You are here

ALMANYA’DA TESCİL EDİLMİŞ EŞCİNSEL HAYAT ORTAKLIĞINDA VERASET İLAMININ ALINMASI VE BU İLAMA DAYANILARAK TÜRKİYE VE ALMANYA’DA BULUNAN TEREKENİN PAYLAŞILMASI

OBTAINING HEIRSHIP CERTIFICATE FOR REGISTERED PARTNERSHIP OF SAME-SEX MARRIAGE IN GERMANY AND SHARING OF THE ESTATE IN GERMANY AND TURKEY BASED ON THIS HEIR’S CERTIFICATE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Homosexuality, which was strictly forbidden in Continental Europe in the past, is now a new institution in Family Law. Regulations are made for homosexuals to live together legally. The aim of these regulations is to eliminate sexual discrimination. Although civil partnership is an institution parallel to marriage, it has different characteristics. In our country, there are not any regulations for homosexuals to live together legally. A German citizen and a Turkish citizen may enter into a registered partnership in Germany (EGBGB Artikel 17b). In the case of the death of German partner, the Turkish partner will be the official heir of the German partner. In the case of the death of the Turkish partner, it may be considered whether the official heir will be the German partner or not.
Abstract (Original Language): 
Eşcinsellik, Kıta Avrupası’nda geçmişte katı bir şekilde yasaklanmıştı. Ancak günümüzde Aile Hukuku’unda yer alan yeni bir kurum olarak ortaya çıkmaktadır. Eşcinsellerin resmi olarak birlikte yaşamalarına dair düzenlemeler yapılmakta; bu düzenlemelerle, cinsel ayrımcılığın ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Eşcinsel hayat ortaklıkları, evlilik kurumuna paralel bir kurum olup, evlilik kurumundan farklı özellikleri haizdir. Ülkemizde eşcinsellerin yasal olarak birlikte yaşamalarına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Bir Alman ve bir Türk vatandaşı Almanya’da tescil edilmiş hayat ortaklığı kurabilir (EGBGB md. 17b). Alman vatandaşının ölmesi halinde, Türk hayat ortağı, Alman hayat ortağının resmi mirasçısı olacaktır. Türk vatandaşının ölmesi halinde, Alman vatandaşının mirasçı olup olamayacağı düşünülebilir.

REFERENCES

References: 

AKINTÜRK, Medeni Hukuk -Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış- Cilt II, 10. Bası, İstanbul 2004.
ANDRAE, Internationales Familienrecht, 2. Auflage, Baden Baden 2006, s. 493.
AVERY, “Islam”, Sociolegal Control of Homosexuality, edited by West/Green, New York 1997.
BAETGE, JurisPK-BGB, Art. 6 EGBGB, 5. Aufl. Saarbrücken 2010.
V. BAR / MANKOSKI, Internationales Privatrecht Band I, 2 Auflape, München 2003.
BASEDOW/HOPT/KÖTZ/DOPFFEL, Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften, Tübingen, 2000.
BAUER/BERGER/HUTTER, Die rechte Homosexueller im europaeischen Vergleich, Wien November-2009.
BIRK, Münchener Kommentar zum BGB, 5. Auflage, München 2010,
BRANDHUBER, Begründung einer Lebenspartnerschaft Beizubringende Unterlagen, Lebenspartnerschaftsname, Lebenspartnerschaftsbuch, MittBayNot-Sonderhefte 2001.
COESTER, Münchener Kommentar zum BGB-EGBGB Art. 17b, 5. Auflage, München 2010.
ÇELİKEL, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2009.
DEMİR GÖKYAYLA, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Kamu Düzeni, Ankara 2001.
DETHLOFF, Die Eingetragene Lebenspartnerschaft-Ein neues familienrechtliches Institut, NJW 2001.
DÖRNER, Grundfragen der Anknüpfung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, Festschrift für Erik Jayme, München 2004, (Partnerschaften).
DÖRNER, Zur Beerbung eines in der Bundesrepublik verstorbenen Iraners, zu (Bundesrepublik).
DURAL, Federal Almanya’nın Gesetz Über Die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Tescil Edilmiş Hayat Ortaklıklarına İlişkin Kanun) Temel Alınarak Eşcinsellerin Birlikte Yaşamalarının Açıklanmasına İlişkin Bir Deneme, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, Ankara 2004.
264 Pürselim Doğan
DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, İstanbul 2008.
EULE, Probleme bei der Vererbung von Miterbenanteilen in Fällen mit Auslandsberührung, ZEV 2010.
EVERTS, Eingetragene Lebenspartnerschaften zwischen Personen verschiedenen Geschlechts-de lege lata, FPR 2004.
FRANK, Die eingetragene Lebenspartnerschaft unter Beteiligung von Ausländern, MittBayNot-Sonderhefte 2001.
GRZIWOTZ/SCHNITZLER, FamR § 28 Verträge für nichteheliche und nicht lebenspartnerschaftliche.
HAILBRONNER, Asyl- und Ausländerrecht, Stuttgart.
HENRICH, Kollisionsrechtliche Fragen der eingetragenen Lebenspartnerschaft, FamRZ 2002.
HOFFMANN/HUTTER/LAUTMANN, “Germany”, Sociolegal Control of Homosexuality, edited by West/Green, New York 1997.
IPRax 2001.
JAUERNIG, Bürgerliches Gesetzbuch, 13. Auflage, München 2009.
KEMPER/SCHULZE, Bürgerliches Gesetzbuch, 6. Auflage, Baden Baden 2009
KLEINWEGENER/SCHNITZLER, FamR §26 Die eingetragene Lebenspartnerschaft, 3. Auflage, München 2010.
KROIß/HEIDEL/HÜßTEGE/MANSEL/NOACK, Bürgerliches Gesetzbuch: Band I, Allgemeiner Teil mit EGBGB, 1. Auflage, München 2005.
KRÜGER, Studien über Probleme des türkischen internationalen Erbsrecht: Liber Amicorum in Honour of Tuğrul Ansay, Netherlands 2006.
LANGENFELD/HEISS/BORN, Unterhaltsrecht, 37. Auflage, München 2010Lebensgemeinschaften, 3. Auflage, München, 2010.
LOOSCHELDER, Internationales Privatrecht, Art. 3-46 EGBGB, Berlin-Heidelberg 2004.
MUSCHELER, Die Reform des Lebenspartnerschaftsrechts, FPR 2010.
NOMER, Devletler Hususi Hukuku, 18. Bası: Nomer/Şanlı, İstanbul 2010.
OERTZEN/PAWLYTTA, Münchner Anwaltshandbuch Erbrecht, § 33 Internationales Erbrecht, 3. Auflage, München 2010 .
OLG, Hamm; 15. Zivilsenat, 29.04.199 2, IPRax 1994-1, (15. Zivilsenat).
OLG, Hamm; Keine Zweitadoption durch die Lebenspartnerin. NJW, 2010 (Lebensportnerin).
5 Eşcinsel Hayat Ortaklığında Terekenin Paylaşılması� 2� 6

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com