You are here

Rehber materyallerin öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerine etkisi: “Isının yayılma yolları” örneği

Effectiveness of the introductory materials on students’ conceptual understanding: Case of “The heat transfer”

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.15285/ebd.81188

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to develop introductory materials as they pertain to the elaboration stage with regards to “Heat Transfer” topic and to investigate the effects of these guide materials on students’ conceptual understanding. Semi-experimental research design was used in this study.The sample consisted of 67 sixth grade students. Data of the research were collected through conceptual understanding test, drawings and interviews. The quantitative data were analysed with Wilcoxon Signed Rank Test and Mann Whitney U-Test. Student interviews were analyzed using descriptive strategies. Student responses were classified based upon the conceptual similarities and dissimilarities. Student drawings were analyzed using the same classification. The findings of the study show that, there is a statistically significant difference in favor of the experimental group based upon students’ conceptual understanding.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, “Isının Yayılma Yolları” konusunda derinleştirme aşamasına uygun rehber materyaller hazırlamak ve rehber materyallerin öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 6. sınıfta öğrenim gören 67 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kavramsal anlama testi, yarı yapılandırılmış mülakat ve çizimlerden yararlanılmıştır. Elde edilen nicel veriler; Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann Whitney U-Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin mülakatları betimsel analize tabi tutulmuştur. Öğrencilerin mülakatlarından elde edilen veriler bir araya getirilerek aynı ve zıt anlam vermelerine göre sınıflandırılmıştır. Çizimlerin analizinde de aynı yol izlenmiştir. Yapılan uygulamalar sonrasında uygulanan rehber materyallerin deney grubu öğrencilerinin kavramsal anlamalarında anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Abraham, M. R., Grzybowski, E. B., Renner, J. W. & Marek, E. A. (1992). Understandings and
misunderstandings of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of
Research in Science Teaching, 29(2), 105–120.
Aydoğan, S., Güneş, B. & Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 23(2), 111-124.
Ayvacı, H. Ş. & Yılmaz, B. C. (2009). Investigating the effect of drama activity called “mirrors and their
usage” to student succession developed according to elaborating stage of 5E model. Procedia Social
and Behavioral Sciences, 1(1), 2712–2717.
Balkan Kıyıcı, F. & Aydoğdu, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının günlük yaşamları ile bilimsel
bilgileri ilişkilendirebilme düzeylerinin belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve
Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 43-61.
Başer, M. & Çataloğlu, E. (2005). Kavram değişimi yöntemine dayalı öğretimin öğrencilerin ısı ve sıcaklık
konusundaki “yanlış kavramlar”ının giderilmesindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 29, 43-52.
Beerenwinkel, A., Parchmann, I. & Grasel, C. (2011). Conceptual change texts in chemistry teaching: A
study on the particle model of matter. International Journal of Science and Mathematics Education,
9(5), 1235–1259.
Bischoff, P.J. (2006). The role of knowledge structures in the ability of preservice teachers to diagnose a
child’s understanding of molecular kinetics. Science Education, 90(5), 936-951.
Boddy, N., Watson, K. & Aubusson, P. (2003). A trial of the five es: A referent model for constructivism
teaching and learning. Research in Science Education, 33(1), 27–42.
Buluş Kırıkkaya, E. & Güllü, D. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ısı-sıcaklık ve buharlaşmakaynama
konularındaki kavram yanılgıları. İlköğretim Online, 7(1), 15-27.
Cerit Berber, N. & Sarı, M. (2009). Kavramsal değişim metinlerinin iş, güç, enerji konusunu anlamaya etkisi.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 159-172.
Chambers, S. K. & Andre, T. (1997). Gender, prior knowledge, interest and experience in electricity and
conceptual change text manipulations in learning about direct current. Journal of Research in
Science Teaching, 34(2), 107–123.
Chen, C. C., Lin, H. S. & Lin, M. L. (2002). Developing a two-tier diagnostic instrument to assess high
school students’ understanding-the formation of ımagesby a plane mirror. Proceedings of the
National Science Council, 12(3), 106–121.
Çalık, M. & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 1–17.
Çam, F., Özkan, E. & Avinç, İ. (2009). Fen ve teknoloji dersinde drama yönteminin akademik başarı ve derse
karşı ilgi açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Köy ve Merkez okulları örneği. Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 29(2), 459-483.
Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
Çepni, S., Ayas, A., Akdeniz, A.R., Özmen, H., Yiğit, N. & Ayvacı, H. Ş. (2005). Fen ve teknoloji öğretimi.
Ankara: Pegema Yayıncılık.
Çepni, S., Aydın, A. & Ayvacı, H. Ş. (2000). Dört ve beşinci sınıflarda fen bilgisi programındaki fizik
kavramlarının öğrenciler tarafından anlaşılma düzeyleri. IV. Fen Bilimleri Kongresi’nde
sunulmuştur, Ankara, Türkiye.
Çetingül, İ. & Geban, Ö. (2011). Using conceptual change texts with analogies for misconceptions in acids
and bases. Hacettepe University Journal of Education, 41, 112–123.
Sibel Er NAS • Salih ÇEPNİ
154
Dede Er, T., Şen, Ö. F., Sarı, U. & Çelik, H. (2013). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi bilgilerini
günlük hayatla ilişkilendirme düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 209-216.
Değirmençay, Ş.A. (2010). Zenginleştirilmiş 5E öğretim modeline dayalı rehber materyallerin kavramsal
değişim üzerine etkileri: “Isının yayılması ve genleşme”. (Yayımlanmamış doktora tezi), Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Dori, Y.J., Tal, R.T. & Tsaushu, M. (2003 ). Learning and assessing biotechnology topics through case studies
with built-in dilemmas. Science Education, 87(6), 767-793.
Emrahoğlu, N. & Mengi, F. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını
günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi Ç.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 21(1), 213-228.
Er Nas, S., Çalık, M. & Çepni, S. (2012). Effect of different change pedagogies embedded within 5E model on
grade 6 students’ alternative conceptions of ‘heat transfer’. Energy Education Science and Technology
Part B: Social and Educational Studies, 4(1), 177–186.
Gedik, H. (2010). Güncel olayların ilköğretim sosyal bilgiler derslerinde kullanımı ve öğrenci görüşleri. Ahi
Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 97–118.
Harrison, A. G., Grayson, D. J. & Treagust, D. F. (1999). Investigating a grade 11 student’s evolving
conceptions of heat and temperature. Journal of Research in Science Teaching, 36(1), 55-87.
Hartfield, P. J. (2010). Reinforcing constructivist teaching in advanced level biochemistry through the
introduction of case-based learning activities. Journal of Learning Design, 3(3), 20-31.
İlkörücü Göçmençelebi, Ş. & Özkan, M. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde
öğrendikleri biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik bir
ölçek geliştirme çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 121–132.
İlkörücü Göçmençelebi, Ş. & Özkan, M. (2011). Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim
öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından
karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 287–296.
Jasien, P. G. & Oberem, G. E. (2002). Understanding of elementary concepts in heat and temperature among
college students and K-12 teachers. Journal of Chemical Education, 79(7), 889-895.
Kaptan, F. & Korkmaz, H. (2001). Hizmet öncesi sınıf öğretmenlerinin fen eğitiminde ısı ve sıcaklıkla ilgili
kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 59-65.
Kim, S. & Van Dunsen, L.M. (1998). The role of prior knowledge and elaboration in text comprehension
and memory: A comparison of self-generated and text provided elaboration. American Journal of
Psychology, 111(3), 353-378.
Lee, O., Eichinger, D. C., Anderson, C. W., Berkheimer, G. D. & Blakeslee, T. D. (1993). Changing middle
school students’ conceptions of matter and molecules. Journal of Research in Science Teaching,
30(3), 249–270.
Lubben F., Netshisaulu T. & Campbell B. (1999). Culture and comparative studies students’ use of cultural
metaphors and their scientific understandings related to heating. Science Education, 83(6), 761-
774.
Mayoh, K. & Knutton, S. (1997). Using out of school experiece in science lesson: Reality or rhetoric?.
International Journal of Science Education, 19(7), 849–867.
Merseth, K. K. (1991). The early history of case-based instruction: Insights for teacher education today.
Journal of Teacher Education, 42(4), 243–249.
Mikkila-Erdmann, M. (2001). Improving conceptual change concerning photosynthesis through text
design. Learning and Instruction, 11(3), 241–257.
Niederberger, S. (2009). Incorporating young adult literature into the 5E learning cycle. Middle School
Journal, 40(4), 25–33.
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences
Yıl: Ocak 2016 • Cilt-Sayı: 43 • ISSN: 1300-8889 • ss. 135-155
155
Özmen, H. (2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla
ilişkilendirebilme düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 317–324.
Patro, E. T. (2008). Teaching aerobic cell respiration using the 5 Es. The American Biology Teacher, 70(2),
85–87.
Sarı Ay, Ö. & Aydoğdu, C. (2015). Maddenin halleri ve ısı konusunda kavram yanılgılarının giderilmesinde
kavramsal değişim metinlerinin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 99-
111.
Smerdan, B. A. & Burkam, D. T. (1999). Access to constructivist and didactic teaching: Who gets it? Where
is it practiced?. Teachers College Record, 101(1), 5–34.
Smith, M. U. & Siegel, H. (2004). Knowing, believing, and understanding: What goals for science education?
Science & Education, 13(6), 553-582.
Uzoğlu, M. & Gürbüz, F. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki
kavram yanılgılarının belirlenmesinde öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesinin kullanılması.
International Journal of Social Science, 6(4), 501-517.
Woolfolk, A. E. (1998). Educational psychology. Boston: Allyn and Bacon.
Yağbasan, R. & Gülçiçek, Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin
tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 102-120.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com