You are here

AHLAK FELSEFESİ EKSENİNDE GÜNAH KAVRAMI

The Concept of Sin on the Axis of Ethics

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Humankind has two major conceptions in his world: good and evil, right and wrong, righteousness and sinfulness. This dichotomy is the result of man's freedom; for, if he lacked freedom, he would not have one of these dichotomies and become content only with the other. Sin, being the common name for violating religious commands and prohibitions, and disobeying the will of the Creator, is one of these opposite binaries. Man is sent to this world for being tested. Sin is required in this test in order the expected result to emerge. The absence of sins is the absence of the possibility/right that man might/could lose the test.
Abstract (Original Language): 
İnsanoğlunun dünyasında iki temel kavram vardır: Güzel ve çirkin, doğru ve yanlış, sevap ve günâh. Bu ikilemin varlığı insanoğlunun hürriyetinin bir neticesidir. Zira özgürlüğü olmasaydı söz konusu ikilemlerden biri olmayacak diğeri ile zorunlu olarak yetinecekti. Dini emir ve yasaklara karşı gelme ve yaratıcıya başkaldırmanın da ortak adı olan günah da, bu zıt ikilemlerden birisidir. İnsanoğlu bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Günah, bu imtihandan beklenen neticenin ortaya çıkması için im¬tihanın bir gereğidir. Günahların olmayışı, insanın imtihanı kaybetme ihtimali¬nin/hakkının olmaması demektir.

REFERENCES

References: 

»
Acluni, Keşfu'l-Hafa, Beyrut, tsz., C. II, s. 262;
» Ahmed
Mahmud Suphi, el-Felsefetil'l-Ahlakiyye fi Fikri'l-İslam, Daru'n-Nehdati'l-Arabiyye. Beyrut, 1992.
»
Ahmet Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yay., Bursa, 2000, » Aristoteles, Nikomakhos'a Etik, Çev., Saffet Babür, Ankara: Ayraç Yayınevi, 1997, » Bayraktar Bayraklı, Kur'an'da Değişim, Gelişim ve Kalite Kavramları, İstanbul, 1999. » Bedia Akarsu, Ahlak Öğretileri, Remzi Kitabevi, İstanbul 1982,
»
Immanue
l Kant'ın Felsefesi/Ahlak Öğretileri-2, İÜEF Yay., İstanbul, 1968,
»
Coşkun Can Aktan, Ahlaki Yeniden Yapılanma ve Toplam Ahlaka Doğru (1) : Ahlak ve Ahlak
Felsefesi,: Arı Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği, İstanbul, 1999, » Descartes, Aklın İdaresi İçin Kurallar, Çev: Mehmet Karasan, 2. bsk., İstanbul 1989, » E. Durkheim, Sosyoloji Dersleri çev. A. Berktay, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, » Erol Güngör, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, İstanbul, 1995, » Goldziher, Muslims Studies, New York 1977, s. 206-207
» Greg Bankoff; Risk
Bölgeleri: Batının Terör Üzerine Görüşleri ve İslam'ın Yeri; Çev: Şahin Gür-
soy, Hakkı Karaşahin; Dini Araştırmalar, Cilt: 7, s. 20, » Grigoris Petrov, Sokrat ve insanlar, Çev. Hasip A. Aytuna, İstanbul, 1973,
61 Bkz.Fatır, 35/45.
62 Bkz..Tirmizi, Cennet, 2.
• Sayı : 2 • Güz • 2014
56
Hasan OCAK
» Hans Reichenbach,
Bilimsel Felsefenin Doğuşu, Çev: Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi, İstanbul
1979,
»
Harun Tepe, "Bir Felsefe Dalı Olarak Etik", Doğu-Batı, Sayı:4, Ankara, 1998, » Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, s.103.
» Henry
Bergson, Ahlak ile Dinin İki Kaynağı, Çev. Mehmet Karasan, MEB, Yayınları, Ankara,
1949,
»
Hilmi Ziya Ülken, Ahlak, İstanbul, 1946,
»
Hulusi Arslan, "Ahlakî Değerlerin Değişimi Sorunu: Nesnellik ve Öznellik", Tabula Rasa, 13, 63¬80 (2005), Dan Sperber, "Ahlâkî Göreceliliğe İlişkin Antropolojik Notlar", Etiğin Doğal Temelleri, ed. Jean-Pirre Changeux, Çev. Nermin Acar, Ankara 2002,
»
Hüsamettin Erdem, Son Devir Osmanlı Düsüncesinde Ahlâk, Sebat Ofset Matbaacılık, Konya
1996,
»
Hüseyi
n Aydın, "İyi -Kötünün belirlenmesinde Aklın ve Vahyin Rolü", Marife Dergisi, Konya
»
Immanue
l Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, Çev. loanna Kuçuradi, Ankara,1980,
»
Seçilmi
ş Yazılar, çev.: Nejat Bozkurt, Remzi Kitabevi, İstanbul 1984,.
»
Izutsu
, Kur'an'da Dini ve Ahlaki Kavramlar, Çev: Selahattin Ayaz, İstanbul ts.,
»
İbrahi
m Coşkun, İslam Düşüncesinde İnkar Problemi, Konya, 2001,
»
İlham
i Güler, "Allah İnsan İlişkisinin Ahlaki Boyutu" İslami Araştırmalar, Sayı 3, Ankara, 1991,.
»
Allah'ı
n Ahlakiliği Sorunu Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1998,
»
İsmai
l Kıllıoğlu, Hukuk-Ahlak İlişkisi, İFAV Yay., İstanbul, 1996,
»
Kamıra
n Birand, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara,
1987,
» Majid Fahry: Ethical Theories in Islam, Leiden, 1991,
» Max Horten, "Moral Philosophers in Islam", lslamic Culture, XIII (1974),
»
Mehme
t Emin Erişirgil, Kant ve Felsefesi, İnsan Yay., İstanbul 1997,
»
Mehme
t S. Aydın, Allah'ın Varlığına İnanmanın Akliliği, İslami Araştırmalar, sayı: 2, yıl: 1986,
»
Kan
t ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi, TDV Yay., Ankara 1991,
»
Muhamme
d Abduh, Tevhid Risalesi, çev. Sabri Hizmetli, Fecr Yay. Ankara 1986, s. 153;
»
Mustaf
a Çağrıcı, Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı,
»
Mustaf
a Rahmi Balaban, Tarih Boyunca Ahlak, İstanbul, 1949,
»
Prof
. Dr. Ali Yardım: Mesnevi Hadisleri, Kayseri, 1970,
»
Rece
p Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, TDV Yay., Ankara 1996,
» Richard Rorty, ,İntuition, The Encyclopedia of Philosophy, edit.: Paul Edwars, The Macmillan
Company, New York,
» Ross Poole,
Ahlâ
k ve Modernlik, çev. Mehmet Küçük, İstanbul 1993,
»
S
. J. Mill, Faydacılık, Çev: Nazmi Coşkunlar, MEB Yay., İstanbul, 1965,
»
Sadı
k Kılıç, Kur'an'da Günah Kavramı, Konya 1984,
»
Süleyma
n Toprak, Ölümden Sonraki Hayat (Kabir Hayatı) Ankara, 1997,
»
Şahi
n Filiz, Ahlakın İnsani ve Dini Temelleri, Konya, 1998,
»
Şemseddi
n Münavi, Feyzu'l-Kadir Şerh-u Camiu's-Sağir, Mısır, 1938,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com