You are here

YEREL VE KÜRESEL KRİZLER IŞIĞINDA BASEL II KRİTERLERİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ: 2001-2010 VERİ ANALİZİ

THE EFFECT OF BASEL II CRITERIAS ON TURKISH BANKING SECTOR IN THE LIGHT OF LOCAL AND GLOBAL CRYSIS: 2001-2010 DATA ANALYSIS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is the measurement of Turkish banking sector's resistance against the financial crises in the world and it shows legal regulations on banking after the twin crises and also it shows whether this legal regulations successful or not. In this context, twenty two banks which operating in Turkish banking sector; divided into four different group. According to their size, foreign share holders, whether it is public or private. Their correlation coefficient has been calculated and as looking at the Basel II criteria's which published in 2004, T-Test analysis has been done with SPSS. In this study, some variables have been used such as return on equity, Follow-up Loans, Capital Adequacy, In order to test the hypotheses of the study,the report "Türkiye'de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2001-2010", published by Turkish Banking Association in June 201, has been used as the basic data resource. Some findings, which supports that Turkey got over the crisis in 2008 with minor loss according to previous crises, have been involved in the result of the study. In this regard Basel III ciriteria, which were emerged after global crisis, has been discussed what it will bring.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektörünün dünyadaki finansal krize karşı direncinin ölçümü ve ikiz krizler sonrası bankalara konulan yasal düzenlemelerin başarılı olup olmadığını göstermektir. Bu bağlamda Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 22 banka; büyüklüğüne, yabancı ortağı olup olmamasına, halka açık olup olmamasına ve kamu bankası ya da özel banka olmasına göre dört farklı ayrıma tabi tutularak analizine göre korelasyon katsayıları hesaplanmış ve 2004 yılında yayınlanan Basel II kriterlerinin ülkemizdeki gelişimi incelenerek SPSS ortamında T-Test analizleri yapılmıştır. Çalışmada bankaların aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, takipteki krediler ve sermaye yeterliliği gibi değişkenler kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezlerini test etmek için temel veri kaynağı olarak; Türkiye Bankalar Birliği'nin 2011 yılı haziran ayında yayınlamış olduğu "Türkiye'de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2001-2010" isimli raporundan faydalanılmıştır. Çalışmanın sonucunda ise, Türkiye'nin 2008 krizini geçmiş krizlere nazaran daha hafif atlattığını destekleyen bulgulara yer verilmiş ve bu bağlamda küresel kriz sonrası ortaya çıkan Basel III kriterlerinin getirecekleri tartışılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

BDDK, (2008); "Bankacılık Sektörü Yönetici Kesim Beklenti Anketi", Erişim Tarihi: Şubat 2012, İnternet erişimi:
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Istatistiki_Veriler/Uc_Aylik_Rap... 04Beklenti%20 Anketi-Eylul2008.pdf,
BDDK, (2010); "Sorularla Basel III", Risk Yönetimi Dairesi,
CELASUN, M. (b.t.); "2001 Krizi Öncesi ve Sonrası", Erişim: Şubat 2012, http://www.econ.utah.edu.tr/ehrbar/erc2002/pdf/i053.pdf
CİVELEK, B. (b.t.); "Küresel Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörü", Erişim: Şubat 2012, http://www.mgmt.boun.edu.tr/images/stories/dokumanlar/leaders/Issue_010/09-
008.pdf
ÇARIKÇI, E, (b.t); "Ekonomik Kriz, 5 Nisan Kararları, Krizin Etkileri", Erişim: Şubat 2012, http://www.ekodialog.com/makaleler/ekonomik-kriz-5-nisan-kararlari.html
DEMİRCİ, Ş,D. (2010); "Yeniden Yapılandırma Sonrası Kamu Bankalarındaki Değişim", Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Ankara Üniversitesi
GÜNAL, M. (2006); "Para Banka ve Finansal Sistem", İstanbul; Yeni Dönem Yayıncılık
KARAÇOR, Z. (b.t.); "Öğrenen Ekonomi Türkiye: Kasım 2000 - Şubat 2011 Krizinin
Öğrettikleri", Erişim: Şubat 2012,
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/ZEYNEP%20KARA%C3
%870R/KARA%C3%870R,%20ZEYNEP.pdf
KÖSE, A. (2003); "Para Sermayesinin Yeniden Yapılandırılması: Türk Özel Bankacılık Sektörü Örneği", Doğuş Üniversitesi Dergisi,
OKSAY, G. (2007); "Türkiye'de Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması ve Yeniden Yapılandırma Sonrası Performanslarının Analizi", Yüksek lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
ÖZATAY, F. (2009); "Finansal Krizler ve Türkiye", Doğan Kitap Evi, İstanbul SELÇUK, B. (2010); "Küresel Krizin Türk Finans Sektörü Üzerindeki Etkileri", Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Kadir Has Üniversitesi
SERDENGEÇTİ, S. (2002); "Şubat 2001 Krize Üzerine Düşünceler: Merkez Bankası Bakış Açısından Çıkarılacak Dersler", Erişim: Şubat 2012, http:/www.tcmb.gov.tr/yeni.evds/konumsa/tur/2002/METU_Eyl111.htm
WALTER,
S
. (2011); "Basel III: Stronger Banks and a More Resilient Financial System", Conference on Basel III Financial Stability Institute
WELLKİNK, N, (2011); "Basel III: a roadmap to better banking regulation and supervision"
UYGUR, E. (2001); "Krizden Krize Türkiye: 200 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri", Erişim: 2001, http://www.tek.org.tr/dosyalar/KRİZ-200-20013.pdf
ZEREN, F. (2010); "Basel-2 Kriterlerinin Bankacılıkta Kredi Risk Yönetimi Üzerine Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com