You are here

DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN SENDİKAL BAĞLILIK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ; İŞÇİ SENDİKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE EFFECT OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON UNION COMMITMENT LEVEL; A RESEARCH ON LABOUR UNIONS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The term union commitment,has great importance in terms of efficiency and existance of unions in the worklife. A worker attending the meetings and demonstrations the unions hold, actively taking part in the various departments of the union , voting for the elections of the union reperentatives, obeying the decicisions of strike call and as a consequence of these activities the worker who gains union satisfaction if canalized in the right way, this could contribute both the production efficiency and the profitabilityIn this study, union commitment levels of labourers were analysed initially. Secondly, the effect of demographic factors on union commitment was researched. Union Commitment Scale was used in the research where data was gathered through survey method. In the study on labour unions, union commitment levels of labourers were verified as high. It was determined that union member labourers attributed the highest value to union voluntary effort sub-dimension from union commitment sub-dimensions but the lowest value to union loyalty sub-dimension. In the study, while a statistical connection between union commitment and demographic factors like gender, educational background, and the union they are members of was detected, no effect of age and marital status on union commitment was found. Theoretical and methodological suggestions were discussed as part of demographic factors connection of union commitment at the end of the study.
Abstract (Original Language): 
Sendikal Bağlılık kavramı, sendikaların çalışma hayatındaki etkinliği ve varlığı yönüyle önem arz etmektedir. Sendikaların düzenlediği toplantılara ve eylemlere katılan, sendika organlarında aktif olarak görev alan, sendika temsilcisi seçimlerinde oy kullanan, grev kararlarına uyan ve tüm bu faaliyetler sonucunda sendikal doyum sağlayan çalışan, doğru yönlendirildiği ölçüde üretim verimliliği ve karlılığa da olumlu katkı sağlayabilecektir. Bu çalışmada ilk olarak işçilerin sendikal bağlılık düzeyleri analiz edilmiştir. İkinci olarak demografik faktörlerin sendikal bağlılık düzeyleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Anket yöntemi ile verilerin toplandığı araştırmada Sendikal Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. İşçi sendikaları üzerine yapılan araştırmada, işçilerin sendikal bağlılık düzeyleri yüksek olarak saptanmıştır. Sendika üyesi işçilerin sendikal bağlılık alt boyutlarından sendikal gönüllü çaba alt boyutuna en yüksek, sendikal sadakat alt boyutuna ise en düşük düzeyde değer atfettikleri görülmüştür. Çalışmada ayrıca demografik faktörlerden cinsiyet, eğitim durumu ve üye olunan sendika ile sendikal bağlılık arasında istatistikî açıdan bir ilişki saptanmışken, yaş ile medeni durumun sendikal bağlılık üzerinde etkisi saptanamamıştır. Kuramsal ve metodolojik öneriler, sendikal bağlılığın demografik faktörler ilişkisi çerçevesinde araştırmanın sonunda tartışılmıştır.
189
209

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Atahan, A., (2010) İşçi Sendikaları ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Algılanışı: Farklılık ve Benzeşme Üzerine Alan Araştırması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Turkey.
Barling, J., Wade, B., Fullagar, C., (1990) ‘Predicting Employee Company and Union: Divergent Models’, Journal of Occupational Psychology. 63 (1) 49-61.
Bayar, L.S. (2006), Kamu Sağlık Çalışanlarının Sendikal Bağlılığı İzmir İli İncelemesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Turkey.
Bayram, N. (2004). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Ezgi Kitapevi, Bursa.
Bilgin, S.L. (2003). ‘Sendikaya Bağlılık Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması’, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (4) 12-31
Bulama, Resul,(2010) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ile Çalışanların Sendikalaşma Eğilimi Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Turkey.
Cohen, Aaron,(2003), Multiple Commitments in the Workplace An İntegrative Approach, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London.
Demir, Cengiz, Berna Taner, ‘Why do People Visit Water Parks? An Implication from Turkey’ Journal of Yaşar University, http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2011/10/no6_vol2_01_demir... 2(6), 2007, ss.525-535.
Demir, Cengiz ve Saime Oral, ‘Relationship Among Demographic Variables and the Preferences of Water Park Visitors: An Imlication from Turkey’, Journal of Yaşar University, http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2011/10/no6_vol2_02_demir... ,2(6), 2007, ss.537-553.
Demirbilek, T., ve Çakır, Ö., (2004) Sendikal Bağlılık. Petrol İş Yayını : 91, İstanbul.
Ertuğrul, K., (2009) İnsan Kaynakları Fonksiyonlarındaki Gelişmelerin Sendikasızlaşma Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Turkey.
Fullagar, C., Gallagher G. D., Carrol, F.P., Antony, E., (2004) ‘Union Commitment and Participation: A 10 Year Longitudinal Study’, Journal of Applied Psychology. 89(4) 730-737.
Gordon, Michael E./Phılpot, John W./ Burt, Robert E./Thompson, Cynthia A./ Spıller, William E. (1980), Commitment to the Union: Development of a Measure and a Examination of ıts Correlates, Journal of Applied Psychology Monograph, 65 ( 4), s. 479-499.
Gül, Hakan Mehmet, (2007) Eğitim Çalışanlarının Eğitim Sendikalarına Bakışı, Beklentileri ve Sendikaların Eğitim Çalışanlarına Yönelik Faaliyetleri ve Beklentileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul, Turkey.
Hoell, C. R., (2004) ‘The Effect of Interpersonal Trust and Participativeness on Union Member Commitment’ Journal of Bussiness and Psychology, 19(2) 161-177.
Karaca, E., (2011) ‘Sendikaya Bağlılık Ölçeğinin (SBÖ) Bir Yapısal Eşitlik Modeli ile Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma’ İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(3) 65-78.
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ekim 2016; 9(4)
209
Karoğlu, Ertuğrul, (2009) İnsan Kaynakları Fonksiyonlarındaki Gelişmelerin Sendikasızlaşma Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Turkey.
Kelloway, E. K., Victor, C.M., Southwell, R. R., (2011) ‘The Construct Validaty of Union Commitment: Development and Dimensionality of a Shorter Scale’, Journal of Occupational and Organisational Psychology, 65(3)197-211.
Küçükozan, Y.,(2015) Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), 14-37.
Ladd, R.T., Gordon M.E., Beauvais L.L., Morgan R.L. (1982) Union Commitment: Replication and Extansion. Journal of Applied Psychology 67, 640-644.
Oıkelome, F.O.,(2014) The Antecedents and Consequence of Trade Union Commitment in a Developing Country: The Case of Nigeria. Submitted fort he Degree of Doctor of Philosopy in Industrial Relations, London School of Economics and Political Science, University of London.
Paquet, Renaud, Jena-Guy Bergeron, (1996), An Explanatory Model of Participation in Union Activitiy”, Labor Studies Journal Spring, 3-18.
Purcell, T.V., (1953) The Worker Speaks his Mind on Company and Union. Cambridge. MA: Harvard University Press.
Roy. W. J., Jones, G., Johnson, C., Patterson, R., (1999) ‘Moderators of th Relationship Between Company and Union Commitment : A Meta-Analysis’, The Journal of Psychology, 133(1) 85-103.
Shore, L.F., Lois Tetrıck, Robert R. Sınclaır, Lucy A. Newton, (1995), Union-Member Relations: Loyalty, Instrumentality and Alienation, Ed.: Lois E. TETRICK/Julian BARLING, Changing Employment Relations: Behavioral and Social Perspectives, Washington D.C., 189-208.
Stagner R. (1954) ‘Dual Allegiance as a Problem of Modern Society’, Personnel Psychology. 7,.41-47.
Toksöz, G., (1994) Kadın Çalışanlar ve Sendikal Katılım, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 43(3) 439-454.
Uma, S., (1992) Research Methods for Business. John Willey & Sons, New York.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com