You are here

2002 - 2012 Yılları Arasında Türk İktisat Politikasındaki Gelişmeler

The Progress in Turkish Economical Politics Between 2002-2012

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Public expenditure s are performed by public and legal entities in terms of direct payments either in money or in goods. Furthermore, include other public expenditures in order to administer public services. Private sector expenditures, on the other hand, are comprised of expenditures of private entrepreneurships other than public legal entities.Determining the size of an economy necessitates differentiation of the allocation of governmental sources between public and private sectors. Public expenditures would be classified in terms of three different criteria such as economic, administrative and functional. Ultimate goals of expenditures realized by public and private sectors would differ. Public expenditures eventually aim to promote social welfare by prioritizing services that stem from society's common needs, while private sector focuses on profit maximization.Contributions of both public and private sector expenditures to development of countries are indisputable. By the courtesy of economic and social impacts of those expenditures, new fields of employment are formed, level of income distribution injustice is minimized and welfare of the society is increased.
Abstract (Original Language): 
Kamu harcamaları, kamunun ve kamu tüzel kişilerinin doğrudan para ve mal olarak yaptığı harcamalardır. Ayrıca kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği harcamaları içerir. Özel sektör harcamaları ise kamu ve kamu tüzel kişileri haricindeki özel teşebbüslerin gerçekleştirmiş olduğu harcamalardan oluşmaktadır.İktisadi kaynakların ne kadarının kamu ne kadarının özel kesim tarafından kullanıldığının ayrımı yapıldığı takdirde, devletin ekonomideki büyüklüğü belirlenmiş olur. Kamu harcamalarının sınıflandırılması; ekonomik, idari ve fonksiyonel ayrım olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır. Kamunun ve özel sektörün gerçekleştirmiş olduğu harcamalarının nihai hedefleri birbirinden farklılık göstermektedir. Kamu harcamalarının nihai hedefi; toplumun ortak ihtiyaçlarından doğan hizmetleri en iyi şekilde yerine getirip refah düzeyi artırmak iken, özel sektörün nihai hedefi ise sadece karını en üst düzeye çıkarmaktır. Gerek kamunun gerekse de özel sektör harcamalarının ülke ekonomisinin gelişimine katkıları tartışılmaz boyuttadır. Bu harcamaların ekonomik ve sosyal etkileri sayesinde ülkemizde üretimde artışlar gerçekleşmekte, yeni istihdam alanları oluşmakta, gelir dağılımındaki adaletsizlik asgari seviyelere düşmekte, toplumun refah düzeyinde artışlar yaşanmaktadır.

REFERENCES

References: 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2008:1
Geçmişten Günümüze Türkiye 'de Dış Borçlar, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA Analiz). Karagöl, E.T .(2011).
Kenar, Necdet, (2000), "Dünyada ve Türkiye' de İşsizlik" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tes-İş Dergisi, Ağustos-Eylül, Ankara.
Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA Analiz). s;69. (SETA Analiz) Karagöl, E.T. (2013)
Şahin, H. (2011). Türkiye Ekonomisi (8.Baskı) Bursa: Ezgi Yayınevi Tokgöz, E. (2007). Türkiye 'nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2007). 8. Baskı.
Turan, Zübeyir, Türkiye Ekonomisinde Kasım 2000 - Şubat 2001 Krizleri, Tühis Yayınları, Ankara, 2005.
Ünal, Ali ve KAYA, Hüseyin (2009). Küresel Kriz ve Türkiye http://www.ekopolitik.org/images/ custfiles/090317164507.pdf (22.10.2014).
www.setav.org | info@setav.org ( Erişim Tarihi: 12.09.2014 ).
www.tuik.gov.tr Adrese dayalı nüfus kayıt sonuçları. Erişim Tarihi: 27.10.2014
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8str.pdf/ Uzun Vadeli strateji Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005 Yılları Arası. www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat metin/155018doc.(Erişim Tarihi: 24.10.2014)
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment. s; 12.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com