You are here

Sanal Zorbalık Farkındalık Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Cyberbullying Awareness Scale: A Validity and Realiablity Study

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Cyber bullying, which takes place by misusing information and communication technologies to harm individuals, has become one of the leading problems of our time. This scale development study was carried out in order to determine to what extent students are aware of cyber bulling events that take place at schools. The participants consisted of 300 students studying in a high school in Sakarya. 108 (36%) participants were female and 192 participants (64%) were male. During the scale development process, a survey on cyber bullying awareness was initially conducted and an item pool was created with the convenient items. After necessary adjustments were made according to expert opinions, factorial and construct validity and reliability analyses were conducted by implementing the scale on the target sample. The scale’s factorl validity was determined according to exploratory and confirmatory factor analyses, construct validity was determined according to convergent and discriminant validity, and reliability was determined according to Cronbach’s Alpha internal consistency and composite reliability coefficients. As a result, a valid and reliable cyber bullying awareness scale consisting of 26 items and 3 factors was developed.
Abstract (Original Language): 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bireylere zarar vermek amacıyla kullanılması ile birlikte ortaya çıkan sanal zorbalık olayları günümüzde önemli problemlerin başında gelmeye başlamıştır. Okullarda yaşanan sanal zorbalık olaylarının öğrenciler tarafından ne kadar farkında olunduğunu belirlemek için bu ölçek geliştirme çalışması yapılmıştır. Sakarya ilinde bir lisede öğrenim gören 300 öğrenci araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Katılımcılardan 108’i (%36) bayan, 192’si (%64) erkektir. Ölçek geliştirme sürecinde öncelikle sanal zorbalık farkındalığı ile ilgili tarama yapılarak uygun maddelerden madde havuzu oluşturulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda ölçeğin düzeltmeleri yapıldıktan sonra ölçek hedef kitleye uygulanarak ölçeğin faktöriyel ve yapı geçerlikleri ile güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin analizlerinde faktöriyel geçerlik için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, yapı geçerliği için yakınsama ve ayırt edici geçerlik ve güvenirlik içinse Cronbach alfa iç tutarlılık ve kompozit güvenirlik katsayılarına bakılmıştır. Tüm bu işlemler sonucunda 26 madde ve 3 faktörden oluşan geçerli ve güvenilir bir sanal zorbalık farkındalığı ölçeği elde edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Agatston, P. W., Kowalski, R., & Limber, S. (2007). Students’ perspectives on cyber bullying. Journal of Adolescent Health, 41, 59-60. 49
Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 2015, 2(2), 38-51.
Arıcak, O. T. (2009). Psychiatric symptomatology as a predictor of cyberbullying among university students. Eurasian Journal of Educational Research, 34(1), 169-187.
Arıcak, O. T., Kınay, H., & Tanrıkulu, T. (2012). Siber zorbalık ölçeği'nin ilk psikometrik bulguları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 101-114.
Arslan, S., Savaşer, S., Hallett V., & Balcı, S. (2012). Cyberbullying among primary school students in Turkey: Self-reported prevalance and associations with home and school life. Cyberpsychology Behavior, and Social Networking, 15(10), 527-533.
Ayas, T. (2011). Lise öğrencilerinin sanal zorba ve mağdur olma yaygınlığı. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 3–5 Ekim 2011 İzmir.
Ayas, T. & Horzum, M.B. (2011) Exploring the Teachers’ Cyber Bullying Perception in terms of Various Variables. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 619-640
Ayas, T., & Horzum, M. B. (2012). İlköğretim öğrencilerinin sanal zorba ve mağdur olma durumu. Elementary Education Online, 11(2), 369-380.
Batmaz, M., & Ayas, T. (2013) İlköğretim İkinci Kademeki Öğrencilerin Psikolojik Belirtilere Göre Sanal Zorbalık Düzeylerinin Yordanması. Sakarya University Journal of Education, 3(1), 43-53.
Beale, A. V., & Hall, K. R. (2007). Cyberbullying: What school administrators (and parents) can do. Clearing House, 81(1), 8-12. DOI: 10.3200/TCHS.81.1.8-12
Belsey, W. B. (2004). Cyberbullying: An emerging threat to the “Always on” generation. Retrived 19 October 2015 from http://www.cyberbullying.ca/pdf/Cyberbullying_Article_by_Bill_Belsey.pdf
Dilmaç, B. (2009). Sanal zorbalığı yordayan psikolojik ihtiyaçlar: Lisans öğrencileri için bir ön çalışma. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(3), 1291-1325.
Erdur-Baker, Ö. ve Kavşut, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: Siber zorbalık. Eğitim Araştırmaları, 27, 31-42.
Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2008). Cyberbullying: An exploratory analysis of factors related to off ending and victimization. Deviant behavio, 29(2), 129-156.
Horzum, M. B., & Ayas, T. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin sanal zorba ve mağdur olma düzeylerinin okul türü ve cinsiyet açısından incelenmesi. Journal of Educational Sciences & Practices, 10(20). 50
Horzum, M. B., & Ayas, T. (2013). Rehber öğretmenlerin sanal zorbalık farkındalık düzeyinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-3), 195-205.
Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard: A preliminary look at yberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4(2), 148-169.
Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., & Tippett, N. (2006). An investigation into cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship between age and gender in cyberbullying. Research Brief No. RBX03-06. London: DfES.
Sticca, F., & Perren, S. (2013). Is cyberbullying worse than traditional bullying? Examining the differential roles of medium, publicity, and anonymity for the perceived severity of bullying. Journal of Youth and Adolescence, 42, 739-750. doi:10.1007/s10964-012-9867-3.
Şahin, M., Sarı, S. V., Özer, Ö., & Er, S. H. (2010). Lise öğrencilerinin siber zorba davranışlarda bulunma ve maruz kalma durumlarına ilişkin görüşleri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 257-270.
Udris, R. (2014). Cyberbullying among high school students in Japan: Development and validation of the online disinhibition scale. Computers in Human Behavior, 41, 253-261.
Uysal, İ., Duman, G., Yazıcı, E., ve Şahin, M. (2014). Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalık Duyarlılıkları ve Siber Zorbalık Duyarlılık Ölçeğinin Bazı Psikometrik Özellikleri. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 191-210.
Willard, N. (2005). Educator’s guide to cyberbullying and cyberthreats, Retrieved 12 December 2014 from http://www.cyberbully.org/cyberbully/docs/cbcteducator.pdf.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com