You are here

Kan Bağışçılarında Tarama Test Sonuçlarının Yıllara Göre Değişimi; On Yıllık Değerlendirme, Malatya

Serotrends of the Blood Donor Screening Test Results; Ten-Year Review, Malatya

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study; we aimed to determine the seroprevalence rates of blood donors screening test results through the years in ten-year period, attending to the two major transfusion centres in Malatya province and we intended to contribute to the data of our country. We evaluated retrospectively donor screening test results admitted to Inonu University Turgut Ozal Medical Center and Malatya State Hospital Transfusion Center. HBsAg, anti-HCV and anti-HIV ½ tests were performed with microparticle enzyme immunoassay and chemiluminescence microparticles immunoassay methods. In syphilis screening VDRL / RPR test were used. During the ten-year period between the years 2005-2015, a total of 159230 blood donors were included. Ages of the donors were ranged between 18 to 64 years and the mean age was 33.6 ± 11.4 years. HBsAg anti-HCV, Anti-HIV ½ and VDRL/RPR positivity were determined as 0.84% (n=1336), 0.26% (n=419), 0.01% (n=22) and 0.20% (n=316), respectively. Screening test results of the blood donors were found to be on a downward trend over the years. Seroprevelance rates of the transfusion-transmitted diseases are below the average when the rates of these diseases are assessed across the whole country. Moreover, presence of HBsAg, anti-HCV, anti-HIV and syphilis seropositivity demonstrates the importance of screening tests before blood transfusion. According to need, each country, should develop programs to minimize the transmission of infectious agents via blood and blood products, by organizing donor screening programs including emerging infectious agents.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; son on yılda Malatya’daki iki büyük hastanenin transfüzyon merkezine başvuran kan bağışçılarında yapılan tarama test sonuçları retrospektif taranarak, yıllara göre seroprevalans oranlarının belirlenmesi ve ülkemiz verilerine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Devlet Hastanesi Transfüzyon Merkezi’ne başvuran bağışçıların tarama test sonuçları geriye dönük on yılda incelendi. HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV ½ testleri mikropartikül enzim immünoassay ve kemilüminesens mikropartikül immünoassay yöntemleri ile çalışıldı. Sifiliz taramasında ise VDRL/RPR testi kullanıldı. 2005-2015 yılları arasındaki on yıllık dönemde, yaşları 18-64 arasında ve ortalama yaşları 33.6±11.4 olan, toplam 159230 bağışçıya ait veriler irdelendi. Tüm bağışçıların 1336’sında (% 0.84) HBsAg, 419’unda (% 0.26) Anti-HCV, 22’sinde (% 0.01) Anti-HIV ½, 316’sında (% 0.20) VDRL/RPR pozitif bulundu. Kan bağışçılarında yapılan tarama testlerinin seroprevalans oranlarının genel olarak yıllar içerisinde bir düşüş eğiliminde olduğu saptanmıştır. Malatya bölgesinde kan yolu ile bulaşan hastalıkların seroprevelansının ülkemiz ortalamalarının altında olduğu belirlenmiştir. Yine de HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifiliz seropozitifliklerinin varlığı kan transfüzyonu öncesi yapılan tarama testlerinin önemini göstermektedir. Her ülke, ihtiyaca göre, bağışçı tarama programlarını düzenli olarak kontrol edip geliştirerek yeni ortaya çıkan enfeksiyon etkenlerini kapsayacak şekilde düzenleyerek, kan ve kan ürünleri ile enfeksiyon etkenlerinin bulaşını en aza indirecek programları geliştirmelidir.

REFERENCES

References: 

1. Stramer S, Dodd R. Transfusion-transmitted emerging infectious diseases: 30 years of challenges and progress. Transfusion 2013; 53(10 Pt 2): 2375-2383.
2. Roth WK, Busch MP, Schuller A, et al. International survey on NAT testing of blood donations: expanding implementation and yield from 1999 to 2009. Vox Sang 2012; 102: 82–90
3. World Health Organization Department of Blood Safety and Clinical Technology. safe Blood starts with me! Blood saves lives! Geneva, WHO, 2001. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67276/1/WHO_BCT_01.03.pdf. Accessed April 25, 2016
4. Altindı̇s M, Koroglu M, Mutlu B, et al. HbsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/2, and Syphilis seroprevalence in blood bonors in eastern Marmara region, Turkey and an overview of transfusion transmitted infections in Turkey. Acta Medica Mediterranea, 2016; 32(2),343-347.
5. Glynn SA, Busch MP, Dodd RY, et al. Emerging infectious agents and the nation’s blood supply: responding to potential threats in the 21st century. Transfusion 2013; 53:438–454
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2016, Cilt 1, Sayı 3, 1-7 Mehmet KÖROĞLU
6
6. Mıstık R. Türkiye’de viral hepatit epidemiyolojisi - Yayınların irdelenmesi, “Tabak F, Balık İ, Tekeli E (eds). Viral Hepatit”, sayfa 9-50, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul (2007).
7. Tosun S. Türkiye’de viral hepatit B Epidemiyolojisi - Yayınların Metaanalizi, “Tabak F, Tosun S (eds). Viral Hepatit”, sayfa 25-81, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul (2013).
8. Perkins HA, Busch MP. Transfusion-associated infections: 50 years of relentless challenges and remarkable progress. Transfusion 2010; 50:2080–2099
9. Dilek İ, Demir C, Bay A, Akdeniz H, Öner AF. Seropositivity rates of HBsAg, anti-HCV, anti-HIV and VDRL in blood donors in eastern Turkey. Turk J Hematol 2007; 24: 4-7.
10. Uluhan R, Berkem R, Emekdaş G, Bayık M. Mikrobiyolojik tarama testleri. In III.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi(24-28 Kasım 2010, Antalya) Kitabı. İstanbul:Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, 2010:113-21.
11. Bal S, Heper Y, Kumaş L, Mıstık R, Töre O. İzole anti-HBc pozitif olgularda HBV-DNA varlığının araştırılması ve bu olguların kan bankacılığı açısından önemi. Mikrobiyol Bült 2009; 43(2): 243-250
12. Altındiş M, Kalaycı R, Koçoğlu F, Aktepe O C. Afyonkarahisar ili kan donörlerinde beş yıl süre ile enfeksiyon etkenlerinin araştırılması. Kocatepe Tıp Derg. 2007; 8: 1-4.
13. Akalın Ş, Başkan B, Sacar S, Sayın-Kutlu S, Turgut H. Denizli’de Kan donörlerinde
HBsAg, Anti-HCV ve RPR seroprevalansı. Klimik Derg. 2011; 24(2): 101-4.
14. Aydın F, Çubukçu K, Yetişkul S, Yazıcı Y, Kaklıkaya N. Trabzon Farabi Hastanesi kan donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve sifiliz reaginik antikor seropozitifliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bült. 2002;36: 85-90.
15. Köroğlu M, Yakupoğulları Y, Turhan R. Malatya Devlet Hastanesi kan donörlerinin kan grupları dağılımı ve donör tarama test sonuçlarının yedi yıllık geriye dönük analizi. Klimik Derg. 2007; 20(1): 47-9.
16. Kader Ç, Erbay A, Birengel S, Gürbüz M. kan donörlerinde hepatit B virusu, hepatit C virusu, insan immun yetmezlik virusu infeksiyonu ve sifilis seroprevalansı. Klimik Derg. 2010; 23: 95-99.
17. Kaya S, Alanoğlu G, Polat M, Sipahi T. Süleyman Demirel Üniversitesi Kan Merkezi´nin 2000-2007 yılları tarama test sonuçları. Süleyman Demirel Üniv Tıp Fak Derg. 2009; 16: 13-5.
18. Öksüz Ş, Yıldırım M, Özaydın Ç, et al. Düzce bölgesi kan vericilerinde HBsAg, anti-HCV, ve anti-HIV seroprevalansı. Viral Hepatit Derg. 2008; 13: 27-30.
19. Sümer Z, Sümer H, Bakıcı MZ, Koç S. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi kan merkezi donör kanlarının HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve sifiliz seropozitifliği yönünden değerlendirilmesi. Viral Hepatit Derg. 2000; 7: 330-2.
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2016, Cilt 1, Sayı 3, 1-7 Mehmet KÖROĞLU
7
20. Temiz H, Gül K. Kan vericilerinin HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve VDRL test sonuçlarının değerlendirilmesi. İnfeks Derg. 2008; 22: 79-82.
21. Kaya S. Kan donörlerinde hepatit B virusu, hepatit C virusu ve insan immun yetmezlik virusu infeksiyonu ve sifilis sıklığı. Klimik Derg 2008; 21(2): 65-8
22. Sertöz R. Kan Bankacılığında NAT Uygulamaları. 4. Ulusal Viroloji Kongresi; 2011 22-23 Haziran; İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com