You are here

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri

Scientific Process Skill Levels of Pre-Service Science Teachers

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.15285/maruaebd.292043

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine scientific research skills levels of candidate teachers. The study was conducted on 121 grade I, II, III and IV students who were enrolled in the Science and Technology Education Degree program of the School of Education of Erciyes University during the academic year of 2009-2010. Study data were collected using a personal data collection form and an open-ended Scientific Process Skills questionnaire. Cronbach-Alpha reliability coefficient of the scale was calculated as 0.95. Data collected was analyzed using statistical techniques that are compatible with SPSS 18.0 software. The results of the analysis indicated that the success percentage of the students in terms of the study design, data recording, graphics drawing and variable determination skill levels was 30.00%. In this study it was concluded that the success percentage of the candidate teachers was maximum for determination of variables and hypothesis development (65.55%) and minimum for graphics drawing skill (9.54%). Additionally, it was also found that the scientific process skills of the students did not vary significantly in terms of gender and possession of a computer, but that their scientific process skills varied significantly in terms of the variable of their class level.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini belirlemektir. Bu amaçla katılımcıların deney tasarlama, verileri kaydetme, grafik çizme ve değişkenleri belirleme ve hipotez kurma beceri düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca katılımcıların bu becerileri cinsiyet, bilgisayara sahip olma durumu ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından da incelenmiştir. Araştırma Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında I., II., III. ve IV. sınıflarda öğrenim gören 121 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile birlikte açık uçlu maddelerden oluşan bir Bilimsel Süreç Becerileri Testi kullanılmıştır. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 0,95 olarak hesaplanmıştır. Veriler SPSS 18.0 paket programı ile uygun istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucu; öğrencilerin deney tasarlama, verileri kaydetme, grafik çizme ve değişkenleri belirleme beceri düzeyleri açısından başarı yüzdesinin %30,00 olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, bu beceriler içerisinde öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve hipotez kurma becerisinde başarı oranının en yüksek (%65,55), grafik çizme becerisinde ise en düşük (%9,54) düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların bilimsel süreç becerilerinin cinsiyet ve bilgisayara sahip olma durumu değişkenleri açısından anlamlı fark göstermediği, ancak sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin ve yarının öğretmenleri öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin ne durumda olduğu, bu becerileri nasıl kazanacakları ve geliştirecekleri ülkemiz eğitim sistemi için altı çizilmesi gereken noktalar arasında yer almaktadır.

REFERENCES

References: 

Akar, Ü. (2007). Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve eleştirel düşünme beceri düzeyleri arasındaki
ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
Ango, M. L. (2002). Mastery of science process skills and their effective use in the teaching of science: An
educology of science education in the nigerian context. International Journal of Educology, 16(1), 11–30.
Ateş, S. (2005). Öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve kontrol etme yeteneklerinin geliştirilmesi.
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 21-39.
Ateş, S. ve Bahar, M. (2002). Araştırmacı fen öğretimi yaklaşımıyla sınıf öğretmenliği 3. Sınıf öğrencilerinin
bilimsel yöntem yeteneklerinin geliştirilmesi. V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,
Ankara: ODTÜ Eğitim Fakültesi.
Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerini etkileyen değişkenlerin
belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Aydoğdu, B. ve Buldur, S. (2013). Pre-Service classroom teachers’ science process skills in terms of some
variables. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534.
Başağa, H., Geban, Ö. ve Tekkaya, C. (1994). The effect of the ınquiry teaching method on biochemistry and
science process skills achievements. Biochemical Education, 22(1), 29-32.
Beichner, R. J., (1994). Testing student interpretation of kinematics graphs. American Journal of Physics, 62,
750-762.
Bluhm, W. J. (1979). The effects of science process skill instruction on preservice elementary teachers’
knowledge of ability to use, and ability to sequence science process skills. Journal of Research in
Science Teaching, 16(5), 427-432.
Bozdoğan, A. E., Taşdemir, A. ve Demirbaş, M. (2006). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme
yönteminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 23-36.
Brotherton, P. N., & Preece, P.F.W (1995). Science process skills: Their nature and interrelationships.
Research in Science ve Technological Education, 13, 5-12.
Burns, J. C., Okey, J. R., & Wise, K. C. (1985). Development of an integrated process skill test: TIPS II.
Journal of Research in Science Teaching, 2, 169-177.
Campbell, R. L, (1979). A comparative study of the effectiveness of process skills instruction on reading
comprehension of preservice and inservice elementary teachers. Journal of Research in Science
Teaching, 16, 123-127.
Campbell, R. L., & Okey, J. R. (1977). Influencing the planning of teachers with instruction in science
process skills. Journal of Research in Science Teaching, 4(3), 231-234.
Çakar, E. (2008). 5. sınıf fen ve teknoloji programının bilimsel süreç becerileri kazanımlarının gerçekleşme
düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Isparta.
Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. ve Turgut, F. M. (1997). Fizik Öğretimi, YÖK/ Dünya Bankası, Milli Eğitimi
Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
Çetin, B. (2008). Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algılarının
İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 101-114.
Çevik, O. ve Yiğit, S. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Profillerinin Belirlenmesi – Amasya Üniversitesi
Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33(1), 89-106.
Darling-Hammond, L. (1999). Teahers quality and student achievement: A review of state policy evidence (r-
99-1). Seattle: Center for the Study of Teaching and Policy, University of Washington.
83
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri
Demir, M. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerilerinin bazı değişkenler açısından
incelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Cilt I. Ankara: Kök Yayıncılık.
Demir, M. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerileriyle ilgili yeterliklerini etkileyen
faktörlerin belirlenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Dillashaw, F. G., & Okey, J. R. (1980). Test of integrated Sscience process skills for secondary science students.
Science Education, 4, 601-608.
Downing, J., & Filer, J. (1999). Science process skills and attitudes of preservice elementary teachers. Journal
of Elementary Science Education, 11 (2), 57-64.
Dökme, İ. (2005). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının bilimsel süreç becerileri yönünden
değerlendirilmesi. İlköğretim-Online, 4(1), 7-17.
Harlen, W. (1999). Purposes and procedures for assessing science process skills. Assessment in Education,
6(1), 129 – 144.
Karaca, N. (2010). Bilgisayar destekli animasyonların grafik çizme ve yorumlama becerisinin geliştirilmesine
etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
Kartal-Taşoğlu, A. (2009). Fizik öğretiminde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin başarılarına, bilimsel
süreç becerilerine ve problem çözme tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Bağcı-Kılıç, G. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMSS): Fen öğretimi, bilimsel
araştırma ve bilimin doğası. İlköğretim Online, 2(1), 42-51.
Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz yeterlik
algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 177-188.
Laçin Şimşek, C. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji ders kitaplarındaki deneyleri bilimsel
süreç becerileri açısından analiz edebilme yeterlilikleri. İlköğretim Online, 9(2), 433–445.
Lowrie, T., & Diezmann, C. M., (2007). Middle school students’ interpretation of graphing tasks: Difficulties
within a graphical language, In C. S. Lim, S. Fatimah, G. Munirah, S. Hajar, M. Y. Hashimah, W.
L. Gan and T. Y. Hwa (Eds.), Proceedings of the 4th East Asia Regional Conference on Mathematics
Education, 430-436.
Martin D. J. (1997). Elementary science methods: A constructivist approach. USA: Delmar Publisher.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). İlköğretim fen ve teknoloji dersi programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığı.
Önal-Çalışkan, İ. ve Kaptan, F. (2009). Bilimsel süreç becerileri testinin geliştirilmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi,
34(369), 27-34.
Öztürk, N. (2008). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerileri kazanma
düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Padilla, M. J., Okey, J. R., & Garrard, K. (1984). The effects of instruction on integrated science process skill
achievement, Journal of Research in Science Teaching, 21(3), 277-287.
Rezba, R. J., Sprague, C., Fiel, R. L., & Funk, H. J. (1995). Learning and assessing science process skills. USA:
Kendal/Hunt Publishing Company.
Sittirug, H. (1997). The predictive value of science process skills, cognitive development, attitude towards
science on academic achievement in a thai teacher institution. Unpublished Doctoral Dissertation.
The Faculty of Graduate School University of Missouri – Columbia.
Shaw, T. J. (1983), The effect of a process-oriented science curriculum upon problemsolving ability. Science
Education, 67(5), 615-623.
Nagihan TANIK ÖNAL ve Ark.
84
Sülün, Y. ve Kozcu N. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin lise giriş sınavlarındaki çevre ve populasyon
konusuyla ilgili grafik sorularını algılama ve yorumlamalarındaki yanılgıları. Erzincan Eğitim
Fakültesi Dergisi, 7, 1.
Temiz, B. K. ve Tan, M. (2009). Grafik çizme becerilerinin kontrol listesi ile ölçülmesi. Selçuk Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 71 – 83.
Temiz, B. K. (2007). Fizik öğretiminde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesi. Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Tobin, K. G., & Capie, W. (1982). Development and validation of group test of integrated science processes.
Journal of Research in Science Teaching, 19(2), 133-141.
Türkmen, L. (2006). Bilimsel bilginin özellikleri ve fen ve teknoloji okuryazarlığı, M. Bahar (Ed.). Fen ve
Teknoloji Öğretimi içinde (s. 33-58), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Türkmen, L., Ercan, S. ve Süren, T. (2006). Son sınıf düzeyinde öğrenim gören öğretmen adaylarının bilimsel
işlem beceri düzeyler. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül, Muğla Üniversitesi Muğla.
White, T. R (1999). An investigation of gender and grade-level differences in middle school students’ attitudes
about science; in science process skills ability, and in parental expectations of their children’s science
performance. Doktora Tezi, The University of Southern Mississiphi.
Zeitler, W. R. (1981). The influence of the type practice in acquiring process skills. Journal of Research in
Science Teaching, 18(3), 189-197.
Zeren-Özer, D. ve Özkan, M. (2012). Proje tabanlı öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç
becerileri üzerine etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(3), 119-130.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com