You are here

BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ

THE BIRTH OF THE BANKING AND THE TURKISH BANKING SYSTEM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Banks are profit-oriented economic institutions that facilitate the flow of surplus funds to deficits. Developments in the banking sector may have either positive or negative effects on the economy. This makes banks significant factors of economic growth. This paper describes the reasons for the emergence of concept of bank and banking sector. It also examines the historical development of the banking sector and presents relevant information about the banking system in Turkey today
Abstract (Original Language): 
Bankalar, fon fazlası olanlardan fon açığı olanlara fonların transferini sağlayarak kar amaçlı faaliyet gösteren ekonomik kuruluşlardır. Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ekonomiyi olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Bankalar bu nedenle ekonomik büyümede çok önemli bir yere sahiptir. Bu makalede banka kavramı ve bankacılığın ortaya çıkış nedenleri açıklanmaktadır. Ayrıca bankacılığın tarihsel gelişimi incelenmekte ve günümüz Türk bankacılık sistemihakkında bilgiler verilmektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Aydın, N. (2006). Bankacılık Uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Yayınları,13-30.
Bakdur, A. (2003). Bankacılık Sektörünü Düzenleyen Kurumların Yapıları: Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneri. DPT Uzmanlık Tezi, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, Turkey.
BDDK (2015). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri. Retrieved December 16, 2015 (de indirildi) from the World Wide Web: https://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/14114tbs_temel_g...
BDDK (2009a). Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi, Çalışma Tebliği. Ankara.
BDDK (2009b). Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi. Ankara.
BDDK (2010). Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi, Çalışma Tebliği. Ankara.
Bulut, K. (2015). Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Finansal Yapısı ve Bu Yapının Müşteri Tercihine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüs, İstanbul, Turkey.
Çankaya F. ve Öz M. (2011). Türkiye'de Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları,1,13.
Çolak, Ö. F. (2002). Finansal Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Durumu ve Sektörün Yeniden Yapılandırılması, Kriz ve IMF Politikaları. İstanbul: Alkım Yayınevi
Demir, M. (2015). 2008 Küresel Krizinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Turkey.
Doğan, A. (2011). Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Şube Etkinliği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Turkey.
Ertuğrul, A. ve Zaim, O.(1996). Türk Bankacılığında Etkinlik: Tarihi Gelişim Kantitatif Analiz. Ankara: İşletme ve Finans Yayınları
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2016; 9(2)
117
Kaya, S. (2003). Uluslararası Bankacılık. Ankara: Nobel Yayınları.
Keskin, E. ve diğerleri (2008). 50. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi (1958-2007). Ankara: Türkiye Bankalar Birliği Yayınları No: 262.
Korukçu, Ü. (1998). Bankacılığın Tarihsel Gelişimi. Ankara: Bankalar BirliğiYayınları.
Parasız, İ. (2005). Para Banka ve Finansal Piyasalar. Bursa: Ezgi Kitabevi.
Parasız, İ. (2011).Türkiye’de ve Dünya’da Bankacılık. Bursa: Ezgi Kitabevi.
Parasız, İ. (2014). Modern Bankacılık Teori ve Uygulama. Bursa: Ezgi Kitabevi.
TBB (2015). Banka, Şube ve Personel Bilgileri. Retrieved February 16, 2016 (de indirildi) from the World Wide Web:http//www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59
Yazıcı M.(2015). Bankacılığa Giriş. İstanbul: Beta Basım Yayıncılık
Yetiz, A. (2009). Ofis Mobilyaları ve Ofis Mobilyalarının Tasarımını Etkileyen Ergonomi Faktörünün İncelenmesi Adana’da Bir Banka Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Turkey.
Yıldırım, O. (2004). Türk Bankacılık Sektörünün Temel Sorunları ve SektördeYaşanan Mali Riskler. Dış Ticaret Dergisi, Dış Ticaret Müsteşarlığı, 36.
Zirekoğlu, N. (2014). Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmelerin Hanehalkı Üzerinde Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik, Turkey.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com