You are here

Orak Hücre Hastalığına Bağlı Akut Göğüs Sendromunun Konfor Kuramına Göre Değerlendirilmesi ve Hemşirelik Bakımı: Olgu sunumu

Assessment and Nursing Care of Acute Chest Syndrome Due to Sickle Cell Disease According to Comfort Theory: Case Presentation

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Sickle cell anemia is a hereditary disease caused by abnormal hemoglobin structure. It constitutes approximately 70% of all congenital disorders of hemoglobin seen in the world. This disease characterized by episodes of painful crises and various complications reduces the comfort level of patients in their normal life as well as during the crisis. Patients with sickle cell anemia usually admit to emergency department because of acute painful crisis. In these conditions it is important to provide the comfort of the patients as well as possible. In this paper, we report evaluation of a patient presented to emergency department with complaints of acute chest syndrome who was previously diagnosed with sickle cell disease. Nursing care was carried out according to the "Comfort Theory" of Katharine Kolcaba. According to general comfort questionnaire, the comfort level of the patient was increased from 1,58 to 3,54.
Abstract (Original Language): 
Orak hücreli anemi anormal hemoglobin yapısından kaynaklanan genetik geçişli bir hastalıktır. Tüm dünyada görülen doğumsal hemoglobin bozukluklarının yaklaşık %70’ini oluşturur. Ağrılı kriz atakları ve çeşitli komplikasyonlar ile seyreden bu hastalık, hastaların konfor düzeyini kriz esnasında olduğu kadar normal yaşantılarında da düşürmektedir. Orak hücre hastalığı olan hastalar acil servise genellikle akut ağrılı krizlerle başvurmaktadırlar. Bu durumlarda hastaların konforunun sağlanması önemlidir. Bu yazıda akut göğüs sendromu ile acil servise başvuran orak hücreli anemi hastasının değerlendirilmesi anlatılmaktadır. Hemşirelik bakımı Katharine Kolcaba’nın “Konfor Kuramı”na göre gerçekleştirilmiştir. Hastanın konfor düzeyi bakım ve tedavi sonrasında genel konfor ölçeğine göre 1.58' den 3.54' e yükselmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Zengin N. Konfor kuramı ve yoğun bakım ünitesinin hasta konforuna etkisi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2010;14(2): 61-66.
2. Erdemir F., Çırlak A. Rahatlık kavramı ve hemşirelikte kullanımı. DEUHYO ED. 2013; 6(4): 224-230.
3. Krinsky R., Murillo I., Johnson J. A practical application of Katharine Kolcaba's comfort theory to cardiac patients. Appl Nurs Res. 2014; 27(2):147-150.
4. Pektekin Ç. Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar. İstanbul Tıp Kitabevi.2013:3-17.
5. Karabacak Ü., Acaroğlu R. Konfor kuramı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2011;4(1):197-202.
6. Kolcaba K., Wilson L. Comfort care: a framework for perianesthesia nursing. J Perianesth Nurs. 2002;17(2):102-111.
7. Wilson L., Kolcaba K. Practical application of comfort theory in the perianesthesia setting. J Perianesth Nurs. 2004;19(3): 164-173.
8. Orak Ş.N. Konfor Kuramı. Ocakçı, AF. Alpar, ŞE. (Ed.), Hemşirelikte Kavram, Kuram ve Model Örnekleri. İstanbul Tıp Kitabevi. 1. Baskı. 2013:39-57.
9. Pınar G., Doğan N., Algıer L., Kaya N., Çakmak F. Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler. Dicle Tıp Dergisi. 2009;36(3):184-190.
10. Yücel Ç.Ş. Kolcaba’nın konfor kuramı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2011;27(2):79-88.
11. Türk Hematoloji Derneği (THD). Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bozuklukları, Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Sürüm 1 – Temmuz, 2011.
12. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs308/en/2011 Accessed 12 May 2015.
13. http://www.cdc.gov/NCBDDD/sicklecell/data.html. Accessed 12 May 2015.
14. Kato-Lin Y.C., Krishnamurti L., Padman R., Seltman HJ. Does e-pain plan improve management of sickle cell disease associated vaso-occlusive pain crisis? a mixed methods evaluation. Int J Med Inform. 2014;83(11): 814-824.
15. Williams J., Williams J.E. Sickle Cell Disease and Other Hereditary Hemolytic Anemias. Tintinli, J.E. (Ed.), in; Emergency medicine a comprehensive study guide.China: McGraw-Hill Companies. 2010:1480-1486.
16. Sickle Cell Advisory Committee (SCAC). Guidelines For The Treatment Of People With Sickle Cell Disease, 2002.
17. http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/sca/livingwith Accessed 12 May 2015.
18. http://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/documents/livingwell-with-sickle-ce... Accessed 12 May 2015.
19. Kuğuoğlu S., Karabacak Ü. Genel Konfor Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması. İ.Ü.F.N. Hem Derg. 2008;16(61):16-23.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com