You are here

İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

The Opinion of 4th Grade Students about Classroom and Branch Teachers' Democratic Behaviors.

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study regarding “classroom and branch teachers’ evaluations in terms of democratic behaviour in 4 th grade classes. The Research has been applied with 175 4 th grade students studying in Yenimahalle Primary School, Gaziosmanpaşa Province, in İstanbul. "Democratic Behavior Scale” of teacher is used as a means of data collection. The views of students about their classroom teachers and branch teachers who teach in 4th grades on democratic behaviour have been evaluated on the basis of student gender, teacher gender, the classroom population, level of the class and teacher’s area of teaching. The findings are as follows; The views of 4 th grade students about their classroom teachers on democratic behaviour does not differ significantly according to “classroom population”, “gender of teacher” and “gender of student” variables. The views of 4 th grade students about their branch teachers on democratic behaviour does not differ significantly according to “classroom population” and “gender of student” variables. But the views of 4th grade students about their teachers on democratic behaviour differs significantly according to “the status of being classroom teacher or branch teacher” variable. The 4th grade branch teachers are thought to be more democratic in comparasion to classroom teachers.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sınıf ve branş öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşlerini incelemektedir. Araştırma İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Yenimahalle İlköğretim Okulunda öğrenim gören toplam 175 ilköğretim 4. sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Demir (2003) tarafından hazırlanan “Demokratik Davranış Ölçeği” yeniden uyarlanarak kullanılmıştır. İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sınıf ve branş öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri öğrenci cinsiyeti, öğretmen cinsiyeti, sınıf mevcudu, öğretmenin branşı değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda şu bilgilere ulaşılmıştır: 4. sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri “sınıf mevcudu”, “öğretmen cinsiyeti” ve “öğrenci cinsiyeti” değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. 4. sınıf öğrencilerinin branş öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri de “sınıf mevcudu” ve “öğrenci cinsiyeti” değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Bununla birlikte 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri “öğretmenin branş ya da sınıf öğretmeni olma durumu” değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. 4. sınıf öğrencileri, branş öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine göre daha demokratik davranış sergilediğini düşünmektedirler.
FULL TEXT (PDF): 
84-100

REFERENCES

References: 

Çağlar, D. (1997). Demokrasi ve eğitim. Çağdaş Eğitim Dergisi, 14.
Demir, M. K. (2003). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin gösterdikleri demokratik davranışlara ilişkin
öğrenci görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Demirbolat, A. O. (1997). Demokrasi ve eğitim. Türkiye, Türk Cumhuriyetler ve Asya Pasifik Ülkeleri
Uluslar Arası Eğitim Sempozyumu.
Genç, S. Z. (2006). Demokratik kazanımların gerçekleştirilmesinde ilköğretim öğretmenlerinin etkililiği,
Millî Eğitim Dergisi, 171.
Gürkan, T. (1993). İlkokul öğretmenlerinin öğretmenlik tutumları ile benlik kavramları arasındaki ilişki.
Ankara: Sevinç Matbaası.
Hotaman, D. (2010). Demokratik eğitim: Demokratik bir eğitim programı. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1) 29-
42.
Hyman, I.A. & Snook, P. (2000). Dangerous schools and what you can do about them. Phi Delta Kappan,
March, 489-501.
Karasar, N. (2000), Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Karakütük, K. (2001). Demokratik, laik eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.
Kıncal, R. Y. (2002). Vatandaşlık bilgisi. Ankara: Mikro Basım-Yayım Dağıtım, 1. Baskı.
Kubow, P.K. & Kinney, M.B. (2000). Fostering democracy in middle school classrooms: Insights from a
democratic institute in Hungary. The Social Studies. 91(6), 970-977.
Kuzgun, Y. (2002). Eğitimde kendini gerçekleştirme. Ankara: Eğitim-Sen Yayınları.
Küçükahmet, L. (1989). Demokrasi eğitiminde boyutlar ve sorunları demokrasi için eğitim. TED
Yayınları, Ankara.
Özalper, H. (2006). Matematik ve demokrasi ilişkisinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
Polat, T. (2003).Güçlü Demokrasi ve okul, Eğitim Yönetimi ve Üniversitelerde Demokratik Yapılanma
Sempozyumu, Ankara.
San, C. (1985). Gençlik ve demokrasi eğitimi. Gençliğin Eğitimi ve Sorunları. TED Yayınları, Ankara.
Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 14(1) 137-146.
Ulusavaş, M. (1998). Demokrasi için eğitim. 7. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt 2, Selçuk
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Konya.
Waterman, S. (2007). The democratic differentiated classroom. Larchmont, NY: Eye on Education
Yağcı, E. (1998). Demokrasi ve eğitim, H.Ü. Eğitim ve Bilim Dergisi, 22(107), 15-22.Yalçın, G. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetiminde gösterdikleri davranışların
demokratikliğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü
Üniversitesi, Malatya.
Yapıcı, M. (2007). Öğretmen tutumları ve yansımalar, Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7(3).
Yesil, R. (2002). Okul ve ailede insan hakları ve demokrasi eğitimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Yeşil, R. (2004). İnsan hakları ve demokrasi eğitiminde yöntem, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,5(1), 35-41.
Yılman, M. (2006). Demokrasimizin kültürel temelleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com