You are here

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE GEZİ-GÖZLEM TEKNİĞİNİ KULLANABİLME ÖZ-YETERLİLİK İNANÇ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPING A SCALE OF SELF- EFFICACY BELIEF ABOUT USING FIELD-TRIP METHOD IN TEACHING OF GEOGRAPHY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, a self — efficacy belief scale about using field-trip method in teaching the subjects related to geography developed for social science teacher canditates are presented in details. The draft scale having 30 items has been employed to 107 students at Ahi Evran University Faculty of Education, Department of Social Science Education in May 2007. The SPSS for Windows Statistical Package Programme was used in the analysis of the data. A 5 — point Likert Scale having 24 items is designed after validity and reliability studies
Abstract (Original Language): 
Çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersi kapsamındaki coğrafya içerikli konuların öğretiminde gezi-gözlem tekniğini kullanabilme öz-yeterlilik inanç düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen öz-yeterlilik inanç ölçeğinin oluşum aşamaları detayları ile sunulmuştur. Kapsam geçerliliği sonucunda 30 maddeye düşülen taslak ölçek Mayıs 2007'de Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 'nda öğrenim gören toplam 107 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel hesaplamaları SPSS Paket programı ile analiz edilmiştir. Gerekli geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra 24 maddeye indirilen beşli likert tipi ölçek kullanıma hazır hale getirilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeleri. (5. baskı). Ankara: Pegem-A Yayınevi.
Bandura, A.
(1994)
. Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior (Vol. 4, pp. 71¬81). New York: Academic Press.
Bell, J. (1993). Doing Your Research Project. (2. Edition). Buckingham: Open University Pres.
Bıkmaz, F. H. (2004). Sınıf Öğretmenlerinin Fen öğretiminde Öz -Yeterlilik İnancı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi; Sayı:161.
Bindak R. (2005).Tutum Ölçeklerine Madde Seçmede Kullanılan Tekniklerin Karşılaştırılması.İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt:6 Sayı:10,17-26.
Büyüköztürk, Ş. (2002) Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi. 32: 470-483.
Büyüköztürk, Ş. (2003). Veri Analizi El Kitabı (3.baskı), Ankara: Pegem-A Yayınevi.
Demirbaş, M. (2005). Fen Bilgisi Öğretiminde Sosyal Öğrenme Teorisinin Öğrenme Ürünlerine Etkisinin
İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi: Ankara. Güven, B. ve Uzman, E. (2006). Ortaöğretim Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim
Dergisi. Ekim, 14(2),527-536.
Güngördü, E. (2002).Coğrafya'da İstatistikMetodları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Karadeniz, C. ve Özdemir, N. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Konularına İlişkin Öz Yeterlik
İnançları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dergisi. 22, 23—30. Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Özmenteş, G. (2006). Development of The Attitude Scale Towards Music Class. Elementary Education Online.
5(1),25-29,(online). http://ilkogretim-online.org.tr Öztürk, Ç. (2004). Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Kullanabilme
Yeterlilikleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(2),75-83. Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları Dağıtımı Ltd. Şti. Tezbaşaran, A. (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Tuckman, B. W. ve Sexton, T. L. (1990). The Relationship Between Self- Beliefs And Self- Regulated Performance.
Journal of Social Behavior and Personality, 5, 465-472. Tyler, L. E. (1971). Test and Measurement, Second Edition Prentice- Hall.
Yaman, S ve
diğer. (2004). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Yaz, 2(3), 355.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com