You are here

Üretim İlişkileri Bağlamında La Fontaine Masallarında Değer Sorgulaması

Questioning Values in La Fontaine Fables in terms of Production Relations.

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it is claimed that the content of fables or tales can change in time due to the changes in production relations. The values such as cooperation, working assiduously, modesty and vigilance implied in La Fontaine fables are examined and the current interpretations on these values are focused on. To what extent La Fontaine fables can contribute to the children’s education at the present time of modernity and urbanism is also discussed. This discussion may bring a new perspective to the use of these fables as instructional materials.
Abstract (Original Language): 
Üretim ilişkilerinin değişmesiyle masalların da değişebileceğini savlayan bu çalışmada; La Fontaine masallarında öne çıkan çalışkanlık, yardımlaşma, kanaatkârlık (yetinme) ve uyanıklık değerleri incelenmekte ve bu değerlerin günümüzdeki işlevi üzerinde durulmaktadır. Modernleşmenin ve yoğun kentleşmenin yaşandığı günümüzde, La Fontaine masallarının kentte yaşayan çocukların eğitim-öğretimine nasıl bir katkı sağlayacağı tartışılmaktadır. Bu tartışma, La Fontaine masallarının derslerde okuma aracı olarak kullanılmasına farklı bir bakış açısı kazandırabilir.

REFERENCES

References: 

Alptekin, A. B. (2000). Hayvan Masallarının Formel Yapısı. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. (7), 157-185.
Arıcı, A. F. (2004a). İlköğretim Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Nitelik ve Nicelik
Olarak Yeterliliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (3/1), 59-66.
Arıcı, A. F. (2004b). Tür Özellikleri ve Tarihlerine Göre Türk ve Dünya Masalları. A. Ü. Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. (26), 159-169.
Avcı, N. (2007). Toplumsal Değerler ve Gençlik. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Aytaç, Ö. (2004). Kapitalizm ve Hegemonya İlişkileri Bağlamında Boş Zaman. Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi. (28), 115-138.
Bıyıklı, H. ve Öztaş, Y. (2012). İlköğretim Türkçe 6 Ders Kitabı. Ankara: Doku.
Campbell, J. (2010). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. Kabalcı Yayınevi. Çeviren: Sabri Gürses. Ankara.
Can Emmez, B. (2008). Sözlü Gelenekten Modern Masala: Çocuk Edebiyatında Masal Üzerine Halk
Bilimsel Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
E

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com