You are here

ÇİN'DE YAPISAL DEĞİŞİM VE ÇIN EKONOMİSİNİN KÜRESEL PAZARDA REKABET EDEBİLİRLİĞİ

STRUCTURAL CHANGES IN CHINA AND COMPETITIVENESS IN THE GLOBAL MARKET OF CHINESE ECONOMY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
China has a large population in the world in terms of population. This country has gained the experience of transition to a more market oriented economy from a closed economy of trade and investment. Yet this country has reached significant economic growth accompanied by industrialization and modernization process. The aim of the study is to present how the trade in China grow faster relative to other countries by analyzing the growth and employment policies practiced in China. In this country exports are increasing rapidly and the country's growing imports are also creating opportunities. China is attracting a major investor population to the country by using the advantage of having cheap labour.
Abstract (Original Language): 
Çin nüfus olarak dünyada büyük bir popülasyona sahiptir. Bu ülke ticaret ve yatırımın dış dünyası ile kapalı bir ekonomiden daha pazar eksenli bir ekonomiye geçişi tecrübe edinmiştir. Yine bu ülke sanayileşme ve modernleşme süreçlerine eşlik eden önemli ekonomik büyüme rakamlarına ulaşmıştır. Çalışmanın amacı Çin'de uygulanan büyüme ve istihdam politikalarını analiz edip, Çin'de ticaretin diğer ülkelere nispeten nasıl daha hızlı büyüdüğünü ortaya çıkarmaktır. Bu ülkede ihracat hızla artmakta, ülkenin büyüyen ithalatı da fırsatlar yaratmaktadır. Çin ucuz işgücüne sahip olmanın avantajını da kullanarak, dünyada büyük bir yatırımcı kitlesini de üzerine çekmektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

BRUNNER, Nicholas (1969), "Chinese Economy", Çev: Ahmet Y. Gökdere, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı:3-4, (http://auhf.ankara.edu. tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1969-26-03-04/AUHF-1969-26-03-04-icindekiler. pdf), Erişim Tarihi: (07.09.2013).
CAI,
Fang
, Meiyan Wang (2010), "Growth and Structural Changes in Employment in Transition China", Journal of Comparative Economics, 38 (1), pp.71-81.
Niğde Üniversitesi
IIBF
Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 56-66
66
DEARDORFF, Alan V. (2008),
Aktaran
: M. Sait Akman, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, 3(1-2), 2008:7-24, http://www.dtm. gov.tr/ dtmadmin/upload/EAD/KonjokturIzlemeDb/dergi/2008_dergi/02_Alan_Deardorff. pdf, Erişim Tarihi: 09.08.2013.
DEİK (2004), Bülten, http://www.deik.org.tr/bultenler/20046211557c+k- Bilgi - Notu-Mays2004.pdf'den alınmıştır. (Erişim Tarihi: 12.08.2013).
DİAO, Xinshen, Shenggen Fan, Xiaobo Zhang (2003)China's WTO Accession: impacts on Regional Agricultural ncome- A Multi-Region, General Equilibrium Analysis, Journal of Comparative Economies, Vol.31, pp.32-351.
DİMARANAN, Betina,
Elen
a Ianchovichina, Will Martin (2009), "How will Growth in China and India Affect the World Economy?", Rev World Econ, Vol.145, pp.551-571.
HÖLSCHER,
Jens
, Enrico Marelli, Marcello Signorell (2010), "China and India in the Global Economy", Economicsystems, Economic Systems 34, pp.212-217.
HUANG, Jikun, Yang Jun, Zhigang Xu, Scott Rozelle, Ninghui Li (2007), "Agricultural Trade Liberalization and Poverty in China", China Economic Review, Vol. 18,
pp. 244-265.
KANDEMİR, Orhan (2011), "Lewis Modeli ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Türkiye İçin Bir Değerlendirme", Akademik Bakış Dergisi, Sayı:23, Kırgızistan, s.1-18. http://www.akademikbakis.org/23/12.pdf , (Erişim Tarihi: 17.08.2013).
KEİRAN, E. Uchehara
(2009)
, "China-Africa Relations in the 21st Century: Engagement, Compromise and Controversy", Uluslararası İlişkiler, Volume 6, No 23 (Fall
2009), pp. 95-111.
MUKHERJEE, Anit ve Xiaobo Zhang (2007), "Rural Industrialization in China and India: Role of Policies and Institutions", World Development, Vol. 35, No. 10, pp.
1621-1634.
SANDIKLI, Atilla ve İlhan Güllü (2005), "Gelişen Çin Ekonomisi ve Türk Dış Ticaretine Etkileri", Geleceğin Süper Gücü Çin, Ed. Atilla Sandıklı ve İlhan Güllü, TASAM Yayınları, İstanbul, s.289-320, 2005.
SARAN, Anshu ve Chiquan Guo (2005), "Competing in the Global Marketplace: The Case of India and China", Business Horizons, 48, pp.135-142.
SEVİM, Cenk (2010), "Petrol Rezervlerinin Zirve Noktasının Enerji Güvenliği Açısından Büyük Enerji Pazarları (ABD, AB, Çin ve Hindistan) Üzerindeki Etkileri", Journal of Security Strategies, vol.11, ss. 53-72.
SORAL, Bartu (2004), "Tek Kutuplu Dünya'da Avrasya Seçeneği", Teori, s.3-24,
http://www.bartusoral.com/PDF/tek_kutuplu.pdf, (Erişim Tarihi: 12.07.2013). WORLD BANK (2013), Databank,
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariabl... rld-development-indicators#c_c, (Erişim Tarihi: 12.08.2013).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com