You are here

TÜRKİYE İÇİN ‘İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN’ TESTİ: 2001-2014 DÖNEMİ ANALİZİ

TEST OF ‘TWIN DEFICIT HYPOTHESIS’ FOR TURKEY: AN ANALYSIS FOR 2001-2014 PERIOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Bütçe açığı ve cari açık sorunu ekonomiler açısından önemli makro değişkenlerdir. Bu nedenle bu alana yönelik birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmada 2001-2014 döneminde Türkiye’deki bütçe açığı, cari açık, döviz kuru ve faiz oranı arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Ampirik bölümde Toda Yamamoto nedensellik testi kullanmış ve ikiz açık hipotezini destekler sonuçlara ulaşılmamıştır. Elde edilen bulgular, cari açıktan bütçe açığına doğru tek yönlü, bütçe açığından faize ve faizlerden bütçe açığına doğru çift yönlü, reel efektif döviz kurundan bütçe açığına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir.
Abstract (Original Language): 
Budget deficit and current deficit issues are critical macro-economic variables for most economies. Therefore, there has been a large number of academic work on this field. This study examines the causality relation between budget deficit, current deficit, exchange rate and interest rate in Turkey for 2001-2014 period. With respect to this, discussions on internal and external balance of economy and the definition of twin deficit hypothesis are given in section 1. Related empirical studies are summarized in section 2 and the work completed with econometric method and application sections. In empirical part of the work, we employ Toda Yamato causality test and we do not find any support for the twin deficit hypothesis. Our findings indicate that there is a unidirectional causality running from current deficit to budget deficit and a bi-directional causality between interest rate and budget deficit. We also find that there is a unidirectional causality running from exchange rate to budget deficit.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akbostancı, E.,& Tunç, G. İ. (2002). Turkish Twin Deficits. An Error Correction Model of Trade Balance. ERC Working Papers in Economics, 01/06.
Aksu, H., & Başar, S. (2005). İkiz Açıklar Hipotezi’nin Türkiye Açısından Araştırılması. İktisat İşletme ve Finans, Vol:20, No:234, 95-113.
Aksu, H.,& Başar, S. (2009 ). “Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezinin Tahmini: Bir Sınır Testi Yaklaşımı”. Ankara Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol:64, No:4, 1-14.
Alkswani, A.M. (1999). The Twin Deficit Phenomenon in Petroleum Economy: Evidence From Soudi Arabia. http://www.erf.org.eg/CMS/uploads/pdf/1185358196_finance1.pdf , (access on 08.04.2015).
Anil, P., & Liyanage, E. (2011). An Empirical Investigation of the Twin Deficit Hypothesis: Evidence from Sri Lanka. Central Bank of Sri Lanka, Staff Studies, Vol: 41, No:1,2, 41-87.
Ata, A.Y.,& Yücel, F. (2002). Eş Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol:12, No:12, 97-110.
Ay, A., Karaçor, Z., Mucuk, M., & Erdoğan, S. (2004). Bütçe Açığı - Cari işlemler Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye örneği (1992-2003). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No:12, 75-82.
Bagnai, A. (2006). Structural Breaks and The Twin Deficits Hypothesis. International Economics and Economic Policy, Springer, Vol:3, No:2, 137-155, (access on 10.12.2014).
Baharumshah, A. Z., & Lau, E. (2005). Budget and Current Account Deficits in SEACEN Countries: Evidence Based on the Panel Approach. http://econwpa.wustl.edu:80/eps/if/papers/0504/0504002.pdf (access on 05.05.2015
Baharumshah, A.Z., Lau E.,& Khalid, A. M. (2005). Testing Twin Deficits Hypothesis: Using VARs and Variance Decomposition. http://econwpa.wustl.edu:80/eps/if/papers/0504/0504001.pdf (access on 05.05.2015).
Bayrak, M., & Esen, Ö. (2011). Bütçe Açıklarının Cari İşlemler Dengesi Üzerine Etkileri: İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Ekonomik Yaklaşım, Vol:23, No: 82, 23-49.
Bolat, S., Belke, M.,& Aras, O. (2011). Türkiye’de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı. Maliye Dergisi, No:161, 347-364.
Boyes, W., & Melvin, M.. (2013). Fundamentals of Economics. (5. Edition), Ed: Erdinç Teletar. Nobel Yayın. Ankara.
Chang, J.C.,& Hsu, Z.Z. (2009). Causality Relationships Between the Twin Deficits in the Regional Economy. Department of Economics National Chi Nan University, Taiwan, http://econ.ccu.edu.tw/2009/conference/2B3.pdf, (access on 10.12.2014).
Çetin, M., & Seker, F. (2013). Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve İhracat İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Nedensellik Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol:8, No:1, 121-142.
Çil, Y.N. (2006). Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, Vol:7, No:2, pp. 162-171.
Davidson, R., & Mackinnon, J.G. (1993), Estimation and Inference in Econometrics, Oxford, Oxford University Press.
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ekim 2016; 9(4)
227
Dibooğlu, S. (1997). Accounting For Us Current Account Deficits: An Empirical İnvestigation. Applied Economics, Vol:29, pp.787-793.
Eğilmez, M. (2013). Üçüz Açıklı Türkiye. Kendime Yazılar, www.mahfiegilmez.com/2013/08/ucuz-acık-turkiye.html, (access on 18.05.2014).
Eğilmez, M. (2015), AKP’nin Ekonomide 12 Yılı. http://www.mahfiegilmez.com/2015/04/akpnin-ekonomide-13-yl.html (access on 12.05.2015).
Erinç Z. (2008). İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye’de 1950-2005 Yılları Arasında Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik Testi İle İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol:8, No:1, pp.209–222.
Ganchev, G. T.. (2010). The Twin Deficit Hypothesis: The Case Of Bulgaria. Financial Theory and Practice, Vol:34, No:4, pp.357-377, http://www.ijf.hr/eng/FTP/2010/4/ganchev.pdf, (access on 10.12.2014).
Gök, B., & Altay, N. O. (2007). Türkiye’de İkiz Açıkları Hipotezi 1989–2005 . TİSK Akademi, Vol: 2, No: 3, 187-196.
Gujarati, D. N., (1999), Basic Econometrics, Mc Graw Hill, Literatür Yayıncılık, 3.Baskı, İstanbul.
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). Temel Ekonometri, (5.Edition), Çeviren: Şenesen, Ü. and Şenesen, G. G., İstanbul, Literatür Yayıncılık.
Günaydın, İ. (2004). Bütçe ve Ticaret Açıkları Arasındaki ilişki: Türkiye Uygulaması. Ekonomik Yaklaşım, Vol:15, No:52-53, 143-160.
Kepenek, Y. (2012). Türkiye Ekonomisi. Remzi Kitapevi. İstanbul.
Kılavuz, E., & Dumrul, Y. (2012). İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliği: Teori ve Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol: 26, No: 3-4, 239-258.
Klein, L. R. (2006). Issues Posed by Chronic US Deficit. Journal Of Policy Modeling, Vol:28, 673-677.
Kim, S., & Roubini N. (2008). Twin Deficit or Twin Divergence? Fiscal policy, Current Account and Real Exchange Rate in the U.S.. Journal of International Economics, Vol: 74, No:2, 362-383.
Kutlar, A., & Şimşek, M. (2001). Türkiye’de bütçe Açıklarının Dış Ticaret Açıklarına Etkileri, Ekonometrik Bir Yaklaşım:1984:4-2000:2. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol:16, No:1, 1-13.
Lau, E., & Baharumshah, A.Z. (2006). Twin Deficits Hypothesis in Seacen Countrıes: A Panel Data Analysis Of Relationships Between Public Budget And Current Account Deficit, . Applied Econometrics and International Development, Vol:6, No:2, 213-226.
Magazzino, C. (2012). The Twin Deficits Phenomenon: Evidence from Italy. Journal of Economic Cooperation and Development, Vol:33, No:3.65-80, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2333444, (access on 10.12.2014).
Marinheiro, C. F. (2001). Ricardian Equivalence : An Empirical Application To The Portugyese Economy. Faculty of Economics and Applied Economy.Working Paper. University Of Coimbra.
Marinheiro, C. F. (2006). Ricardian Equivalence, Twin Deficits, and the Feldstein-Horioka Puzzle in Egypt. Publicação Co-Financiada Pela Fundação Para A Ciência E Tecnologia, Impresso na Secção de Textos da FEUC COIMBRA, No:7, http://gemf.fe.uc.pt/workingpapers/pdf/2006/gemf06_07_jan08.pdf, (access on 10.12.2014).
Marinheiro, C. F. (2008). Ricardian Equivalence, Twin Deficits, and the Feldstein-Horioka Puzzle in Egypt. Journal of Policy Modeling, Vol:30, No:6, pp.1041-1056.
Mukhtar, T., Zkaria, M., & Mehboob, A. (2007). An Empirical Investigation for the Twin Deficits Hypothesis in Pakistan. Journal Of Economic Cooperation, 28-4, pp.63-80.
Özçalık, M., & Erataş, F. (2014). İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliği: Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Bir Örnek. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, No: 22, pp.136-151.
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ekim 2016; 9(4)
228
Papadogonas, T., & Stournaras, Y. (2006). Twin Deficit and Financial Integration in EU Member States. Journal of Policy Modelling, Vol: 28, pp.595-602.
Pattichis, C. (2004). Budget and Trade Deficits in Lebanon. Applied Economics Letters, Vol: 11, No:2, pp.105-108.
Saleh, A.S., &Harvie C. (2005). The Budget Deficit and Economic Performance: A Survey. The Singapore Economic Review, Vol. 50, No: 2, 211–243.
Sever, E., & Demir. M. (2007). Türkiye’de Bütçe Açığı ile Cari Açık Arasındaki İlişkilerin VAR Analizi İle İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol:2, No:1, 47-63.
Sobrino, C.R. (2013). The Twin Deficits Hypothesis and Reverse Causality: A Short-Run Analysis of Peru. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Vol:18, No:34, 9-15.
Summers, L.H. (1988). Tax Policy and International Competitiveness. (Ed. J. Frankel), International Aspects of Fiscal Policies, Chicago: Chicago: UP, 349-375.
Tang, T.C, & Lau, E. (2009). General Equilibrium Perception on Twin Deficits Hypothesis: An Empirical Evidence for the U.S.. Monash University, Department of Economics, Discussion Paper, No:9, Malezya, http://www.buseco.monash.edu.au/eco/research/papers/2009/0909equilibrium..., (access on 10.12.2014).
Tang, T.C. (2013). Twin Deficits: An Alternative Framework from General Equilibrium Perspective With U.S. Results. Monas University, Business and Economics, Discussion Paper, 41/13, 1-17.
Toda, H.Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics, Vol:66, No:1,.225-250.
Tunçsiper, B., & Sürekçi, D. (2011). Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Zaman Serisi Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol:11, No:3, 102-120.
Utkulu, U. (2003). Türkiye’de Bütçe Açıkları Ve Dış Ticaret Açıkları Gerçekten İkiz Mi? Koentegrasyon ve Nedensellik Bulguları. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol:18, No:1,.45-61.
Vyshnyak, O. (2000). Twin Deficit Hypothesis: The Case of Ukraine, Master Thesis of Arts in Economics, National University “Kyiv-Mohyla Academy”, Ukrayna. http://www.kse.org.ua/uploads/file/library/2000/Vyshnyak.pdf, (access on 10.12.2014).
İyidoğan, V., & Erkam, P., S. (2013). Ikiz Açıklar Hipotezi : Türkiye İçin Ampirik Bir İnceleme (1987-2005). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No:15, 39-48
Yıldırım, K., Karaman D., & Taşdemir, M. (2012). Makro Ekonomi, Seçkin Yayınları, Ankara.
Yılmaz, B.E.. (2002). İkiz Açık Teorisi, Türkiye’nin 1980-2001 Dönemi Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Üzerine Bir Nedensellik Araştırması. İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırmaları Merkezi Konferansları, 41. Seri, 139-152.
Zamanzadeh, A., & Mehrara, M. (2011). Testing Twin Deficits Hypothesis in Iran. Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol:1, No:9,7- 11.
Zengin, A. (2000). İkiz Açıklar Hipotezi Türkiye Uygulaması. Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Vol:11, No:39, 37-67.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com