You are here

Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Değerler İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerini İncelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to investigate the relation between personality traits and values held by candidate teachers. Model used for the research is relational survey model which is a subtype of general survey model. Research workgroup is 1245 candidate teachers, studying at S.U. Ahmet Kelesoglu Faculty of Education. The data acquisition tools used in the research are; Schwartz’s Value Inventory, which is developed by Schwartz in 1992 and Adjective Based Personality Scale. In regression analysis it is confirmed that; From the sub-dimensions of Adjective Based Personality Scale; neuroticism is meaningfully described by the sub-dimensions of values scale, power, achievement, hedonism, self-direction, benevolence and stimulation; extraversion is meaningfully described by the sub-dimensions of values scale, hedonism, stimulation, traditionalism and conformity, openness is meaningfully described by the sub-dimensions of values scale, hedonism, stimulation, self direction, universalism and traditionalism; agreeableness is meaningfully described by the sub-dimensions of values scale, power, selfdirection, benevolence and traditionalism; consciousness is meaningfully described by the sub-dimensions of values scale, achievement and conformity.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada, öğretmen adaylarının sahip oldukları değerler ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 1245 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Schwartz Değerler Listesi ve Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sırasıyla güç alt boyutu ile öz denetim, evrensellik, yardımseverlik, uyum ve güvenlik puanları arasında bir ilişki olduğu, bu ilişkilerden duygusal dengesizlik ile güç arasındaki ilişkinin pozitif yönde diğer ilişkilerin ise negatif yönde olduğu tespit edilmiştir. Duygusal dengesizlik kişilik özelliği ile başarı, hazcılık, uyarılma ve geleneksellik alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Duygusal dengesizlik kişilik özelliğiyle güç değeri arasında olumlu ilişkiler, öz denetim, evrensellik, yardımseverlik, uyum ve güvenlik değerleri ile olumsuz yönde ilişkiler gözlemlenmiştir.
122-134

REFERENCES

References: 

Agle, B.R. & Caldwell, C.B.(1999). Understanding Research on Values in Business.
Aluja, A. & Garcia, L.F. (2004). Relationships between big five personality factors and values. Social
Behaviour and Personality, 32 (7), 619-626.
Bacanlı, H. (1999). Duyuşsal Davranış Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Bacanlı, H. (2002). Psikolojik Kavram Analizleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Bacanlı, H. İlhan, T. ve Aslan, S. (2009). Beş Faktör Kuramına Dayalı Bir Kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi:
Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi(SDKT). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 261-279
Başaran, İ. E. (1982). Eğitim Psikolojisi (7. Baskı). Ankara: Sevinç Matbası.
Bilsky, W. & Schwartz, S. H. (1994). Values and personality. European Journal of Personality, 8, 163-
181.
Bloom, B. S.(1998). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev. D.A. Özçelik). İstanbul: Milli Eğitim
Bakanlığı Yayınları.
Bozgeyikli, H. (2001). Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri İle Kişiler Arası İlişkilerde Farkında
Olma Düzeyleri(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
Burger, J. M. (2006). Kişilik. Çev.: Erguvansarıoğlu, İ. D., İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Business&Society, Vol. 38. No. 3. 326-387.
Çalışkur, E. A. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Değerleri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki
İlişki(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Carr, D. & Landon, J. (1999). 'Teachers and Schools as Agencies of Values Education: reflections on
teachers' perceptions Part Two: the hidden curriculum'. Journal of Beliefs & Values, 20(1), 21-29.
Chamorro-Premuzic, T. (2008). Personality and İndividual Differences. Blackwell Publishing.
Çiğdemoğlu, S. (2006). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Akran Baskısı, Özsaygı ve Dışadönüklük Kişilik
Özelliklerinin Okul Türlerine Göre İncelenmesi(Yayınlanmamış yükseklisans tezi). Ankara
Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Corey, G. (2005). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram Ve Uygulamaları. Ankara: Mentis Yayınları.
Doğanay, A.(2006). Degerler Egitimi. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ögretimi “Yapılandırmacı Bir
Yaklasım. (Ed. C. Öztürk). Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
Durmuş, A.(2003). Çocuğumu Gençliğe Ve Hayata Hazırlıyorum (2.Baskı). İstanbul: Timaş Yayınları.
Fichter, J. (1990). Sosyoloji nedir? (Çev., N. Çelebi). Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları.
Gençoğlu, C. (2006). Üniversite Öğrencilerinin İyimserlik Düzeyleri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Samsun.
Gümüş, Ö. D. (2009). Kültür, Değerler, Kişilik ve Siyasal İdeoloji Arasındaki İlişkiler: Kültürler Arası Bir
Karşılaştırma (Türkiye-ABD), (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
Hansson, T.; Carey, G. & Kjartansson, R., (2010) A Multiple Software Approach to Understanding
Values. Journal of Beliefs & Values, 31(3), 283-298.
Johnson, J. A., & Ostendorf, F. ,(1993). ClariWcation of the Five-factor-model with the abridged big Five
dimensional circumplex. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 563–576.
Karasar, N.(2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi
Kilit, R. B. (2008). İnsan Değerlerinin ve Kişilik Özelliklerinin Problem Çözme Yaklaşımıyla İlişkileri:
Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Maltepe
Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Kropp, F., Lavack, M. A. & Silvera, D. H. (2005). Values and Collective Self-Esteem as Predictors of
Consumer Susceptibility to İnterpersonal İnfluence Among University Students. International
Marketing Review, Vol. 22 No. 1, pp. 7-33
Kulaksızoğlu, A. (2006). Ergenlik Psikolojisi (8.Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Kuşdil, M.E. ve Kagıtçıbası, Ç. (2000). Türk Ögretmenlerin Degerler Yönelimi ve Schwartz Değer
Kuramı, Türk Psikoloji Dergisi, 15 (45), 59-76.
Nesbitt, E. & Henderson, A. (2003). Religious Organisations in the UK and Values Education Programmes
for Schools (1), Journal of Beliefs & Values, 24(1), 75-88.
Özgün, M. S. (2007). Okul Psikolojik Danışmanlarının Kişilik Özellikleri ile Mesleki Yetkinlik Beklen
tileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova
Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.Ruyter, D. J. (2002). The Right to Meaningful Education: The Role of Values And Beliefs. Journal of
Beliefs & Values, 23(1), 33-42.
Sarıcaoğlu, H. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Kişilik Özellikleri Ve
Öz-anlayış Açısından İncelenmesi(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi/Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Konya
Schwartz, S.H. & Boehnke, K. (2004). Evaluating the structure of human values with confirmatory factor
analysis. Journal of Research in Personality, 38, 230–255.
Sevinç, M. (2006). Evrensel ve Yerel Değerlerin Eğitime Yansımaları, Ahlak ve
Değerler.(Ed.Mehmetoğlu&Mehmetoğlu). İstanbul: Litera Yayıncılık.
Tomrukçu, B. (2008). Beş Faktör kişilik Özellikleri İle İş Değerleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir
İnceleme(Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Eskişehir.
Yavuzer, H. (2010). Evlilik Okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yazgan-İnanç, B. ve Yerlikaya, E. E. (2008). Kişilik Kuramları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Zuckerman, M., Kulhman, D. M., ve Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Camac, C. (1988). "What Lies Beyond E and N? Factor Analyses of Scales Believed to Measure Basic
Dimensions of Personality", Journal of Personality ve Social psychology, Vol. 54, Nr. 1 (January),
96–107.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com