You are here

ARAKAZANÇ TİCARETİ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ACCOUNTING FOR CARRY TRADE OPERATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Risk-reward differences between developed and developing countries directed developed country investors to developing country financial markets that have high risk-reward conditions. Carry trade ,which is a financial tool appearing because of such a perception, is an important factor affecting financing of current account deficit and appreciation of financial assets. Carry trade that can be defined as lending from low interest rate countries and investing tohigh-yielding ones, have reached to high volumes around the world. In this study, transactions related withcarry trade have been reviewed and accounted.
Abstract (Original Language): 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki risk-getiri farklılıkları gelişmiş ülke yatırımcılarını yüksek getiri-risk ortamına sahip gelişmekte olan ülke finansal piyasalarına yöneltmiştir. Arakazanç ticareti bu algılamadan dolayı ortaya çıkan bir finansal araç olarak son yıllarda ülkemizde hem cari açığın finansmanı hem de finansal varlıkların değer kazanmasına etki eden önemli bir unsurdur. Düşük faizli ülkelerden borçlanarak yüksek getiriye sahip piyasalara yatırım yapmak olarak tanımlanabilecek olan arakazanç ticareti, dünyada yüksek işlem hacimlerine ulaşmıştır. Bu çalışmada, arakazanç ticaretine ilişkin faaliyetler incelenerek muhasebeleştirilmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Aydın, M. F., & US, V. (2007). Carry Trade: Gelişmeler ve Riskler. TİSK AKADEMİ, 174-185.
Czech, K., & WASZKOWSKI, A. (2012). Financial Determinants of Carry Trade Activity. Oeconomia, 11(4), 15-22.
Hoffmann, A. (2012). Determinants of Carry Trades In Central and Eastern Europe. Applied Financial Economics, 22(18), 1479-1490.
Öner BADURLAR, İ. (2009). Türkiye'de Carry Trade Yatırım Stratejisi ve Belirleyicileri
Arasındaki İlişki: 2001-2007. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 53-74.
TDK. (2015, 05 05). Türk Dil Kurumu İktisat Terimleri Sözlüğü. 05, 05, 2015 tarihinde Türk Dil Kurumu İktisat Terimleri Sözlüğü: http://tdkterim.gov.tr/bts/ adresinden alındı

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com