You are here

Öğretmen adaylarının teknolojinin doğasına yönelik görüşlerinin gelişiminde gazete haberlerinin kullanımı

Using of newspapers’ news on development of pre-service teachers’ views on the nature of technology

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose of this study is to examine the influence of news about technology on the internet or in the newspapers published in print in Turkey on the development of pre-service science and technology teachers’ views. Study was conducted on the 46 pre-service science teachers (11 Male, 35 Female) who are second class and attending “Science and Technology Curriculum and Planning” course in Education Faculty in Turkey. “Views about Technology Questionnaire (VOTQ)” and “News Evaluation Form” were used in order to collect data. Data from “Views about Technology Questionnaire (VOTQ)” was analyzed descriptively and “News Evaluation Form” was analyzed by content analysis. When the findings from data collection tools were examined, it has been seen that the similar results are received. Findings indicate us that the use of such news has an influence on development of pre-service science and technology teachers’ view on the nature of technology. The aim of this study is to examine the influence of news about technology published on the internet or in the newspapers in Turkey on the development of pre-service science and technology teachers’ views. The study was conducted among the 46 pre-service science teachers (11 Male, 35 Female) who are sophomores attending “Science and Technology Curriculum and Planning” course in an Education Faculty in Turkey. “Views about Technology Questionnaire (VOTQ)” and “News Evaluation Form” were used in order to collect data. Data from “Views about Technology Questionnaire (VOTQ)” was analyzed descriptively and “News Evaluation Form” was analyzed by content analysis. When the findings have been examined, it has been seen that the similar results are received. Findings show that the use of such news has an influence on development of preservice science and technology teachers’ view on the nature of technology.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji dersi öğretmen adaylarının teknolojinin doğasına yönelik görüşlerinin gelişimine Türkiye’de internette ya da basılı halde yayımlanan gazetelerdeki teknoloji ile ilgili haberleri kullanmanın etkisini incelemektir. Çalışmaya, Türkiye’deki bir üniversitenin eğitim fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ikinci sınıfta öğrenim gören ve “Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ve Planlama” dersini alan 46 öğretmen adayı (11 Erkek, 35 Kadın) katılmıştır. Bu çalışmada, veri toplamak amacıyla; i) “Teknoloji Üzerine Görüşler Anketi (TÜGA)” ve ii) Haber Değerlendirme Formu kullanılmıştır. “Teknoloji Üzerine Görüşler Anketi (TÜGA)”nden elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. “Haber Değerlendirme Formu” kullanılarak elde edilen veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. Veri toplama araçlarından elde edilen bulgular incelendiğinde benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Elde edilen bulgular, bu tür haberlerin kullanımının Fen ve Teknoloji dersi öğretmen adaylarının teknolojinin doğası ile ilgili görüşlerinin gelişiminde etkili olduğunu göstermektedir.

REFERENCES

References: 

Aikenhead, G. S. (1988). An analysis of four ways of a assessing student beliefs about STS topics. Journal of
Research in Science Teaching, 25(8), 607-629.
Aikenhead, G. S., Ryan, A. G., & Fleming, R. W. (1989). Views on science–technology–society (form CDN. mc.
5). Saskatoon, Canada: Department of Curriculum Studies, University of Saskatchewan.
Aydın, F. (2009). “Teknolojinin doğasına yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin ve kavramlarının
gelişimi ve öğretimde ikilemlerin etkililiği”. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Bıyıkcı, E. (2007). “Gelişen teknolojik süreçlerin tasarım kavramı üzerine etkileri ve teknoloji-tasarım ilişkisinin
araştırılması”. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Buluş Kırıkkaya, E., & Bozkurt, E. (2012). Fen ve teknoloji derslerinde gazetelerden yararlanılarak hazırlanan
ders etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 64-80.
Compton, V., & Jones, A. (2004). The nature of technology, Briefing Paper Prepared For The New Zealand
Ministry of Education Curriculum Project.
Deveci, H. (2005). Sosyal bilgiler dersinde gazete kullanımı. The Turkish Online Journal of Educational
Technology, 4(3), 159-166.
De Vries, M. J. (2003). Editorial. International Journal of Technology and Design Education, 13(3), 199-205.
De Vries, M. J. (2005). Teaching about technology: An introduction to the philosophy of technology for
non-philosophers. Science & Technology Education Library, 27, Published by Springer.
Di Gironimo, N. (2011). What is technology? Investigating student conceptions about the nature of
technology. International Journal of Science Education, 33(10), 1337-1352.
Erdoğan, R. (2004). Investigation of the preservice science teachers’ views on nature of science. (Master’s
Thesis). Middle East Technical University, Ankara.
Gök, B., & Erdoğan, T. (2010). Investigation of pre-service teachers’ perceptions about concept of technology
through metaphor analysis. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 145-160.
Holdsworth, I., & Conway, B. (1999). Investigating values in secondary design and technology education.
The Journal of Design and Technology Education, 4(3), 205–214.
Ianacone, J. A. (2001). I only know what I read in the paper. English Journal, 82(8), 46–49.
International Technology Education Association (ITEA) (2003). Advancing excellence in technological
literacy: Student assessment, professional development, and program standards. Reston, VA: Author.
Ivan, A. S. (2003). Using newspapers to examine the nature of science. Science & Education, 12, 691–702.
Jarman, R., & McClune B. (2007). Developing scientific literacy; using news media in the classroom. Open
University Press.
Jones, A., & Moreland, J. (2003). Developing classroom-focused research in technology education. Canadian
Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 51-66.
Johnson, R. B., & Christensen, L. (2008). Quantitative, qualitative, and mixed research. [Online]: http://
www.southalabama.edu/coe/bset/johnson/2lectures.htm adresinden 14 Aralık 2008 tarihinde
indirilmiştir.
Kimbell, R., Stables, K., Green, R. (2002). The nature and purpose of design and technology. In G. Owen-
Jackson (Editor), Teaching design and technology in secondary school (pp. 19–30). London and NY:
Routledge.
Lewis, T. (1999). Research in technology education – some areas of need. Journal of Technology Education,
10(2), 41-56.
Martin, M. (1996). Valuing products and applications. In IDATER 96, University of Loughborough.
Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences • Yıl: Ocak 2015 • Cilt-Sayı: 41 • ss. 1-17
17
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı.
Ankara.
Naisbitt, J. (2004). İnsan ve teknoloji. (çev. O. Ayaz, H. Yıldıran, M. Ş. Kileci). İstanbul: CSA Global Yayın
Ajansı.
Pavlova, M. (2002). “Teaching” values in technology education: A critical approach for the theoretical
framework. In H. Middleton, M. Pavlova & D. Roebuck (Eds.), Learning in technology education:
Challenges for the 21th century, (pp. 96–102). Brisbane: Griffith University.
Potter, C. J., & Lohr, N. J., & Klein, J., & Sorensen, R. J. (2000). Information & technology literacy standards
matrix. Madison: Wisconsin Department of Public Instruction.
Prime, G. M. (1993). Values in technology: An approach to learning. Design and Technology Teaching, 26(1),
30–36.
Rausch, A. S. (2004). Newspaper in education’ in rural Japan. Journal of Asian Pacific Communication, 14(2),
223–244.
Rubba, P. A., & Schoneweg, C., & Harkness, W. (1994). A new scoring procedure for the VOSTS instrument.
Paper Presented at American Educational Research Association Meeting.
Tairab, H. H. (2001). Pre-service teachers’ views of the nature of science and technology before and after a
science teaching methods course. Research in Education, 65, 81-87.
Volk, K. S., & Dugger, W. E. (2005). East meets west: What Americans and Hong Kong people think about
technology. Journal of Technology Education, 17(1), 53–68.
Wajcman, J. (2004). Technofeminism. Madlen, Ma: Polity Press.
Williams, J. P. (2000). Design: The only methodology of technology? Journal of Technology Education, 11(2),
48–60.
Yaşar, Ş., & Ünlüer, G. (2011). Effect of using newspaper in social studies on academic success and attitudes
of fourth grade students. Elementary Education Online, 10(1), 109-120.
Yin, R. K. (2003). Case study research. Design and methods (Third edition). SAGE Publications.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com