You are here

Kavramsal değişim pedagojileri ile zenginleştirilmiş 5E modelinin öğrenci kavramsal değişimi üzerine etkisinin değerlendirilmesi: “Kuyruklu Yıldız”, “Yıldız Kayması” ve “Meteor” örneği

Evaluation of the effects of the 5E model enriched with conceptual change pedagogy on students’ conceptual change: “Comet”, “Star Drift” and “Meteor”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose of this study was to investigate the effect of the 5E model enriched with conceptual change pedagogies on students’ conceptual change and conceptual persistance relating to comet, star drift and meteor. A quasi-experimental research method was used in this study. The sample of this study is composed of 72 grade 7 students at Trabzon Mimar Sinan Primary school. Semi structured interviews and two-tier open ended test were used in data collection process. Wilcoxon Signed Rank Test was used in to group comparisons and Mann-Whitney U-test was used comparisons between groups. Semi structered interviews were conducted with 12 students in the experimental group. At the end of the study, it was found out that 5E Model Enriched with Conceptual Change Pedagogy had an effect on students’ conceptual change (U=309,5, p<.05) as the difference between the experimental group and the control group are statistically significant.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, kuyruklu yıldız, yıldız kayması ve meteor kavramlarının öğretiminde kavramsal değişim pedagojileri ile zenginleştirilmiş 5E modelinin öğrencilerin kavramsal değişimleri ve kavramsal kalıcılıkları üzerine olan etkisini incelemektir. Çalışmada yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Trabzon Mimar Sinan İlköğretim Okulu’ndan 72 ilköğretim 7. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak; iki aşamalı sorulardan oluşan bir test ve mülakat sorularından faydalanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının kavramsal anlama testi puanlarında grup içi karşılaştırmaları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, gruplar arası karşılaştırmalar ise Mann Whitney U-Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Mülakatlar deney grubunda yer alan 12 öğrenci ile birlikte yürütülmüştür. Araştırma sonucunda; kavramsal değişim pedagojileri ile zenginleştirilmiş 5E modelinin öğrencilerde kavramsal değişimi sağlamada kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı ölçüde (U = 309,5, p<.05) etkili olduğu tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Alkan, C. (1988). Bir eğitim ortamı olarak video, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21(1).
Ateş, S. & Polat, M. (2005). Elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde öğrenme
evreleri metodunun etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 39-47.
Ayas Kör, S. (2006). “İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinde ‘yaşamımızdaki elektrik’ ünitesinde görülen kavram
yanılgılarının giderilmesinde bütünleştirici öğrenme kuramına dayalı geliştirilen materyallerin
etkisi.” (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Bostan, A. (2008). “Farklı yaş grubu öğrencilerinin astronominin bazı temel kavramlarına ilişkin düşünceleri”
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
Bracher, L., Centrell, J. & Wilkie, K. (1998). The process of poster presentation: A valuable learning
experience, Medical Teacher, 20, 552–557.
Chambers, S. K. & Andre, J. (1997). Gender prior knowledge, interest and experience in electricity and
conceptual change text manipulations in learning about direct current. Journal of Research in
Science Teaching, 34(2), 107-123.
Ceylan, E. & Geban, Ö. (2009). Facilitating conceptual change in understanding state of matter and solubility
concepts by using 5E learning cycle model. Hacettepe University Journal of Education, 36, 41-50.
Çalık, M. (2006). “Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve
uygulanması” (Yayınlanmamış doktora tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Çalık, M., Okur, M. & Taylor, N. (2010). A comparision of different conceptual change pedagogies employed
with the topic of “Sound propation”. Journal of Science Educational Technology, 19, 3-18.
Çelikten, O., İpekçioğlu, S., Ertepınar, H. & Geban, Ö. (2012). The effect of the conceptual change oriented
instruction through cooperative learning on 4th grade students’ understanding of earth and sky
concepts, Science Education International, 23(1), 84-96.
Diakidoy, I.A., Vosniadou, S., & Hawks, J. (1997). Conceptual change in astronomy: Models of the earth and
of the day/night cycle in American-Indian children. European Journal of Education, 12, 159-184.
Eisen, A. (1998). Small-group presentations teaching ‘science thinking’ and context in a large biology class.
Bioscience, 48, 53-58.
Er Nas, S., Calik, M. & Cepni, S. (2012). Effect of different conceptual change pedagogies embedded within
5E model on grade 6 students alternative conceptions of “Heat transfer”. Energy Education Science
& Technology, 4(1), 177-186
Gobert, J. D. & Buckley, B. C. (2000). Introduction to model-based teaching and learning, International
Journal of Science Education, 22(9), 891-894.
Göncü, Ö. & Korur, F. (2012). “İlköğretim öğrencilerinin astronomi temelli ünitelerdeki kavram yanılgılarının
üç-aşamalı test ile tespit edilmesi”, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde
sunulmuş Bildiri, Niğde.
Gutwill, J. P., Frederiksen, J. R. & White, B. Y. (2000). Making their own connections: Students’ understanding
of multiple models in basic electricity, Cognition and Instruction, 17(3), 249-282.
Gümüş, İ., Demir, Y., Koçak, E., Kaya, Y. & Kırıcı, M. (2008). Modelle öğretimin öğrenci başarısına etkisi.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 65-90.
Güneş, M. H. & Çelikler, D. (2010). The investigation of effects of modelling and computer assisted instruction
on academic achievement. The International Journal of Educational Researchers, 1(1), 20-27.
Hay, I. & Thomas, S. M. (1999). Making sense with posters in biological science education, Journal of
Biological Education, 33(4), 209-214.
Tülay Şenel ÇORUHLU • Salih ÇEPNİ
154
Huddle, P. A. (2000). A poster session in organic chemistry that markedly enhanced student learning.
Journal of Chemical Education, 77(9).
Hunter, K. A. (1997). Poster presentations an alternative to the traditional classroom lecture. American
Journal of Pharma Ceutical Education, 61, 78-80.
Kikas, E. (1998). The impact of teaching on students’ definations and explainations of astronomical
phenomena. Learning and Instruction, 8(5), 439-454.
Kikas, E. (2004). Teachers’ conceptions and misconceptions concerning three natural phenomena. Journal
of Research in Science Teaching, 41(5), 432–448.
Kurnaz, M. A. (2013). Yıldız, Kuyruklu Yıldız ve Takımyıldız kavramlarıyla ilgili öğrenci algılamalarının
belirlenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 251-264.
Lelliott, A. & Rollnick, M. (2010). Big ideas: A review of astronomy education research 1974-2008,
International Journal of Science Education, 32(13), 1771-1779
Lock, R. (1997). Post-16 biology-some model approaches? School Science Review, 79(286), 33-38.
Miller, K. & O’Malley, C. (2012). “The Hertzsprung-Russell diagram of cars; is it an effective analogy in
teaching stellar astronomy?”. Paper presented at the annual meeting of the 46th Geological Society
of America, North-Central Section, Dayton, OH, United States.
Mulnix, A. & Penhale, S. J. (1997). Modelling the activities of scientists: a literature review and poster
presentation assignments, The American Biology Teacher, 59, 482-487.
Ölmez, O. & Geban, Ö. (2001). “Dördüncü sınıf öğrencilerinin dünya ve gökyüzü konularındaki kavramları
anlamalarında kavramsal değişim yaklaşımının etkisi”. Bilimde Çağdaş, Düşüncede Özgür Yeni
Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, İstanbul.
Özmen, H., Demircioğlu, H. & Demircioğlu, G. (2009). The effects of conceptual change texts accompanied
with animations on overcoming 11th grade students’ alternative conceptions of chemical bonding.
Computers and Education, 52, 681-695.
Özsevgeç, T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliştirilen öğrenci rehber
materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36-48.
Palmer, D. H. (2003). Investigating the relationship between refutational text and conceptual change. Science
Education, 87, 663-684.
Plait, P. (2002). Bad Astronomy: Misconceptions and misuses revealed, from astrology to the moon landing
“hoax”. John Wiley & Sons.
Saka, A. (2006). “Fen bilgisi öğretmen adaylarının genetik konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde
5E modelinin etkisi” (Yayımlanmamış doktora tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Shen, J. & Confrey, J. (2007). From conceptual change to transformative modeling: A case study of an
elementary teacher in learning astronomy. Science Education, 91(6), 948-966.
Stocklmayer, S. (2010). Teaching direct current theory using a field model. International Journal of Science
Education, 32(13), 1801-1828.
Şahin, Ç. (2009). “İlköğretim 8. sınıf “Kuvvet ve Hareket” Ünitesinde zenginleştirilmiş 5E öğretim modeline
göre rehber materyal tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.” (Yayınlanmamış doktora
tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Şahin, Ç., İpek Akbulut, H. & Çepni, S. (2012). Teaching of Solid Pressure with Animation, Analogy and Worksheet
to Primary 8th Students, The Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1(1), 22-51.
Şenel Çoruhlu, T. (2013). “Güneş sistemi ve ötesi uzay bilmecesi” ünitesinde zenginleştirilmiş 5E öğretim
modeline göre geliştirilen rehber materyallerin etkililiğinin belirlenmesi” (Yayınlanmamış doktora
tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences • Yıl: Ocak 2015 • Cilt-Sayı: 41 • ss. 139-155
155
Tamer, P. İ. (2006). “Effect of conceptual change texts accompanied with analogies on promoting conceptual
change in acid and base concepts” (Yayınlanmamış doktora tezi), Ortadoğu Teknik Üniversitesi,
Ankara.
Tural, G., Akdeniz, A. R. & Alev, N. (2010). Effect of 5E teaching model on student teachers’ understanding
of weightlessness, Journal of Science Educational Technology, 19, 470-488.
Ural Keleş, P. (2009). “Kavramsal değişim metinleri, oyun ve drama ile zenginleştirilmiş 5E modelinin
etkililiğinin belirlenmesi: ‘canlıları sınıflandıralım’ örneği” (Yayınlanmamış doktora tezi), Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Ünal, S. (2007). “Atom ve molekülleri bir arada tutan kuvvetler konularının öğretiminde yeni bir yaklaşım:
BDÖ ve KDM’nin birlikte kullanımının kavramsal değişime etkisi.” (Yayınlanmamış yüksek lisans
tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Vatansever, O. (2006). “Kavramsal değişim yöntemi ile yapılan öğretimin onuncu sınıf öğrencilerinin elektriksel
alan, elektriksel potansiyel ve elektriksel potansiyel enerji konularındaki kavram yanılgılarını
gidermeye olan etkisi.” (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Wang, T. & Andre, T. (1991). Conceptual change text versus traditional text application questions versus no
questions in learning about electricity, Contemporary Educational Psychology, 16, 103-116.
Yiğit, N. & Özmen, H. (2006). Fen öğretimine yönelik hazırlanan modellerin kazandırmayı amaçladıkları
davranışlar açısından incelenmesi. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-14.
Zhang, J., Chen, Q., Sun, Y. & Reid, D. J. (2004). Triple scheme of learning support design for scientific
discovery learning based on computer simulation: Experimental research, Journal of Computer
Assisted Learning, 20, 269- 282.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com