You are here

MALİYET YÖNETİMİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: MALİYET-HACİM-RİSK ANALİZİ(MHRA)

A METHOD PROPOSAL WHICH RELATED TO INCREASE ACTIVITY AT COST MANAGEMENT: COST-VOLUME-RISK ANALYSIS(CVRA)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In order to effective cost planning and control, first of all, costs should be determined accurately measuring and analyzed by classification.In order to ensure effectiveness in the cost management processmany control and analysis techhniques are used. However, some difficulties faced that in the process led to revealing the more practical applications. In this study, a method has been developed which is called Cost-Volume-Risk Analysis (CVRA).CVRA method based on risk stratification by analyzing the levels ofreactions to changes in production volume which by determining variability (risk) in costs that sensitive to production volume. By usage of this method, cost elements of busines, what extent to business control will be determined; any variable production cost what extent risky(variable) than any other is revealed. CVRA method that makes it possible to variable production costs of implementing business by sorting from highest risk to lowest risk, also gives important clues on costs that should be taken to priority control in cost management .Briefly, the proposed method which named CVRA is thought to be an important contribution to ensure the effectiveness of cost management
Abstract (Original Language): 
Etkin bir maliyet planlaması ve kontrolü için, her şeyden önce maliyetlerin doğru olarak ölçülüp saptanması ve sınıflandırılıp analiz edilmesi gerekir. Maliyet yönetimi sürecinde etkinlik sağlamak amacıyla birçok kontrol ve analiz tekniği kullanılmaktadır. Ancak bu süreçte karşılaşılan bazı güçlükler, daha pratik ve faydalı uygulamaların ortaya çıkarılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada, Maliyet-Hacim-Risk Analizi (MHRA) adı verilebilecek bir yöntem geliştirilmiştir.MHRA yöntemi, üretim hacmine duyarlı maliyetlerin, üretim hacmindeki değişmelere verdikleri tepkilerin boyutlarını analiz etmek suretiyle, risk (değişkenlik) seviyelerini saptayarak risk derecelendirmesi yapma esasına dayanmaktadır.Bu yöntem sayesinde maliyet bileşenlerinin hangi oranda işletme kontrolünde oldukları kolaylıkla görülebilmekte; herhangi bir değişken maliyetin diğer bir değişken maliyete nazaran ne ölçüde riskli (değişken) olduğu ölçülerek belirlenebilmektedir.İşletmenin değişken üretim maliyetlerini, riski en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralayabilmesini olanaklı hale getiren MHRA yöntemi, maliyet yönetiminde öncelikli olarak kontrol altına alması gereken maliyetlere ilişkin önemli ipuçları da üretmiş olmaktadır. Kısaca, önerilen MHRA yönteminin maliyet yönetimi sürecinde etkinlik sağlanması veya artırılması bakımından önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.
161
174

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKDOĞAN, N. (2004). Maliyet Muhasebesi Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.
ANIRBAN, G. (2011). Total Cost Management: A New Approach to Cost Control. Advances In Management, 4, pp. 63-65.
BURSAL, N., & Ercan, Y. (1999). Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulamalar. İstanbul: Der Yayınları.
BÜYÜKMİRZA, K. (2006). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (10. b.). Ankara: Gazi Kitabevi.
CAN, A. V. (2009). Maliyet Muhasebesi. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
ERDEN, S. A. (2004). Stratejik Maliyet Yönetimi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
ERDOĞAN, N. (2002). Maliyet Muhasebesi (2. b.). İzmir: Fakülteler Kitabevi.
GAO REPORTS. (2009). Cost Risk and Uncertainty. USA: U.S. Government Accountability Office.
GÜRSOY, C. T. (1999). Yönetim ve Maliyet Muhasebesi (2. b.). İstanbul: Beta Yayıncılık.
Ahmet Vecdi CAN, Erkan ÖZTÜRK 174
HAFTACI, V. (2009). Maliyet Muhasebesi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
HARRIS, M. (2007, April). Cost Risk and Uncertainty Analysis Handbook. USA: U.S. Airforce Cost Analysis Agency.
HATİPOĞLU, Z. (1995). Maliyet Muhasebesi. İstanbul: Sedok Yayınları.
HOPKİN, P. (2010). Fundamentals of Risk Management. London: The Institute of Risk Management.
HORNGREN, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting (9 b.). New Jersey, USA: Prentice Hall Inc.
KÖROĞLU, Ç., Biçici, F., & Sezer, D. (2011). Otel İşletmelerinde Maliyet Kontrolünün Rekabet Üstünlüğüne Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi 3/1, s. 33-48.
LAZOL, İ. (2002). Maliyet Muhasebesi. Bursa: Ekin Kitabevi.
LEPADATU, G. V. (2012, January). The Importance of The Cost Information In Making Decisions. Metalurgia International, 17(1), pp. 123-129.
MARKOWİTZ, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), s. 77-91.
MARKOWITZ, H. (2008). Selected Works (Vol. 1). USA: Nobel Lauretae Series.
MOORE, J. (1988). Yönetim Muhasebesi (2. ed.). (A. Peker, Trans.) İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
PEKER, A. (1988). Modern Yönetim Muhasebesi (2. b.). İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı.
SEVGENER, S., & Hacırüstemoğlu, R. (2000). Yönetim Muhasebesi (6. b.). İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım.
ŞAKRAK, M. (1997). Maliyet Yönetimi. İstanbul: Yasa Yayınları.
TELEK, A. B. (29.06.2011). Risk Yönetimi. KalDer Risk Yönetim Çalıştayı. İstanbul: KalDer.
TOKEL, Ö. E. (2004). Kredi Risk Modelleri Kullanılarak Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com