You are here

BÜTÜNLEŞIK ÜRETIM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTIMIZASYONU VE DENIZLI IMALAT SANAYIINDE UYGULANMASı

OPTIMIZATION OF INTEGRATED PRODUCTION PLANNING WITH TARGET PROGRAMMING AND MANUFACTURING INDUSTRY APPLICATION OF DENİZLİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, businesses are vital in terms of production plannning and control function. The increasing complexity of business competition and customer satisfaction, firms are directed high quality levels and cost minimization. In such a competitive environment, the value of production planning and control systems is increasing day by day. Aggregate production planning, production planning and control is one of the tools used in the work. Aggregate production planning and production rates, workforce levels, overtime and other variables can be controlled by adjusting the best way to meet the prescribed demand tries. The aim of the process, reduce the cost expenses. Aggregate production planning and multiple objective programming methods have been developed to analyze complex objectives.In this study an integrated production planning in an enterprise, to achieve the goal programming method was used for multiple purposes. Goal programming with the business priorities identified by developing an appropriate mathematical models, the optimal solution has been reached. Mathematical models of the application data of the parameters used were obtained from the entity. Finding the results, conclusions were reached using Winqsb program.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde, işletmeler açısından üretim planlama ve kontrol fonksiyonu hayati önem taşımaktadır. İş rekabetinin artan karmaşıklığı ve müşteri memnuniyeti işletmeleri yüksek kalite düzeyine ve maliyet minimizasyonuna yöneltmiştir. Böyle bir rekabet ortamında üretim planlama ve kontrol sistemlerine verilen değer günden güne artmaktadır. Bütünleşik üretim planlama, üretim planlama ve kontrol çalışmalarında kullanılan araçlardan biridir. Bütünleşik üretim planlama ile üretim hızları, işgücü düzeyleri, fazla mesai ve diğer kontrol edilebilir değişkenler ayarlanarak, öngörülmüş talep en iyi biçimde karşılanmaya çalışılır. Bütünleşik üretim planlamasında yer alan birden çok ve karmaşık amaçları çözümlemek için, hedef programlama yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada hedef programlama ile firmanın öncelikleri belirlenip, buna uygun matematiksel modeller geliştirilmiştir. Matematiksel modellerde kullanılan parametrelere ait veriler, uygulamanın yapıldığı firmadan elde edilmiştir. Firmanın kar ve maliyet hedeflerine ulaşabilmesi için, üretilmesi gereken ürün miktarları ve işgücü değerleri göz önünde bulundurularak model kurulmuş ve Winqsb programı kullanılarak optimum çözüme ulaşılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ALADAĞ, Z. , YILMAZ, D. (1998), "Çok Ürünlü Tek Kanallı Üretim Hattında Darboğaz Sorununa Yönelik Kantitatif Analiz" , Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, s:3-8
DEMİR, H. , GÜMÜŞOĞLU Ş.(2003), Üretim Yönetimi, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul
DOĞAN, Ü. (1997), "Üretim Planlama ve Kontrolü : Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama", Üniversiteliler Ofset, İzmir
DURMUŞ, T. , (2002), "Bütünleşik Planlama Ve Bir Endüstri İşletmesinde Uygulama" , Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, s:141
ERTUĞRUL, İ. (2005), "Bulanık Hedef Programlama ve Bir Tekstil Firmasında Uygulama Örneği", Osman Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, sayı:2, Eskişehir, s:45-75
FUNG, R. Y. K., TANG, J., WANG, D. (2003), "Multiproduct Aggregate Production Planning With Fuzzy Demands And Fuzzy Capacities", IEEE Transactions On Systems, Man, And Cybernetics Part A: Systems And Humans, Vol. 33, No. 3,
s:302-313
GALLEGO, PROF. G. (2001), "Aggregate Production Planning", IEOR 4000: Production Management Lecture 5, pp:7
GÜLEÇ GÜREL, S. (2011), "Bütünleşik Üretim Planlaması İle Hedef Programlama Uygulaması", Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli
KOÇAK, M. (1998), "Hedef Programlaması Tekniği İle Üretim Planlaması Ve Bir Uygulama", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara, s:97
LEVİN,
I
. R. , RUBIN, S. D. , STINSON P. J. ve GARDNER S.E. (1989), "Quantiative Approaches to Management", 7th Ed. , Mcgraw Hill Publishing Company, New
York
ÖZTÜRK, A., (2009), Yöneylem Araştırması, Ekin Yayınevi, 12. Baskı, Bursa. s: 273-310
ÖZTÜRK, M. U. (2007), "Üretim Planlamasında Çok Hedefli Doğrusal Hedef Programlama
ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama", Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, s:138
ŞENGÜL, P. , (2007), "Aggregate Productıon Plannıng In A Turkısh Furniture Company", Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, s:158
Arzu ORGAN, İrfan ERTUGRUL, Seçil GÜLEÇ GÜREL
115
TORKUL, O. ,ÖVER, T. , GÖKSU, A. , " Bir İşletmenin Yeniden Yapılandırılmasında Kavramsal Bir Model", Enformatik Bölüm Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, s:6
VURAL, M. , (2005;, "Genetik Algoritma Yöntemi İle Toplu Üretim Planlama", Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s:103
YILMAN, N. (2007), "Bir Toplu Üretim Planlama Modeli Ve Uygulaması", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s:131

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com