You are here

2008 GLOBA L EKONOMİK KRİZİNİN ONCU GÖSTERGELERİ VE ÜLKELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

LEADING INDICATORS OF THE 2008 GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND AN APPLICATION ON THE COUNTRIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the leading indicators which are able to predict 2008 global economic crisis beforehand. For this pupose, a research has been carried out by using yearly data of Turkey, Uneted States, United Kingdom, Italy and Greece for the period of 2005-2011 and the trend analysis method. In the analysis, change of the total investment/Gros Domestic Product (GDP), volume of exports of goods and services, unemployment rate, GDP per capita (current prices), inflation rate, current deficit/GDP, total exterior public and private debt/GDP have been examined. Results of the analysis have shown that all af the leading indicators used in the analysis can be used as leading indicators of the 2008 global economic crisis except GDP per capita and current deficit/GDP.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, 2008 global ekonomik krizinin önceden tahmin edilmesini sağlayan öncü göstergeleri tespit etmeye çalışmaktır. Bu amaca yönelik olarak, Türkiye, ABD, İngiltere, Yunanistan ve İtalya ülkelerinin 2005-2011 dönemine ait yıllık verileri kullanılarak trend analiz yöntemi ile araştırma yapıldı. Analizde, literatürde yaygın olarak kullanılan kriz uyarı göstergelerinden toplam yatırımlar/Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), mal ve hizmet ihracatındaki artış, işsizlik oranı, cari fiyatlarla kişi başına GSMH, yıllık enflasyon oranı, cari açık/GSMH ve toplam dış borç (kamu+özel)/GSMH göstergelerindeki değişmeler incelendi. Analizin sonuçları, kişi başına GSMH ve cari açık/GSMH hariç diğer bütün oranların kriz uyarı göstergeleri olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ALTINTAŞ Halil, ÖZ Bülent (2007), "Para Krizlerinin Sinyal Yaklaşımı İle Öngörülebilirliği: Türkiye Uygulaması", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, ss. 19-44
BARIŞIK, Salih and TAY, Arzu
(2010)
, "An Analysis of Financial Crisis by Early Warning Systems Approach: The Case of Transition Economies and Emerging Markets (1994-2006 Period Panel Logit Model)", International Journal of Economic Perspectives Volume 4, Issue 2, 403-426.
CHAUVET, Marcelle and DONG, Fang (2004), "Leading Indicators of Country Risk and Currency Crises: The Asian Experience", Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review.
ÇONKAR Kemalettin, ATA H. Ali (2003), "Finansal Krizleri Önlemede Kullanılabilecek Kriz Rasyolarının Türkiye Açısından Degerlendirilmesi (1996-2003)", Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 5, Sayı 2ss 1-19
DOĞAN Burhan (2009), "Türkiye Ekonomisinde Kriz Öncü göstergeleri Ve ikiz açık" Journal of Azerbaijani Studies, ss. 500-521
EDİSON, Halı J.
(2003)
, "Do Indicators Of Financial Crises Work? An Evaluation Of An Early Warning System", International Journal of Finance and Economics, 8: 11¬53.
ERKEKOĞLU,
Hatic
e ve BİLGİLİ, Emine (2005), "Parasal Krizlerin Tahmin Edilmesi",
Erciyes Üniversitesi
I.I.B.F
. Dergisi, Sayı 24, Ocak-Haziran, 15-36.
Niğde Üniversitesi
11BF
Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 137-147.
147
GERNİ, Cevat, EMSEN, Selçuk ve DEĞER, M.Kemal (2005), "Erken Uyarı Sistemleri Yoluyla Türkiye'deki Ekonomik Krizlerin Analizi", Ekonometri ve Istatistik Dergisi, Sayı:2, ss. 39-61.
KARABIÇAK, Mevlüt (2010), "Küresel Krizleri Tetikleyen Nedenler Ve Krizin Türkiye Boyutu" Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C.15, S.3 s.251-270
KARAÇOR Zeynep, ve ALPTEKİN Volkan (2006), "Finansal Krizlerin Önceden Tahmin
Yoluyla Değerlendirilmesi", Celal Bayar Üniversitesi,Yönetim Ve Ekonomi,cilt 13, Sayı 2, ss 237-256
KARAKAYALI, Hüseyin ve SAYIN, Ferhan (2010), "Öncü Göstergeler Yaklaşımıyla Türkiye'de 2008 Krizinin Değerlendirilmesi", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Cilt: 47 Sayı: 546
KİBRİTÇİOĞLU, Aykut (2010), " Effects of Global Fınancial Crisis on Turkey",
Interdisciplinary International Conference on the Social Market Economy and its Perception in Islam, organized jointly by the Konrad Adenauer Foundation (KAF, Ankara) and the Faculty of Divinity, Ankara University, in Ankara on September
23-24.
KOMULAINEN, Tuomas and LUKKARILA, Johanna (2003), "What Drives Financial
Crises in Emerging Markets?", BOFIT Discussion Papers, No.5, 3-26.
KONUKMAN Aziz ve
TÜRELİ
, Rahmi Aşkın (2010), "Krizin Türkiye Ekonomisine Yansımaları Ve Geleceğe İlişkin Düşünceler"Ekonomik Yaklaşım,Cilt 21,Sayı75,ss 77-122
OKTAR Suat ve DALYANCI, Levent (2010), "Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye Ekonomisinde 1990 Sonrası Finansal Krizler."Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,Sayı 2.ss 1-22
YILDIRIM, Süreyya (2010), "2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Dünya ve Türkiye
Ekonomisine Etkileri" KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18) ss.
47-55
TURGUT Ahmet (2006), "Türleri Nedenleri Ve Gösretgeleriyle Finansal Krizler",TÜHİS İş Hukuku Ve iktisat Dergisi,Cilt 20,Sayı 4-5, ss. 35-46.
YÜCEL Fatih ve KALYONCU Hüseyin (2010), "Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve
Ülke Ekonomilerini Etkileme Kanalları: Türkiye Örneği".Maliye Dergisi, Sayı 159 ,Temmuz-Aralık ss.53-69
ZÜBEYİR, Turan (2011), "Dünyadaki Ve Türkiyedeki Krizlerin Ortaya Çıkış Nedenleri Ve Ekonomik Kalkınmaya Etkisi" Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt: 4, Sayı: 1
ss.56-80

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com