You are here

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN IŞKOLİKLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON WORKAHOLISM: AN EMPIRICAL RESEARCH

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Workaholism which means excessive commitment to the work and spending extra time for work-related activities is one of the major problems of today's working life. Therefore amount of the studies that research the reasons of this problem has been increasing. To this end, it is studied the effect of organizational commitment on workaholism in this paper. The data gathered through questionnaires from a total of 15 textile and automotive companies operating in Istanbul. Answers of 214 employees working in these firms were analyzed through exploratory factor analysis, reliability analysis, correlation analysis and regression analysis. According to the results, organizational commitment has a significant role in increasing workaholism levels. Likewise, it is observed that normative commitment, a dimension of organizational commitment, increases workaholism levels of employees. The other two dimensions of organizational commitment that are affective commitment and continuance commitment, on the other hand, are not significantly affecting workaholism. Despite some limitations, research findings are believed to give significant clues to managers, employees and researchers.
Abstract (Original Language): 
Yüksek sayılabilecek derecede çalışmaya bağlılık duyma, işle ilgili faaliyetlere gereğinden fazla zaman ayırma olarak açıklanan işkoliklik, günümüz çalışma yaşamanın önemli problemlerinden biridir. Dolayısıyla bu problemi doğuran sebeplerin belirlenmesine yönelik araştırmaların sayısı gittikçe artmaktadır. Bu amaçla, bu çalışmada örgütsel bağlılığın işkolikliğe etkisi incelenmiştir. Araştırma amacı doğrultusunda İstanbul'da faaliyet gösteren 15 farklı tekstil ve otomotiv firmasından anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Toplamda 214 kişiden elde edilen anket verileri açıklayıcı faktör analizi, güvenirlik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizleri aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, işkolikliğin artmasında örgütsel bağlılığın önemli bir rolü bulunmaktadır. Aynı şekilde örgütsel bağlılık boyutlarından normatif bağlılığın da işkolikliği arttırdığı gözlemlenmiştir. Örgütsel bağlılığın devam bağlılığı ve duygusal bağlılık boyutlarının ise işkolikliği etkilemediği görülmüştür. Araştırma bulgularının, bazı sınırlılıklara rağmen yöneticilere, çalışanlara ve araştırmacılara önemli ipuçları sunacağı düşünülmektedir.
53
68

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akgündüz, Y., & Güzel, T. (2014). Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Aracılık Etkisi. Anadolu University Journal of Social Sciences, 14(3).
Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1¬18.
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), 4th edn. Washington, DC.
Aronson, E. (1999). The Social Animal. New York: Worth.
Aziz, S., Uhrich, B., Wuensch, K. L., & Swords, B. (2013). The workaholism analysis questionnaire: emphasizing work-life imbalance and addiction in the measurement of workaholism. Journal of Behavioral & AppliedManagement,14(2), 71-86.
Aziz, S. (2003). A study of workaholism: Toward clearing up the confusion, Graduate College of Bowling Green State University. Doctoral dissertation, Retrieved February 03, 2015, from ProQuest Information & Learning.
Balay, R. (2000). Örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayınevi.
Balcı, A. (2003). Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji ve Taktikler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Bayraktaroğlu, S., Kutanis, R.Ö., & Dosaliyeva, D. (2009). İşkoliklik ve Örgütsel Bağlılık: Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı bir Araştırma. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi'nde sunulan bildiri, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir, Turkey, 21-23 Mayıs.
Bayram, L. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma: Örgütsel bağlılık. Sayıştay Dergisi, 59(59), 125-139.
Bonebright, C.A., Clay, D.L., & Ankenmann, R.D. (2000). The relationship of workaholism with work-life conflict, life satisfaction, and purpose in life. Journal of Counseling Psychology, 47, 469-477.
Brockner, J., Tyler T.R., & Cooper-Schneider. R. (1992). The Influence of Prior Commitment to An Institution on Reactions to Perceived Unfairness: The Higher They Are, The Harder They Fall. Administrative Science Quarterly, 37.
Burke, R.J. (1999). It's not how hard you work but how you work hard: Evaluating workaholism components. International Journal of Stress Management, 6, 225- 240.
Burke, R.J. (2000). Workaholism in organizations: concepts, results and future research directions.
International Journal of Management Reviews, 2, 1-16.
Burke, R.J., & Koksal, H. (2002). Workaholism among a sample of Turkish managers and professionals: An exploratory study. Psychological Reports, 91, 60-68.
Burke, R.J., Richardsen, A.M., & Mortinussen, M. (2004). Workaholism among Norwegian managers: Work and well-being outcomes. Journal of Organizational Change
Management, 7, 459-470.
Çekmecelioğlu, H. (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma. İş, Güç - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8 (2), 153-168.
Çöl, G., & Gül, H. (2005). Kişisel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri ve Kamu Üniversitelerinde Bir Uygulama. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1).
66 |
Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 8(4) 53-68
Demirel, Y. (2009).
Örgütse
l Bağlılık ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkiye Kavramsal Yaklaşım. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (15), 115¬132.
Doğan, S., & Kılıç, S. (2007). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 37-61.
Doğan, T. & Tel, F. D. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWASTR) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
11 (1).
Dosaliyeva, D. (2009). İşkolikliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Turkey.
Dünya Gazetesi. Üretim Artıyor Tekstil Büyüyor. Retrieved March 04, 2015 (de indirildi) from the World Wide Web: http://www.dunya.com/uretim-artiyor-tekstil-buyuyor-243260h.htm
Eurofound. (2006). Fourth European Working Conditions Survey. Retrieved February 25, 2015 (de indirildi) from the World Wide Web:
(www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/98/en/2/ef0698en.pdf
Ferris, K. R., & Aranya, N. (1983). A Comparison of Two Organizational Commitment Scales. Personnel Psychology, 36 (1), 87-98.
Fortune Turkey. (2015). Otomotivde üretim yüzde 37 arttı. Retrieved March 04, 2015 (de indirildi) from the World Wide Web: http://www.fortuneturkey.com/otomotivde-uretim-yuzde-37- artti-8214
Glisson, C., & Durick, M. (1988). Predictors of job satisfaction and organizational commitment in human service organizations. Administrative Science Quarterly, 33 (1), 61-81.
Greenberg, J., & Baron, R.A. (2008). Behaviour in Organizations, Pearson Prentice Publication.
Gül, H. (2002). Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirmesi. Ege Akademik Bakış, 2(1), 37-56.
Harpaz, I., & Snir, R. (2003). Workaholism: Its definition and nature. Human Relations, 56(3), 291-319.
Hon, A.H.Y., & Lu, L. (2010). The Mediating Role of Trust between Expatriate Procedural Justice and Employee Outcomes in Chinese Hotel Industry. International Journal of Hospitality Management, 29, 669-676.
İnce, M., & Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Ankara: İleri Giden
Ofset.
Jaros, S.J.,
Jermier
, J.M., Koehler, J.W., & Sincich, T. (1993). Effects of Continuance, Affective, and Moral Commitment on the Withdrawal Process: An Evaluation of Eight Structural Equation Models. Academy of Management Journal, 36, 951-995.
Kanbur, A., &
Salihoğlu, G. H. (2014). Çalışanların Sınırsız ve Değişken Kariyer Yolculuğunda İşkolikliğin Rolü Üzerine Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştirmalar Dergisi, 3(2), 27-58.
Karasek, R.A.,
&
Theorell,T.
(1990)
. Healthy Work: Stress, Productivity and Reconstruction of Working Life. New York: Basic Books.
Kaya, N., & Kesen, M. (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Örgüt Kültürü Tiplerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma, EKEVAkademi Dergisi, 18(58), 97-122.
Kiechel, W. (1989). The workaholic generation. Fortune, 119(8), 50.
Kök, S. B., (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1).
Mustafa Kesen
I 67
Kubota, K., Shimazu, A., Kawakami, N., Takahashi, M., Nakata, A., & Schaufeli, W. (2010). Association between workaholism and sleep problems among hospital nurses. Industrial
Health, 48, 864-871.
Machlowitz, M. (1980). Workaholics: Living with them, working with them. New York: Simon & Schuster.
Marchiori, D. M., & Henkin, A. B. (2004). Organizational Commitment of Health Profession Faculty: Dimensions, Correlates and Conditions. Medical Teacher, 26(4), 353-358.
Maslach, C. (1986). Stress, burnout and workaholism. In R.R. Killberg, P.E. Nathan, & R.W. Thoreson (Eds.), Professionals in distress: Issues, syndromes and solutions in psychology (pp. 53-73). Washington, DC: American Psychological Association.
Mayer, R. C., & Schoorman, F. D. (1992). Predicting Participation and Production Outcomes Through a Two Dimensional Model of Organizational Commitment. Academy of Management Journal, 35, 671-684.
MESİAD
(Merter
Sanayici ve İşadamları Derneği)
Retrieve
d March 03, 2015 (de indirildi) from the World Wide Web: http://tr.wikipedia.org/wiki/Merter, G%C3%BCng%C3%B6ren
McCaul, H. S., & Hinsz, V. B., & Mc Kaul, K.D. (1995). Assessing organizational Commitment: An employee's global attitude toward the organization. Journal of Applied Behavioural
Sciences, 31 (1), 80-90.
Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
Meyer, J.P., & Allen, N.J. (1987). A Longitudinal Analysis of The Early Development and Consequences of Organizational Commitment. Canadian Journal of Behavioral Science, 19(2), 199-215.
Meyer, J., & Allen, N. J. (2004). TCM Employee Commitment Survey. Academic Users Guide, University of Western Ontario, Department of Psychology.
Naktiyok, A., & Karabey, C. N. (2005).
İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1 9(2), 179-198.
Ng, T. W. H., Sorensen, K. L.,
&
Feldman, D. C.
(2007)
. Dimensions, antecedents, and consequences of workaholism: A conceptual integration and extension. Journal of Organizational Behavior, 28, 111-136.
O'Reilly, C. (1989). Corporations, Culture, and Commitment: Motivation and Social Control in Organizations. California Management Review, 31, 9-25.
Oates, W. (1971). Confessions of a Workaholic: The facts about work addiction. New York:
World.
Oates, W. (1986). On being a "workaholic" (A serious jest). Pastoral Psychology, 19, 16-20.
Özutku,
H
. (2009). Örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık ile iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of the School of Business Administration, 37(2), 79-97.
Porter, G. (1996). Organizational impact of workaholism: Suggestions for researching the negative outcomes of excessive work. Journal of Occupational Health Psychology, 1, 70-84.
Porter, G. (2001). Workaholic tendencies and the high potential for stress among co-workers.
International Journal of Stress Management, 8, 147-164.
Robinson, B. (2000). Workaholism: bridging the gap between workplace, sociocultural, and family research. Journal of Employment Counseling, 37, 31-47.
Robinson, B.E., & Kelley, L. (1998). Adult children of workaholics: Self concept, anxiety, depression, and locus of control. American Journal of Family Therapy, 26, 223-238.
68 |
Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 8(4) 53-68
Robinson, B.E., Flowers, C., & Carroll, J. (2001). Work stress and marriage: A theoretical model examining the relationship between workaholism and marital cohesion. International Journal of Stress Management, 8, 165-175.
Schaufeli, W. B., Taris, T. W., & Van Rhenen, W. (2008). Workaholism, Burnout, and Work Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds of Employee Well-being?. Applied Psychology, 57(2), 173-203.
Schaufeli, W.B., Taris, T.W., & Bakker, A. (2006). Dr. Jekyll and Mr. Hide: On the differences
between work engagement and workaholism. In R. Burke (Ed.): Research companion to working time and work addiction (pp. 193-217). Edward Elgar: Northampton, MA.
Scottl, K. S., Moore, K. S., & Miceli, M. P. (1997). An exploration of the meaning and consequences of workaholism. Human Relations, 50(3), 287-314.
Snir, R.& Zohar, D. (2000). Workaholism: Work addiction or workphilia? Paper presented at the International Conference of Psychology: Psychology after the year 2000, University of Haifa, Haifa, Israel.
Snir, R., & Harpaz, I. (2004). Attitudinal and demographic antecedents of workaholism. Journal of Organizational Change Management, 17(5), 520-536.
Sommer, S. M., Bae, S. H., & Luthans, F. (1996). Organizational commitment across cultures: The impact of antecedents on Korean employees. Human Relations, 49(7), 977-993.
Spence, J. T., & Robbins, A. S. (1992). Workaholism: definition, measurement, and preliminary results. Journal of Personality Assessment, 58(1), 160-178.
Tannenbaum, S. I., Mathieu, J. E., Salas, E., & Cannon-Bowers, J. A. (1991). Meeting trainees' expectations: The influence of training fulfillment on the development of commitment, self-efficacy, and motivation. Journal of applied psychology, 76(6), 759.
Tekingündüz, S. (2012). Örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel güven ve iş tatmininin etkisinin belirlenmesine yönelik bir alan çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Turkey.
Temel, A. (2006). Organizasyonlarda İşkolizm ve İşkolik Çalışanlar. "İş ,Güç" Endüstri ilişkileri ve insan kaynakları dergisi, 8, 105-127.
Testa, M. R. (2001). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Effort in the Service Environment. The Journal of Psychology, 135(2), 226-236.
Tiftik, H.,
&
Zincirkıran, M.
(2014)
. A Study on Employees in Context of Organizational Commitment, Job Performance, Burnout and Workaholism: A Research on Cashiers. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 15 (1), 171-184.
Uygur, A. (2007). Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 71-85.
Vodanovich, S. J., Piotrowski, C., & Wallace J. C. (2007). The relationship between workaholism and health: A report of negative findings. Organization Development Journal, 25(1), 70¬75.
Yalçın, A., & İplik, F.N. (2005). Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana ili Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 395-412.
Young, K. (1996). Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior, 3, 237-244.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com