You are here

Üstün Yetenekli Çocukların Anne Babalarının Karşılaştıkları Güçlükler

Difficulties that Families of Gifted Students Face

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the difficulties that families of gifted students face. The participants of the study are 97 parents whose children attend Adana Science and Arts Center in 2008-2009 academic year. Through open-ended questions, the parents were asked about their opinions related to the difficulties they face as families of gifted students, their views about Adana Science and Arts Center difficulties encountered in terms of attendance, as well as their expectations and suggestions for possible solutions. The data obtained from the questionaire were analyzed using content analysis techniques. The findings show that parents face difficulties about the issues such as their children’s questions and characteristics, communication skills, formal education, and instructional learning and teaching behaviors. As to the difficulties related to the Adana Science and Arts Center parents report that they have problems with transportation, inadequacy of equipments, attendance and difficulties related to the applications in the center. The issues regarding expectations and suggestions for solutions reported by the parents are teaching and learning process in the center, attendance, equipments, transportation, education opportunities in the direction of the students’ interests and abilities and expectations about formal education.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı üstün yetenekli çocukları olan anne babaların karşılaştıkları güçlükleri belirlemektir. Araştırmada çocukları 2008-2009 öğretim yılında Adana Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam etmeye hak kazanan 97 veliye ulaşılmış, velilerin üstün yetenekli bir çocuğa sahip olmakla ilgili olarak karşılaştıkları güçlükler, Adana Bilim ve Sanat Merkezi hakkındaki görüşleri ve çocuğun merkeze devamı ile ilgili karşılaştıkları güçlükler, bu konulardaki beklenti ve çözüm önerileri açık uçlu sorular yoluyla belirlenmiştir. Veriler nitel veri analizi yönteminin içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda üstün yetenekli çocuğa sahip anne babaların çocuklarının soruları, kişilik özellikleri, iletişim becerileri, örgün eğitimleri, eğitsel çalışma alışkanlıkları gibi konularda güçlükler yaşadıkları saptanmıştır. Adana Bilim ve Sanat Merkezi ile ilgili olarak ise ulaşım, donanım eksikliği, merkeze devam, merkezdeki uygulamalara ilişkin güçlüklerle karşılaştıkları belirlenmiştir. Bu güçlüklere yönelik beklenti ve çözüm önerileri ise merkezdeki eğitim öğretim süreci, devam, donanım ve ulaşım ile çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları ve örgün eğitimlerine yönelik beklentilerdir
127-144

REFERENCES

References: 

Adderholt-Elliot, M. (1989). Perfectionism: what’s so bad about being good? Minneapolis: Free Spirit.
Akar, İ. (2010). İlköğretim kademesindeki üstün yetenekli öğrencilerin rehberlik gereksinimlerinin ebeveynlerin ve öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Akar, Ş.Ş. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik matematik yetenek testi’nin kapsam geçerliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Atalay, Z.Ö. (2007). Kaufman Kısa Zeka Testi ( Kaufman Brief Intelligence Test – K-Bıt) 13-14 yaş çocukları üzerinde geçerlik ve güvenirlik ve ön norm çalışmaları, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Clark, B. (1997). Growing up gifted. developing the potential of children at home and at school. (5th ed.) New Jersey: Merrill, an imprint of Prentice Hall.
Çağlar, D. (1986). Yaratıcı Çocuklar ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 1 (9).
Çalıkoğlu, B.S. (2009). Üstün zekalı öğrencilerin çalışma alışkanlıkları ile mükemmeliyetçilik arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Davaslıgil, Ü. (2000). Üstün çocuklara sahip ailelerin eğitimi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Özel Eğitimde Aile Eğitimi Sempozyumu (ss. 142-148). Ankara.
Davaslıgil, Ü. ve Zeana, M. Z. (2004). Üstün zekâlıların eğitimi projesi. I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı. (ss.85-100). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. . Erişim Tarihi: 18.06.08
Evrim, K. (2008). Raven SPM Plus 5.5-6.5 yaş geçerlik, güvenirlik, ön-norm çalışmalarına göre üstün zekalı olan ve olmayan öğrencilerin erken matematik yeteneklerinin karşılaştırılması, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Gallaher, J.J.(2008). Psychology, psychologists, and gifted students. giftedness in children (Edt.Steven I. Pfeiffer). Florida State University,Tallahassee: Springer Science+Business Media.
Gürpınar, N. (2006). Bilişsel değerlendirme sistemi’nin (CAS) 8 yaş grubu için ön norm çalışması ve üstün zekalı öğrencilerin bilişsel değerlendirilmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Halsted, J.W. (1994). Some of my best friends are boks guiding gifted readers. Dayton: Ohio Psychology Pres.
Hürsever, A.M. (2007). Kaufman Brief Intelligence Test – K. BIT) 7-8 yaş çocukları üzerinde geçerlik, güvenirlik ve ön norm çalışmaları, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
İşlekeller, A. (2008). Eleştirel düşünme becerilerini temel alan Türkçe öğretiminin üstün ve normal zihin düzeyindeki öğrencilerin erişi, eleştirel düşünme düzeylerine ve tutumlarına etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Kanlı, E. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenmenin üstün ve normal zihin düzeyindeki öğrencilerin erişi, yaratıcı düşünme ve motivasyon düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Kaplan, A. (2008). Raven’in matrisler plus testinin 12-13 yaş çocukları üzerinde geçerlik, güvenirlik ve ön norm çalışmalarına göre üstün zekalı olan ve olmayan öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin karşılaştırılması, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Kleine, P.A. ve Webb, J.T. (1992). Community links as resources. ın challenges in gifted education: developing potential and ınvesting in knowledge for the 21st century. Colombus, OH. Ohio Department of Education.
Koçal, Z.D., Kanar, E. ve Kanar, K. P.(2009). Bilim ve sanat merkezine devam eden üstün yetenekli öğrencilerin temel ihtiyaçları: Amasya örneği, Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi (25-27 Mart 2009), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Silverman, L.K.(2010). Resource for parents of gifted children. . Erişim tarihi 26.02.2010.
Stuart T. ve Beste A. (2008). Farklı olduğumu biliyordum: üstün yeteneklileri anlayabilmek, (Çev. Armağan Gönenli), Ankara: Kök Yayıncılık.
Whitmore, J.R. (1980). Giftedness, conflict and underachievement. Boston: Allyn & Bacon.
Tunalı, S. (2007). Somut işlemsel dönemdeki üstün ve normal zekalı çocukların somut düşünme yeteneklerinin incelenmesi ve Raven Standart İlerleyen Matrisler Testi’nin 8-9 yaş çocukları üzerinde geçerlik, güvenirlik ön norm çalışması, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Whitmore, J.R. ve Maker, C.J. (1985). Intellectual giftedness in disabled person Rockville. MO: Apsen.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Sistem Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com