You are here

Orta Öğretim Öğrencilerinin İnternet Ve Oyun Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The use of the developing technology simplifies our daily lives. However, the overuse of the technology affects the human beings in a negative way. That the over and unnecessary use of the computers, which is the most commonly used technological device today, is accepted as an important problem. This study aims to signify if the internet and game addictions of the secondary education students differentiate according to their grades, school types and genders. The working group of the study is composed of totally 268 students, 119 girls and 149 boys who are all students of secondary education in 2013-2014 education year, in Fatsa, a town of Ordu. According to the result of the study, there is not significant correlation between gender and internet-game addiction. The study reveals that there is diversity between Anatolian High School and Health Vocational High School students and between Vocational Religious High School and Health Vocational High School students when the level of the internet addiction is compared according to the school types. There is not much correlation between game addiction levels and school types. However, there is significant correlation between grades and the level of the internet addiction. There is diversity among 9th, 10th and 11th grade students. The study shows that the internet addiction level of the 11 th grade students is the highest. There is not significant correlation between grades and the level of the game addiction.
Abstract (Original Language): 
Gelişen teknolojinin kullanımı günlük hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Ancak teknolojinin aşırı kullanımı insanı olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu araçlardan günümüzde en yaygın kullanıma sahip olan bilgisayarın amacı dışında gereğinden fazla kullanılması önemli bir problem olarak görülmektedir. Bu çalışma orta öğretim öğrencilerinin internet ve oyun bağımlılık düzeylerinin sınıf, okul türü ve cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ordu ili Fatsa ilçesinde 2013-2014 eğitim öğretim yılının ilk döneminde ortaöğretime devam eden 119 u kız 149’u erkek olmak üzere toplam 268 kişi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda hem internet bağımlılığı düzeyi hem de oyun bağımlılığı düzeyi açısından cinsiyete yönelik anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. İnternet bağımlılık düzeyinin okul türü açısından Anadolu Lisesine devam eden öğrencilerle Sağlık Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Oyun bağımlılık düzeyiyle okul türü açısından anlamlı farklılık bulunamamıştır. İnternet bağımlılık düzeyiyle sınıflar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 9 sınıflarla 10 ve 11. Sınıfa devam eden öğrenciler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 11. Sınıfa devam eden öğrencilerin internet bağımlılık düzeyinin daha fazla olduğu görülmektedir. Oyun bağımlılık düzeyiyle sınıflar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

REFERENCES

References: 

Ayas, T. (2012) Lise Öğrencilerini İnternet Ve Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeylerinin Utangaçlıkla İlişkisini. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12,(2), 632-535 Ayas, T. ve Horzum, M.B. (2013) Relation Between Depression, Loneliness, Self-Esteem And İnternet Addiction. Education 133, 283-290
Bayraktar, F. ve Gün, Z. (2007). Incidence And Correlates Of İnternet Usage Among Adolescents İn North Cyprus. Cyberpsychology & Behavior,10, 191-197.
Cao, F. ve Su, L. (2006). Internet Addiction Among Chinese Adolescents: Prevalence And Psychological Features. Child: Care, Health And Development 33 , 3, 275–281.
Chou,C., Condron, L.A. ve Belland, J.C. (2005). Review of the Research on Internet Addiction. Educational Psychology Review. 17, No. 4.
Chou, C. ve Hsiao, M.C. (2000). Internet Addiction, Usage, Gratification, And Pleasure Experience: The Taiwan College Students' Case. Computers and Education, 35(1), 65-80.
Çakır, Ö., Ayas, T. Ve Horzum, M.B. (2011). An İnvestigation Of University Students’ İnternet And Game Addiction With Respect To Several Variables. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 44, 2, 95-117.
Davis, R.A. (2001). A Cognitive-Behavioral Model Of Pathological Internet Use. Computers in Human Behavior, 17. 187-195.
Demirtaş Madran ve Ferligül Çakılcı. (2014). Çok Oyunculu Çevrimiçi Video Oyunu Oynayan Bireylerde Video Oyunu Bağımlılığı Ve Saldırganlık. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 99-107.
Orta Öğretim Öğrencilerinin İnternet Ve Oyun Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
54
Doğan, A. (2013). İnternet Bağımlılığı Yaygınlığı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.
Esen, E. (2010). Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-Sosyal Değişkenlerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
Esen, E ve Siyez, D. M. (2011). Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-sosyal Değişkenlerin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4, 36, 127-138.
Günüç, S. (2009). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Demografik Değişkenler ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Van.
Griffiths, M. (2000). Does Internet and Computer “Addiction” Exist? Some Case Study Evidence. Cyberpsychology & Behavıor 3, 2. 211-218.
Griffiths, M. (2008). İnternet and Video Game Addiction. http://www.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=ZfyUfOxF5V8C&oi=fnd&pg=PA231... adresinden 13/06/2014 tarihinde alınmıştır.
Griffiths, M.D., Davies, M.N.O. ve Chappell, D. (2004). Demographic Factors and Playing Variables in Online Computer Gaming. Cyberpsychology & Behavior, 7, 4, 479-487.
Kuss, D.J ve Griffiths, M.D. (2012). Internet Gaming Addiction: A Systematic Review of Empirical Research. Int J Ment Health Addiction. 10:278–296.
Horzum, M.B., Ayas, T. Ve Çakır Balta. (2008). Çocuklar için Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği. Türk Psikolojik Danısma ve Rehberlik Dergisi 30, 76-88
Horzum, M.B. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36, 159, 56-68.
Hsu, S.H., Wen, M.H. ve Wu, M.C. (2009). Exploring User Experiences As Predictors Of MMORPG Addiction. Computers and Education, 53, 990–998.
Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 2014, 1 (2) , 37-57
55
İnal Y. ve Çağıltay K. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları Ve Oyun Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Eğitimde Yeni Yönelimler- II. Eğitimde Oyun Sempozyumu, 14.
İnan, A. (2010). İlköğretim II. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Erzurum.
Jang, K. S. , Hwang, S. Y. ve Choi, J. Y. (2008). Internet Addiction And Psychiatric Symptoms Among Korean Adolescents. Journal of School Health, 78, 165-171.
Johansson, A. ve Götestam, K. G. (2004). Internet Addiction: Characteristics Of A Questionnaire And Prevalence İn Norwegian Youth (12–18 Years). Scandinavian Journal Of Psychology, 45, 223–229.
Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kaya, A. (2011). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Durumları Ve İnternet Bağımlılığı Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
Keser, H., & Esgi, N. (2012). An Analysis of Self-Perceptions of Elementary School Students in Terms of Computer Game Addiction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 0, 247-251. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.101
Kubey, R.W., Lavin, M.J. ve Barrows, J.R. (2001). Internet Use And Collegiate Academic Performance Decrements: Early Findings. Journal of Communication, 51,2, 366-382.
Lam, L. T., Peng, Z., Mai, J. C. ve Jing, J. (2009). Factors Associated With Internet Addiction Among Adolescents. Cyberpsychology & Behavıor, 12, 5.
Li, H., & Wang, S. (2013). The Role Of Cognitive Distortion İn Online Game Addiction Among Chinese Adolescents. Children and Youth Services Review, 35, 1468-1475.
Morahan-Martin, J. ve Schumacher, P. (2000). Incidence And Correlates Of Pathological İnternet Use Among College Students. Computers in Human Behavior, 16, 13-29.
Orta Öğretim Öğrencilerinin İnternet Ve Oyun Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
56
Shapira, N.A., Goldsmith, T.D., Keck,P.E., Khosla, U.M. ve McElroy, S.L. (2000). Psyschiatric Features Of İndividuals With Problematic İnternet Use. Journal of Affective Disorders ,57, 267-272.
Shapira, N.A., Lessing, M.C., Goldsmith, T.D., Szabo, S.T., Lazoritz, M., Gold, M.S. ve Stein, D.J. (2003). Problematic İnternet Use: Proposed Classification And Diagnostic Criteria. Depression And Anxiety 17: 207-216.
Scherer, K. (1997). College Life Online: Healthy And Unhealthy Internet Use. Journal College Stud. Dev, 38, 6, 655–665.
Suler, J. (2004). Computer And Cyberspace “Addıctıon”. International Journal Of Applied Psychoanalytic Studies, 1, 4, 359-362.
Şahin, M. (2011). İlköğretim Okulu Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul.
Şahin, C. ve Tuğrul, V.M. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 4, 3, 115-130.
Tanrıverdi, S. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Van.
Tao, R., Huang, X., Wang, J., Zhang, H., Zhang, Y., ve Li, M. (2009). Proposed Diagnostic Criteria For İnternet Addiction. Addiction, 105, 556–564.
Turner, N.E., Paglia-Boak, A., Ballon, B., Cheung, J.T.W., Adlafi E. M., Henderson, J., Chan, V., Rehm, J., Hamilton, H. ve Mann, R.E. (2012) Prevalence of Problematic Video Gaming among Ontario Adolescents. International Journal of Mental Health and Addiction,10,6, 877-889.
Üneri, Ö. Ş. ve Tanıdır, C. (2011). Evaluation of Internet Addiction in a Group of High School Students: A Cross-sectional Study. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 265-272.
Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 2014, 1 (2) , 37-57
57
Wan, C-S. ve Wen-Bin Chiou, W-B. (2013). Ergenler İnternet Oyunlarına Neden Bağımlılar: Tayvan’da Bir Mülakat Çalışması. (Çev. Fatma Kenevir). Toplum Bilimleri. 7, 14, 411-418.
Widyanto, L. Ve Griffiths, M. (2006). Internet Addiction’: A Critical Review. Int J Ment Health Addict, 4, 31–51.
Yao, M,Z. Ve Zhong, Z.J. (2014). Loneliness, Social Contacts And Internet Addiction: A Cross-Lagged Panel Study. Computers in Human Behavior, 30, 164–170.
Yang, S. C. ve Tung, C. J. (2007). Comparison Of İnternet Addicts And Non-Addicts İn Taiwanese High School. Computers in Human Behavior, 23, 79–96.
Yılmaz, E., Şahin, Y.L., Haseski, H.İ. ve Erol, O. (2014). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Balıkesir İli Örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research, 4, 1.
Young, K.,S. (1996). İnternet Addiction: Emergence Of A New Clinical Disorder. CyberPsychology and Behavior, 1, 3, 237-244.
Young, K. (1997). What Makes The Internet Addıctıve. http://www.icsao.org/fileadmin/Divers_papiers/KYoung-internetaddiction4.pdf adresinden 04.04.2014 tarihinde alınmıştır.
Young, K. (1999). Internet Addiction: Symptoms, Evaluation And Treatment. In L. VandeCreek ve T. Jackson (Eds.), Innovations İn Clinical Practice: A Source Book, 17, 19–31. Sarasota, Florida: Professional Resource Press.
Young, K., Pistner, M.,O’mara, J ve Buchanan, J. (1999). Cyber Disorder: The Mental Health Concern fort he New Millennium. Cyber Spychology & Behavior, 2, 5, 475-479.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com