You are here

BİLGİ FELSEFESİ TEMELİNDE MUHASEBE ARAŞTIRMALARININ YÖNELİMİ: 2006-2012 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN ANALİZİ

ACCOUNTING RESEARCH DIRECTION IN POINT OF EPISTEMOLOGY: ANALYSIS OF THE DOCTORAL THESIS IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 2006-2012

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
20th century can be stated as period, when different accounting theories were built, in order for accounting practices to be based on a scientific basis. Of the epistemological orientations that revealed in this period, the thought of accounting also got a share. When the literature is examined, it is possible to mention about two main streams orientating accounting studies. These are normative accounting theories and positive accounting theories. The theories formed by normative premises are principle based and are interested in what accounting practices should be, whereas the theories formed by positive premises have a descriptive and predictive structure that are interested in what accounting practices are. In the study, firstly, doctorate thesis published in Turkey between 2006-2012 are classified according to their subjects. Thus, an overall picture of doctorate theses were presented in terms of subjects. Then, setting out from two steams considering the accounting studies with normative and positive premises, the doctorate theses, included in the sample, were analyzed from epistemological point of view.
Abstract (Original Language): 
Yirminci yüzyıl muhasebe uygulamalarının bilimsel bir temele dayanması için farklı muhasebe teorilerinin inşa edildiği bir dönem olarak ifade edilebilir. Bu dönemde ortaya çıkan farklı epistemolojik yönelimlerden muhasebe düşünü de payını almıştır. Literatür incelendiğinde muhasebe araştırmalarını yönlendiren iki ana akımdan bahsetmek mümkündür. Bunlar: normatif muhasebe teorileri ve pozitif muhasebe teorileridir. Normatif önermelerle oluşturulan teoriler ilke temelli olup muhasebe uygulamalarının ne olması gerektiğiyle ilgilenirler. Pozitif önermelerle oluşturulan teoriler ise muhasebe uygulamalarının ne olduğuyla ilgilenen açıklayıcı ve kestirimci bir yapıya sahiptirler. Çalışmada ilk olarak Türkiye’de 2006-2012 yıllarında muhasebe alanında yazılmış doktora tezleri konularına göre tasnif edilmiştir. Böylelikle doktora tezlerinin konular açısından genel bir görünümü ortaya konmuştur. Daha sonra muhasebe araştırmalarını normatif ve pozitif önermelerle ele alan iki akımdan yola çıkılarak analize alınan doktora tezlerinin epistemolojik karakteristiği tespit edilmeye çalışılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Ball Ray and Philip Brown (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of Accounting Research Vol. 6, No. 2 (Autumn, 1968), pp. 159-178.
Beaver, William H. (1968). The Information Content of Annual Earnings Announcement. Journal of Accounting Research, Vol. 6, Empirical Research in Accounting: Selected Studies 1968, pp. 67-92.
Cevizci, Ahmet, (2000). Felsefe Sözlüğü. Dördüncü Baskı. Paradigma Yayınları. İstanbul.
Cevizci, Ahmet, (2010). Bilgi Felsefesi. Say Yayınları. Birinci Baskı. Ankara.
Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. İkinci Baskı. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
Inanga, Eno L. And Wm Bruce Schneider, (2005). The Failure of Accounting Research to Improve Accounting Practice: A Problem of Theory and Lack of Communication. Critical Perspectives on Accounti. Volume: 16, 227 – 248.
Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Yirmi Birinci. Basım. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
Karasioğlu, Fehmi ve Hakan Aracı, (2012). Çözümlü Muhasebe Problemleri. Beşinci Baskı. Eğitim Kitabevi. Konya.
Kurt, Ganite ve Tuğba UÇMA (2011). Türkiye’deki Muhasebe Araştırmaları Yazını. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 4, Aralık, S. 69-95.
Littleton, A. C. and V. K. Zimmerman, (1962). Accounting Theory: Continuity and Change. Prentice-Hall. New York.
Önce Saime ve Banu BAŞAR (2010). Türkiye’de Akademik Araştırma Dergilerinde Muhasebe Alanında Yazılmış Makalelerin Analizi: 2000-2008. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 45, Ocak 2010.
Önce Saime ve Banu BAŞAR (2011). Türkiye’de Muhasebe Alanında Yazılmış Doktora Tezlerinin Analizi: 1978-2009. Prof. Dr. Sabri Bektöre’nin Anısına, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Plumlee R. David (Chairman), Steven J. Kachelmeier, Silvia A. Madeo, Jamie H. Pratt, and George Krull (2006). Assessing the Shortage of Accounting Faculty. Issues in Accounting Education: May 2006, Vol. 21, No. 2, pp. 113-125.
Selimoğlu, Seval ve Şaban UZAY (2007). Türkiye'de Son 10 yılda Bağımsız Denetim Alanında yapılan Araştırmalar: Literatür Çalışması. Mali Çözüm Dergisi, No: 83.
Watts, R.L. ve J.L. Zimmerman, (1986). Positive Accounting Theory. Prentice-Hall Inc.
Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek, (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Sekizinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Yüce, Ayşe ve Can Şımga MUĞAN, (1996). Dünyada ve Türkiye’de 1990 – 1995 Arası Yapılan Muhasebe Doktora Tezlerinin Analizi ve Öneriler. Türkiye XV. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F., 13-17 Kasım 1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com