının yapılması ve binanın kullanma izninin alınması için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ilişkisizlik belgesi alınması, asgari işçilik hesaplaması yapılarak SGK’na bildirilmesi, ticari kara ve mali (vergi) matrahı karına geçiş ve mali tabloların düzenlenmesi ve vergi uygulamaları örneklerle açıklamaya çalışılacaktır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Çankaya İ., (2003) “İnşaat Muhasebesi Yıllara Yaygın (Özel-Yap Sat) İnşaatlar”.Ankara.
Kızılot Ş., (2010) “İnşaat Muhasebesi, Yıllara Yaygın-Özel (Yap-Sat) İnşaatlar”, Ankara.
Küçük M., (2004) “Yıllara Yaygın Taahhüt İşlerinin Geçici Vergi Karşısındaki Durumu”,
Vergi Dünyası Dergisi, İstanbul.
Küçük M., (2016) “Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması”, İstanbul.
Selimoğlu R., (2012) “Türmob Tesmer İnşaat ve Kooperatif İşletemelerinde Muhasebe ve
Vergi Uygulamaları Ders Notları”, İstanbul.
Tunay B., (2005) “Değişiklikler Sonrası Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi
Kesintisi”, Maliye Postası, İstanbul.
Yıldırım Ö., (2008) “Tek Düzen Muhasebe Sistemi”, İstanbul.
Yılmaz K., (2004) “İnşaat Muhasebesi Vergilendirme ve Asgari İşçilik”, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com