You are here

FİNANSAL PİYASA GELİŞMESİMİ BÜYÜMEYİ TETİKLER, BÜYÜMEMİ FİNANSPİYASALARINI GELİŞTİRİR? TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DENEME

THE FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT TRIGGERS THE GROWTH OR GROWTH DEVELOPS THE FINANCIAL MARKETS? AN ESSAY ON TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The relationship between the financial system and economic growth come up with theoretical and empirical studies many times and the opinion that there is a link between two generally accepted. However; in the literature there isn’t any consensus about primarily which parameter has an effect on the other. Following the pioneer studies with this subject, the study focuses on the aspects of relationship. In this direction; initially the relationship between the financial development and economic growth theoretically handled. Afterwards; with the literature reviews empirical studies for different countries given and ultimately instance of Turkey examined. The study that the GDP and financial sector represented, the period taken that the banking sector’s restructuring studies and the applications intend to strengthening the link with the real sector substantially completed in 2003 and the following periods. Thus, to have change to analyze as mentioned applications how can be effect the relationship between the financial sector and the growth and as well as it has been possible to compare dated back study results which has been done previous country example. As results of findings obtained from linear regression model and Granger causality test pointed out that in Turkey in respect of mentioned period the economic growth support financial development and also protect the validity of demand follow-up hypothesis.
Abstract (Original Language): 
Finansal sistem ile ekonomik büyüme ilişkisi teorik ve ampirik çalışmalarla pek çok kez ele alınmış ve ikili arasında bir bağ olduğu görüşü genel kabul görmüştür. Ancak, hangi değişkenin öncelikle diğeri üzerinde etkisinin olduğu konusunda literatürde bir fikir birliği sözkonusu değildir. Çalışmada, bu konudaki öncü çalışmaları takiben ilişkinin yönü üzerine odaklanılmaktadır. Bu doğrultuda, ilk olarak, finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki teorik olarak ele alınmış, ardından literatür taramasına yer verilmiş ve son olarak Türkiye örneğinde sınama yapılmıştır. Büyümenin GSYİH ile finansal sektörün bankacılık kesimiyle temsil edildiği çalışmada, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma çalışmalarının ve reel sektörle bağının kuvvetlendirilmeye yönelik uygulamalarının büyük ölçüde tamamlandığı 2003 ve sonrası dönem alınmıştır. Böylece, sözkonusu uygulamaların finansal sektör ve büyüme arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğini analiz edebilmek imkanı yanısıra, daha önce ülke örneğinde yapılan geri tarihli çalışma sonuçlarıyla kıyaslayabilmek de mümkün olmuştur. Doğrusal regresyon modeli ve Granger nedensellik testi sınamaları sonucunda elde edilen bulgular, Türkiye’de, ele alınan dönem itibariyle ekonomik büyümenin finansal gelişmeyi desteklediğini öne süren, talep takipli hipotezin geçerliliğini koruduğu yönündedir.

REFERENCES

References: 

Acaravcı, A., İlhan, Ö., & Songül, K. A. (2007). ‘Finance-growth nexus: evidence from urkey”,International Research Journal of Finance and Economics, 11, 30-40.
Afşar, A.(2007).‘Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki’, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 36, Ekim,188-198.
Arı, A.,& Özcan B.(2011).‘Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ampirik bir analizi: ürkiye örneği’, BER Journal, 2(1), 121-142.
Aslan, Ö.,&Küçükaksoy, İ.(2006).‘Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: ürkiye ekonomisi üzerine ekonometrik bir uygulama’, İstanbul Ü. İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi,4, 25-38.
Aslan, Ö.,& Korap, L.(2006).‘ ürkiye’de finansal gelişme ekonomik büyüme ilişkisi’, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Güz,(17),1-20.
Atamtürk, B. (2004). ‘ ürkiye’de finansal gelişme ve ekonomik büyümenin nedensellik üzerine bir inceleme (1975-2003)’, İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Konferansları, 46,100-105.
BDDK.(2012).Finansal piyasalar raporu , Aralık, sayı:228.
BDDK.(2002).Bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programı gelişme raporu (V), Kasım.
BDDK.(2014).Türk bankacılık sektörü temelgöstergeleri, Eylül.
Beck, ., Levine, R.,& Loayza, N.(2000).‘Finance and the sources of growth’, Policy ResearchWorking Paper,no:2057, 261-300.
Beck, .,& Levine, R.(2002).‘Stock markets, banks and growth:panel evidence’, Nber Working Paper, No:9082, 1-23.
Berber, M.(2006), İktisadi büyüme ve kalkınma , Trabzon:Derya Kitabevi.
Berkowitz, D., Hoekstra, ., & Schoors K.(2012).‘Does finance cause growth? evidence from the origins of banking in Russia’, Nber Working Paper, no:18139,1-44.
aporale, G. ., Rault, .,Sova, R., &Sova, A.(2009).‘Financial development and economic growth:evidence from ten new EU members, Brunel University West London, Department of Economics and Finance Working Paper, no:09-37,October, http://www.brunel.ac.uk/about/acad/sss/depts/economics, 1-39.
eylan, S.,& Durkaya .(2010).‘ ürkiye’de kredi kullanımı, ekonomik büyüme ilişkisi’, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 24, (2) 21-35.
Demetriades, P.,& Law H. S.(2006).‘Finance, instıtutions and economic development’, International Journal of Finance and Economics, 11, 245-260.
Demir, Y., Öztürk, E., & Albeni, .(2007).‘ ürkiye’de finansal piyasalar ile ekonomik büyüme ilişkisi, KMÜ İİB Dergisi, 7, (3),438-455.
Enders, W.(1995).Applied econometric time series. John Wiley & Sons Inc.
Erdem, E.(2013).Para banka ve finansal sistem. Detay Yayınları.
Gökdeniz, İ., Erdoğan, ., & Kalyüncü, K. (2003).‘Finansal piyasaların ekonomik büyümeye etkisi ve ürkiye örneği (1989-2002),http://www.ttefdergi.gazi.edu.tr/makaleler/2003/Sayi1/107-117.pdf,1-15.
Güven, S.(2002).‘ ürkiye’de banka kredileri ve büyüme ilişkisi’, İktisat, İşletme,Finans Dergisi, Ağustos, 88-100.
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2016; 9(2)
87
Kandır, S.,Ömer, İ., &Yıldırım, B. Ö. (2007). ‘Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırılması”, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 311-326.
Kar, ., & Pentecost, . E. (2000).‘ he direction of causality between financial development and economic growth in urkey:further evidence’, Economic Research Paper, Department of Economics, Loughborough University, no:00/27,3-20.
King, G. R.,& Levine, R.(1993).‘Finance, entrepreneurship and growth,theory and evidence’, Journal of Monetary Economics,32,513-542.
Kularatne, . (2001).‘An examination of the impact of financial deepening on long-run economic growth: an application of a VE structure to a middle income country context”, Trade and Industrial Policy Strategies Annual Forum, http://www.tips.org.za/f2001/kularatne.pdf.
Kutlar, A. (2000). Ekonometrik zaman serileri.Ankara: Gazi Kitabevi.
Kuzu, Ö. H(2013).‘ ürk bankacılık sektöründeki yeniden yapılanmaların tarihsel gelişim içerisinde analitik olarak incelenmesi’, Dicle Ü. İİBF Dergisi,2, (4) ,27-38.
Levine, R. (1997).‘Financial development and economic growth:views and agenda’, Journal of Economic Literature, vol. XXXV, www.jstor.org/stable/2729790, 688-726
Levine, R.(1998).‘ he legal environment , banks and long-run economic growth, Journal of Money Credit and Banking, 30, (3) ,596-613.
Levine,R. (2004).‘Finance and growth:theory and evidence,’Nber Working Paper,no:10766, 1-116.
Levine, R., Loayza, N., & Beck, .(2000). ‘Financial intermediation and growth:causality and cause’,Journal of Monetary Economics, 46,31-77.
ercan, ., & Peker, O., (2013). ‘Finansal gelişmenin ekonomik büyümeye etkisi:ekonometrik bir analiz’, Eskişehir Osmangazi Ü., İİBF Dergisi, 8 (1),93-120.
iwa, Y.,& Ramseyer, . . (2002).‘Banks and economic growth:implications from apanese history’, Journal of Law and Economics, vol. XLV,127-164.
onnin, P., & okipii, . (2010).‘ he impact of banking sector stability on the real economy,https://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/diw_01.c.373263.de/fin1..., 1-22.
Öztürk, N., Darıcı, K. H., &Kesikoğlu, F. (2011).‘Ekonomik büyüme ve finansal gelişme ilişkisi:gelişmekte olan piyasalar için bir panel nedesellik analizi’,Marmara Ü. İİBF Dergisi, 30, (1), 53-69.
Öztürkler, H.,& ermikli, H. A. (2007).‘ ürkiye’de parasal aktarım kanalı olarak banka kredileri’,Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar , 44, (514) ,58-68.
Patrick, . H.(1966).‘Financial development and economic growth in underdeveloped countries’, hhtp://www.jstor.org/stable/1152568, 174-189.
Shan, Z. ., orris, G. A.,& Sun F.(2001).‘Financial development and growth: an egg and chicken problem?’,Review of International Economics, 9, (3), 443-454.
Shin-ichi, F.(2001).‘ he impacts of bank loans on economic development: an ımplication for East Asia from an equilibrium contract theory’,http://www.nber.org/chapters/c10733, 117-145.
Soytaş, U. & Küçükkaya,E. (2011). ‘Economic growth and financial development in Turkey: new evidence’, Applied Economics Letters, 18(6),595-600.
andoğan, D. & Özyurt, H.(2013).‘Bankacılık sektörünün ekonomik büyüme ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma üzerine etkisi: ürkiye ekonomisi üzerine nedensellik testleri (1981-2009)’, Marmara Ü. İİB Dergisi, XXXV, (II), 49-80.
arı, R.(2008).Ekonometri, Kocaeli Üniversitesi Yayın No:172.
Fatma Davarcıoğlu Özaktaş
88
una, K., & Bektaş, H.(2013).‘Kredi hacminin ekonomik büyüme üzerindeki rolünün incelenmesi: ürkiye örneği’, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5, (9),139-150.
ürkiye Bankalar Birliği ( BB). (2014).Bankalarımız 2013, Yayın No:304, ayıs
Ünalmış, D. (2002).‘ he causality between financial development and economic growth:the case of urkey’, The Central Bank of the Republic of Turkey Research Department Working Paper, no:3, 1-11.
Vurur, S. N.,& Özen, E. (2013).‘ ürkiye’de mevduat banka kredisi ve ekonomik büyüme ilişkisinin incelenmesi’, Uşak Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 6, (3), 117-131.
Waqabaca, . (2004).‘Financial development and economic growth in Fiji’, Reserve Bank of Fiji Economics Department Working Paper, no: 2004/03, 1-41.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com