You are here

Hedonik Tüketim ve Anlık Satın Alma İlişkisi

The Relationship Between Hedonıc Consumption and Impulse Buying

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Nowadays, the emotional dimension of consumption phenomenon is considered as well as the functional dimension. Hedonic consumption is a form of consumption in which shopping is regarded as an action that provides happiness and gratification. Research also determined that impulse buying evokes emotions, pleases, and excites consumers. The purpose of this survey is to reveal a relationship between hedonic consumption and impulse buying which evoke similar feelings in people. The results indicate that there is a a positive, weak, but significant correlation between the two consumption types. In addition, it has been determined that hedonic consumption tendency differs in terms of gender, age and income groups, and impulse buying behaviour differs in terms of gender and occupation groups.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde tüketim olgusunun fonksiyonel boyutu kadar duygusal boyutu da ele alınmaktadır. Hedonik tüketim, alışverişin haz ve mutluluk veren bir eylem olarak görüldüğü bir tüketim şeklidir. Araştırmalar anlık satın almanın da duyguları harekete geçirdiğini, bu tür bir satın almanın tüketicileri mutlu ettiğini ve heyecanlandırdığını saptamıştır. Bu çalışmanın amacı, benzer duygular yaşanan hedonik tüketim ve anlık satın alma arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Elde edilen sonuçlar, bu iki tüketim şekli arasında pozitif yönde, zayıf fakat anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, hedonik tüketim eğiliminin cinsiyet, yaş ve gelir grupları açısından, anlık satın alma davranışının ise cinsiyet ve meslek grupları açısından farklılık gösterdiği saptanmıştır.
141
156

REFERENCES

References: 

Alagöz, S. B ve Ekici, N.
(2011), "Impulse Purchasing as a Purchasing Behaviour and Research on Karaman", International Research Journal of Finance and Economics, 66; 172-180.
Altunışık, R., Coşkun, R. Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım, E. (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Kasım, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı
Altunışık, R. ve Çallı, L. (2004), "Plansız Alışveriş ve Hazcı Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Satınalma Karar Sürecinde Bilgi Kullanımı", 3. Ulusal Ekonomi, Bilgi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitab; 231-239.
Altunışık, R. ve Mert, K. (2003), "Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerindeki Satınalma Davranışları Üzerine Bir Saha Çalışması: Tüketiciler Kontrolü Yitiriyor Mu?", http://www.ampd.org/images/tr/Arastirmalar/Makaleler/tuketici_kontrolu.pdf, (Erişim Tarihi: 26.12.2013)
Arnold,
J
. M. ve Reynolds, K. E. (2003), "Hedonic Shopping Motivations", Journal of Retailling, 79; 77-95.
Babacan, M. (2001), "Hedonik Tüketim ve Özel Günler Alışverişlerine Yansıması", 6. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı; 97-106.
Babın,
J
. B., Darden W. R. ve Griffin, M. (1994), "Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value", Journal of Consumer Research, March, 20 (4); 644-656.
Ballantın,
P
. W., Jack, R. ve Parsons, A. G. (2010), "Atmospheric Cues and Their Effect on the Hedonic Retail Experience", International Journal of Retail & Distribution Management, 38(8); 641-653.
Beaty, S. ve. Ferrell, E. M (1998), "Impulse buying: Modeling its precursors", Journal of Retailing, Summer, 74; 69-191.
Pınar Aytekin ve Canan Ay
| 155
Bellenger, D. E.,
Robertso
n D. H. ve Hirschman, E.C. (1978), "Impulse Buying Varies by Product" Journal of Advertising Research, 8; 15-18.
Coley, A. ve Burgess, B. (2003), "Gender Differences in Cognitive and Affective Impulse Buying", Journal of Fashion Marketing and Management, 7(3); 282-295.
Delı-Gray,
Z.
, Gillpatrick, T., Marusic, M., Pantelic, D. ve Kuruvilla, S. J. (2010), "Hedonic and Functional Shopping Values and Everyday Product Purchases: Findings from the Indian Study", International Journal of Business Insights & Transformation, 4(1); 65-70.
Ghanı,
U
. ve Jan, F. A. (2011), "An Exploratory Study of the Impulse Buying Behaviour of Urban Consumers in Peshawar", 2010 International Conference on Business and Economics Research, Vol.1, Kuala Lumpur, Malaysia: IACSIT Press.
Gültekin,
B
. ve Özer, L. (2012), "The Influence of Hedonic Motives and Browsing on Impulse Buying", Journal of Economics and Behavioral Studies, March, 4(3); 180-189.
Güven, E. Ö. (2009), "Hedonik Tüketim: Kavramsal Bir İnceleme", ABMYO Dergisi, 3; 65-72.
Hausman, A.
(2000)
, "A Multi-method Investigation of Consumer Motivations in Impulse Buying Behavior", Journal of Consumer Marketing, 17(5); 403-426.
Holbrook, M. B. ve Hirschman, E. (1982), "The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings and Fun", Journal of Consumer Research, September, 9; 132-140.
http://tdkterim.gov.tr (Erişim Tarihi: 25.11.2013).
Jones, M. A., Reynolds, K., Weun, S. ve Beatty S. E. (2003), "The Product-Specific Nature of Impulse Buying Tendency", Journal of Business Research, 56(7); 505-511.
Kacen, J. J. ve Lee, J. A. (2002), "The Influence of Culture on Consumer Impulsive Buying Behavior", Journal of Consumer Psychology, 12(2); 163-176
Kollat, D. T. ve Willett, R. P. (1969), "Is Impulse Purchasing Really a Useful Concept in Marketing Decisions?", Journal of Marketing, January, 33; 79-83.
Kollat, D. T. ve Willett, R. P. (1967), "Customer Impulse Purchasing Behavior", Journal of Marketing Research, February, 4; 21-31.
Kurtuluş, K. (2006), Pazarlama Araştırmaları, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 8. Basım, Ekim, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Levy, S. J. (1959), "Symbols for Sale" ,Harvard Business Review, July-August, 37; 117-119.
Nakip, M. (2006), Pazarlama Araştırması Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Genişletilmiş 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık.
Odabaşı, Y. (2009), Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma, İstanbul, Sistem Yayıncılık.
Özdamar, K. (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-1, Genişletilmiş 5. Baskı, Eylül, Eskişehir, Kaan Kitabevi.
Özdemir, Ş. ve Yaman, F. (2007), "Hedonik Alışverişin Cinsiyete Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim, 2(2); 81-91.
Özgül, E.
(2011)
, "Evaluations of Consumers' Socio-Demographic Characteristics in Terms of Hedonic Consumption and Voluntary Simplicity Life Styles", Ege Academic Review, January, 11(1); 25-38.
Rook, D. W. ve Fisher, R. J. (1995), "Normative Influences on Impulsive Buying Behavior", Journal of Consumer Research, December, 22; 305-313.
Rook, D. W. (1987), "The Buying Impulse", Journal of Consumer Research, September, 14; 189¬199.
156 |
Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 8(1) 141-156
Sarkar, A. (2011), "Impact of Utilitarian and Hedonic Shopping Values on Individual's Perceived Benefits and Risks in Online Shopping", International Management Review, 7(1); 58-65.
Sekaran, U. (2003), Research Methods For Business: A Skill Building Approach, USA: John Wiley & Sons,Inc.
Tırmızı, M.A., Rehman, K. ve Saif, M.I.
(2009)
, "An Empirical Study of Consumer Impulse Buying Behavior in Local Markets", European Journal of Scientific Research, 28(4); 522¬532.
Torlak, Ö. ve Tiltay, M. A. (2010), "Anlık Satın Alma Ölçeklerinin Türk Tüketicisi için Uyarlanmasına Yönelik Bir Deneme", 15. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı;
406-423.
Turley, L.W. ve Milliman, Ronald E. (2000), "Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the Experimental Evidence", Journal of Business Research, Vol. 49(2); 193-211.
Tynan, C. ve McKechnie, S. (2009), "Hedonic Meaning Creation though Christmas Consumption: A Review and Model", Journal of Customer Behaviour, Autumn, 8(3); 237-255.
Verplanken, B. ve Sato, A. (2011), "The Psychology of Impulse Buying: An Integrative Self-Regulation Approach", Journal of Consumer Policy, 34(2): 197-210.
Vırvılaıte, R., Saladiene V. ve Zvinklyte, J.
(2011)
, "The Impact of External And Internal Stimuli on Impulsive Purchasing", Economics and Management, 16; 1329-1336.
Weun, S., Jones, M. A. ve Beatty, S. E. (1998), (aktaran Kacen ve Lee, 2002), "The Development and Validation of the Impulse Buying Tendency Scale", Psychological Reports, 82; 1123¬1133.
www.tuik.gov.tr, (Erişim Tarihi: 24.12.2013)
Youn, S. ve Faber, R. J. (2000), "Impulse Buying Its Relation to Personality Traits and Cues", Advances in Consumer Research, 27; 179-185.
YU, C. Ve Bastin, M. (2010), "Hedonic Shopping Value and Impulse Buying Behavior in Transitional Economies: A Symbiosis in the Mainland China Marketplace", Brand Management, 18(2); 105-114.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com