You are here

KOBİ'LERDE İNOVASYON YAPMA EĞİLİMİ İLE İNOVASYON PERFORMANS BAŞARI DERECESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

A RESEARCH ON THE RELATION BETWEEN THE TENDENCY FOR MAKING INNOVATION IN SMEs AND THE LEVEL OF INNOVATION PERFORMANCE ACHIEVEMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The concept of globalization accelerated the transfer of the trade from the local point to the international dimension. This process also played an important role in opening the horizons of entrepreneurs. The number of the SMEs (Small and Medium Sized Enterprises) and their importance for the economy of the countries have been increasing day by day. In today's information age, besides getting the information, it is important to use the information effectively and create value. This context increased the value of the innovation that means renewal of science and technology that provide economical and social benefits and identifies a process. So for this, a good R&D level is required. The increase of the R&D level forms a basis for the innovation to move. The value added tax obtained by the performance increase based on innovation brings sustainable competitive advantage to the SMEs that adapt itself to the change when we consider the today's increasing rate of the competition.The objective of the study is examining whether there is a relation between the tendency for making innovation in SMEs in Konya and the level of innovation performance achievement. The t-test, chi-square test, correlation and regression analyzes were carried out as a relation test on SPSS 15 version programme to the goal directed processes. According to this, it is found out that there is a relation between the degrees of involving in innovation making tendency and "using its R&D department" as a result of survey application conducted over 151 SMEs. Besides, an important relation in moderate level in positive direction has been found out between the tendency for making innovation and the parameters showing innovation performance achievement degree.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşme olgusu ticaretin lokal düzeyden uluslararası boyuta taşınma sürecini hızlandırmıştır. Bu süreç girişimcilerin ufkunu açmada da önemli rol oynamıştır. Ülkelerin ekonomilerinde KOBİ'lerin sayıları ve ağırlıkları gün geçtikçe artış kaydetmektedir. İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağında bilgiye sahip olmanın yanı sıra onu etkin kullanabilmek ve değer yaratabilmekte önemlidir. Bu bağlam, bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi anlamına gelen ve bir süreci ifade eden inovasyonun kıymetini artırmaktadır. Bunun için iyi bir Ar-Ge düzeyine sahip olunması gereklidir. Ar-Ge düzeyinin yükselmesi inovasyonun da önünü açmaya zemin hazırlayacaktır. İnovasyon sonucu verim artışının sağlayacağı katma değer, günümüzde rekabetin artan dozajı da göz önüne alınırsa, bu değişime ayak uyduran KOBİ'lere sürdürülebilir rekabet avantajı kazandıracaktır. Araştırmanın amacı, Konya ilinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin inovasyon yapma eğilimi ile inovasyon performans başarı derecesi arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Amaca yönelik olarak SPSS 15. sürüm programında ilişki testi olarak t testi, ki-kare testi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Buna göre 151 KOBİ üzerinde yapılan anket uygulaması sonucunda; İşletmenin inovasyon yapma eğilimine katılma derecesi ile "kendi Ar-Ge bölümünü kullanma" arasında ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, inovasyon yapma eğilimi ile inovasyon performansı başarı derecelerini gösteren parametreler arasında pozitif yönde, orta derecede önemli bir ilişki bulunmuştur.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AMARA, N.,
LANDRY
, R., & DOLOREUX, D. (2009), Patterns Of Innovation In Knowledge Intensive Business Services, The Service Industries Journal, 29, 4,
407-430.
ARAGO'N-CORREA, J. A., HURTADO-TORRESA, N., SHARMAC, S., & GARCI'A-MORALES, V. J. (2008), Environmental Strategy And Performance In Small Firms: A Resource-Based Perspective, Journal Of Environmental Management,
86, 88-103.
BAYKAL, B. (2007),
İnovasyo
n ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi: Türkiye, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
BOLY, V., MOREL, L., & RENAUD, J. (2003), Towards A Constructivist Approach Of
Technological Innovation Management, The International Handbook On Innovation, 790-803.
ÇALIPINAR, H. & BAÇ, U. (2007), Kobi'lerde İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler ve Bir Alan Araştırması, Ege Akademik Bakış, 7 (2), 445-458.
ÇELİK, M. (2011), Şirketlerin İnovasyon Yapma Eğilimlerinde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Rolü ve ODTÜ Teknokent Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
DİMİTRATOS, P., PLAKOYİANNAKİ, E., PİTSOULAKİ, A., & TÜSELMANN, H. J.
(2010), The Global Smaller Firm In International Entrepreneurship, International Business Review, 19, 589-606.
FURMANA,
J
. L., PORTER, M. E., & STERN, S. (2002), The Determinants Of National Innovative Capacity, Research Policy, 31, 899-933.
GEBAUER, H. (2011), Exploring The Contribution Of Management Innovation To The Evolution Of Dynamic Capabilities, Industrial Marketing Management, 40, 1238¬1250.
http://comtalks.com/201
1/01/24/avrupa-ve-turkiyenin-geleceginde-inovasyonun-onemi/,
(Erişim:
07.02.2012)
. http://www.sanayi.gov.tr/.../81-il-durum-raporu-2012, (Erişim: 30.06.2012). http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/KOSGEB Katalog.pdf, (Erişim: 01.02.2012).
A.Aslan ŞENDOĞDU, Yunus Emre ÖZTÜRK 115
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do7tb id=8&ust id=2, 2010 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, Haber Bülteni, 224, (Erişim: 07.02.2012).
KABATEPE, E. (2006), KOBİ'ler ve İnovasyon, TURKAB AB-Türkiye İşbirliği Derneği Yayını, İstanbul.
KEIZER, J., DIJSTRA, L., & HALMAN, J. I. M. (2002), Explaining Innovative Efforts Of
SMEs. An Exploratory Survey Among SMEs In The Mechanical And Electrical
Engineering Sector In The Netherlands, Technovation, 22, 1-13. KNIGHT, G. A. (2001), Entrepreneurship And Strategy In The International SME, Journal
Of International Management, 7, 155-171. KNIGHT, G. A. (2001), Entrepreneurship And Strategy In The International SME, Journal
Of International Management, 7, 155-171. KUCMARSKİ, T. D., (1996), Innovation-Leadership Strategies For The Competitive Edge,
McGraw Hill, New York. KURZ, H. D. (2008), Innovations And Profits Schumpeter And The Classical Heritage,
Journal Of Economic Behavior & Organization, 67, 263-278. LEE, Y., SHİN, J., & PARK, Y. (2011), The Changing Pattern Of SME's Innovativeness
Through Business Model Globalization, Technological Forecasting & Social
Change, 1-11.
LEMON, M., & SAHOTA, P. S. (2004), Organizational Culture As A Knowledge
Repository For Increased Innovative Capacity, Technovation, 24, 483-498. MORGAN, A., COLEBOURNE, D., & THOMAS, B. (2006), The Development Of ICT Advisors For SME Businesses: An Innovative Approach, Technovation, 26, 980¬987.
MÜELLER,
S
. L., & THOMAS, A. S. (2000), Culture And Entrepreneurial Potential: A
Nine Country Study Of Locus Of Control And Innovativeness, Journal Of Business Venturing, 16, 51-75. ÖRÜCÜ, E., KILIÇ, R. & SAVAŞ A. (2011), Kobi'lerde İnovasyon Stratejileri ve İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (1), 58-73.
ÖZGENÇ, A. (2011), Türkiye'de İnovasyon Yükseliyor, Capital Aylık İş ve Ekonomi Dergisi, 12, 160.
PLA-BARBER, J.,
&
ALEGRE, J.
(2007)
, Analysing The Link Between Export Intensity, Innovation And Firm Size In A Science-Based Industry, International Business Review, 16, 275-293.
RADAS, S., & BOZIC, L. (2009), The Antecedents Of SME Innovativeness In An
Emerging Transition Economy, Technovation, 29, 438-450. ROMERO, I., & MARTİNEZ-ROMÂN, J. A. (2012), Self-Employment And Innovation
Exploring The Determinants Of Innovative Behavior In Small Businesses,
Research Policy, 41, 178- 189. ROSENBUSCH, N., BRINCKMANN, J., & BAUSCH, A. (2011), Is Innovation Always
Beneficial? A Meta-Analysis Of The Relationship Between Innovation And
Performance In SMEs, Journal Of Business Venturing, 26, 441-457. SAWERS, J. L., PRETORIUS, M. W., & OERLEMANS, L. A. G. (2008), Safeguarding
SMEs Dynamic Capabilities In Technology Innovative SME-Large Company
Partnerships In South Africa, Technovation, 28, 171-182.
SOININEN, J., MARTIKAINEN, M., PUUMALAINEN, K., & KYLAHEIKO, K. (2011),
Entrepreneurial Orientation: Growth And Profitability Of Finnish Small-And Medium-Sized Enterprises, International Journal Of Production Economics , 1-8.
116
Niğde Üniversitesi İİBF
Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 2, s.104-116
VERHEES, F. J. H. M., MEULENBERG, M. T. G., & PENNINGS, J. M. E. (2010),
Performance Expectations Of Small Firms Considering Radical Product
Innovation, Journal Of Business Research, 63, 772-777. YILMAZ, E. (2008), Kahramanmaraş'ta Faaliyet Gösteren KOBİ'lerde İnovasyon
Etkinlikleri,
Sütç
ü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. YILMAZ, T. (2010), Küçük ve Orta Ölçekli İmalat İşletmelerinde Yenilik (İnovasyon)
Yönetimi: İzmir İli Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com