You are here

HALKA AÇIK OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR PAYI AVANSININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİLENDİRME BOYUTU

THE DISTRIBUTION AND ACCOUNTING OF ADVANCE DIVIDENT PAYMENT BY NON PUBLICLY JOINT STOCK AND SIZE OF TAXATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Prime aim of being a partnership of a company is obtain profit share. With the amendments made to Turkish Commercial Code (TCC), provisions for dividend distribution were revised. One of this provisions is advance divi-dent payment. Advance divident payment is defined that it is the amount calculated over the profits comprising according to the financial tables of interim period, which will be deducted from the profit share. In this study,advance divident payment is examined in terms of accounting and taxation.
Abstract (Original Language): 
Bir şirkete ortak olmanın başlıca amacı kâr elde etmektir. Türk Ticaret Kanunun değişmesi ile birlikte kanunun kâr dağıtımı ile ilgili hükümleri değişmiştir. Bu değişikliklerden bir tanesi de kâr payı avansı dağıtımıdır. Avans kâr payı, dönemin kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan kârlar üzerinden hesaplanan tutar olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, avans kar payının ayrılması, muhasebeleştirilmesi ve vergi açısından durumu incelenmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Koca, A. 2013, "Avans Kâr Payı dağıtımının Esasları ve Vergilendirilmesi", Mali Çözüm Dergisi, Mayıs-Haziran, 191-204
Yüce, M. 2012, "Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi", Bilanço Dergisi, Kasım-Aralık, s.18-21
Gençtürk M. 2013, "Yeni Türk Ticaret Kanununun Sermaye Şirketleri Açısından İncelenmesi ve Muhasebe Uygulamalarına Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.18, S.1,
s.45-60.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (09.08.2012). Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ. Ankara : Resmi Gazete (28379 sayılı)
Maliye Bakanlığı (03.04.2007). 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (26482 sayılı).
Maliye Bakanlığı (05.05.2012). 6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (28283 sayılı).
Maliye Bakanlığı (31.12.2012). 7 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Ankara : Resmi Gazete (28514 sayılı).
Türk Ticaret Kanunu, (2012), İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Yayın No:142, İstanbul.
(Footnotes)
1 (-) İndirimleri ifade eder.
Ara dönem finansal kârın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Bu sınıra ulaşıldıktan sonra da;
a) Yeni paylar çıkarılmışsa sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılık¬ları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı,
b) Varsa ıskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerlerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma gider¬lerinin düşürülmesinden sonra kalan kısmı,
genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
2
Kanunun 521 inci ve 522 nci maddelerine istinaden ayrılması gereken tutar belirtilir.
*
Sözleşmede hüküm bulunması durumunda yer verilir.
3
Dağıtılabilecek kâr payı avansı tutarının %10'u 2. tertip yedek akçe olarak ayrılır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com