You are here

İŞ YÜKÜ ALGISI VE KARİYER BAĞLILIĞININ ÖRGÜTSELBAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BEŞ YILDIZLI OTELÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE PERCEPTION OF WAGE EARNER’S WORK LOAD AND THE REATIONSHIP BETWEEN CARRIER COMMITMENT ANDORGANIZATIONAL COMMITMENT: THE INVESTIGATION ON THE WORKERS OF FIVE STAR HOTELS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the globalized Word, the conditions of increasing competition have caused that one the most important producing factor at the businesses to emerge as knowledge. In our day the tendency to knowledge based economy, was brought with the formation of an understanding which focuses on human at the business life with the process developing at the business life the subject such as, work load, the motivation of employee, organizational commitment and career commitment have been cared about. The aim of the study is to investigate the perception of wage earners’ work load and the relationship between career commitment and organizational commitment. Accordingly with the one hundred people accepting to attend the questionnaire at working at the six, five star hotels in the province of Adana, the practice of questionnaire has been realized and the results have been analyzed with the adequate statistical package program. As a results of the study, while that the organizational commitment and the career commitment is in a positive relationship in terms of statistics, has been viewed, any significant relationship hasn’t been viewed with the perception of workload in terms of statistics.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşen dünyada artan rekabet, işletmelerde en önemli üretim faktörlerinden birinin bilgi olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Günümüzde bilgi-temelli ekonomiye olan yönelim, iş yaşamında insan odaklı bir anlayışın oluşumunu da beraberinde getirmiştir. Bu süreçle; iş yükü, çalışan motivasyonu, örgütsel bağlılık ve kariyer bağlılığı öne çıkmaktadır. Çalışmada iş görenlerin iş yükü algısı ve kariyer bağlılığı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemektir. Adana ilindeki beş yıldızlı otellerde 100 çalışana anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve sonuçlar uygun istatistiksel paket program ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; örgütsel bağlılığın, kariyer bağlılığı ile istatistiksel açıdan pozitif ilişki içinde olduğu gözlemlenirken, iş yükü algısı ile arasında herhangi bir anlamlı ilişki tespit edilememiştir.
184
198

REFERENCES

References: 

Aksoy, M. (2014). Sağlık Çalışanlarında İş Yükünün Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi Diyarbakır Hastanelerinde Bir Uygulama, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
Ardıç, K., Polatcı, S. (2009). Tükenmişlik Sendorumu ve Madalyonun Öbür Yüzü: İşle Bütünleşme, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 32.
Balay, R. (2005). İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
Balta Aydın, E. (2007). Örgütlerde Kariyer Yönetimi, Kariyer Planlaması, Kariyer Geliştirmesi Ve Bir Kariyer Geliştirme Programı Olarak Koçluk Uygulamaları, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
Blau, G. (1989). Testing generalizability of a career committment measure and its impact on employee turnover. Journal of Vocational Behavior, 35, 88-103. In Dail L. Fields (2002), Taking the measure of work: A guide to validated scales for organizational research and diagnosis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 63.
Caplan, R. D., Cobb, S., French, J. R. P., Van Harrison, R., and Pinneau, S. R. (1980). Job Demands and Worker Health. Ann Arbor: University of Michigan, Institute for Social Research. In Dail L. Fields (2002), Taking the measure of work: A guide to validated scales for organizational research and diagnosis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 90.
Chang, E. (1999). Career Commitment as a Complex Moderator of Organizatonal Commitment and Turnover Intention, Human Relations, Vol. 52, No. 10.
Çakmak Otluoğlu, Ö. (2014). Kariyer Bağlığının Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi.
Çolakoğlu, Ü., Ayyıldız, T., Cengiz, S. (2009). Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık Boyutlarında Algılama Farklılıkları: Kuşadası’ndaki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1.
D, W. (2006). Autonomy and Workload Among Temporary Workers: Their Effects on Job Satisfaction, Organizational Commitment, Life Satisfaction, and Self-Rated Performance. International Journal of Stress Management, Vol. 13.441- 459.
Dağdeviren, M., Eraslan, E., Kurt, M. (2005). Çalışanların Toplam İş Yükü Seviyelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, No: 4.
Demirel, Y. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkiye Kavramsal Yaklaşım, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 15.
Eroğlu, EK. (2011). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İş Yükünün Hasta Güvenliği Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Eryiğit, S. (2000). “Kariyer Yönetimi”, Kamu-İş Dergisi, Cilt: 6, No: 1.
George, D., & Mallery, M. (2003). Using SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Boston, MA: Allyn y Bacon.[Links].
Gökkaya, Ö. (2012).
Gül, H. (2005). Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirmesi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
197
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak 2017; 10(1)
Jones, ML., Zanko, M., Kriflik, G. (2006). On The Antecedents of Career Commitment, Research Online, http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2944&con text=commpapers.
Kaya, B. (2012). Algılanan Örgütsel Destek Düzeyinin Ve Çalışanların Kariyer Tatmininin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
Kılıç, G., Öztürk, Y. (2009). Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otelde Bir Uygulama, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1.
Kılıç, G., Öztürk, Y. (2010). Kariyer Yönetim Sistemi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 3.
Köse, S., Gönüllüoğlu, S. (2015). “Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi.
Kulaklıkaya, K. (2013). İşkolik, Tükenmişlik Sendromu ve İş Yükü Algısı Arasındaki İlişki, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1990). Affective and Continuance Commitment to the Organization:Evaluation of Measures and Analysis of Concurrent and Time-Lagged Relations, Journal of Applied Psychology, 75(6):710-720
Mowday, R. T., Steers, R. M., and Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational committmen. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247. In Dail L. Fields (2002), Taking the measure of work: A guide to validated scales for organizational research and diagnosis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 49.
Öğrüç Ildız, G. (2009).İnşaat Firmalarında Proje Müdürlerinin İş Yükü, İş Stresi, İş Tatmini ve Motivasyon İlişkisi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
S., L., Chang J., & Hsu C. (2012). Does Effect Of Workolad On Quality Of Work Life With Generation. Asia Pacific Managment Review, 437-451.
Riveros, AMM., Shir, T., Tsai, T. (2011). Career Commitment vs Organizational Commitment: A Comparison Between For-Profit and Non-Profit Sectors, Econpapers.
Süner, Z. (2014). İş Yükümlülüklerinin İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Hatay.
Yağcı, K. (2007). Meyer-Allen Örgütsel Bağlılık Modeli Yaklaşımıyla Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3.
Yumuşak, S., Çoban, M. (2012). Kariyer Yönetiminin Motivasyona Etkisi: Bandırma İlçesinde Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com