You are here

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Microbiological Evaluation of the Pathogens Isolated from the Endotracheal Aspirate Samples of the Patients followed in the Intensive Care Units

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Nosocomial infections most commonly occur in the intensive care units (ICU) and cause high mortality rates in these departments. Invasive medical procedures such as mechanical ventilation, catheterization and use of broad spectrum antibiotics are the most important causes for emerge of resistant pathogens in the ICU. In this study, we examined the endotracheal aspirate samples of the patients followed under mechanical ventilation and we aimed to evaluate the causative pathogens for the lower respiratory tract infections. The endotracheal aspirate samples (EAS) of the ICU patients were retrospectively evaluated during the one-year period between March 2015-2016. Antimicrobial susceptibility testing results were interpreted according to the Clinical and Laboratory Standards Institute criteria. Total number of 350 EAS was examined and 130 of them yielded 141 pathogens. A. baumannii was the most common pathogen isolated from EAS followed by P. aeruginosa and others. Carbapenem resistance was detected in 6 K. pneumoniae isolates. Colistin and tigesiklin were the susceptible drugs for all A. baumannii isolates and colistin for the all P.aeruginosa isolates. A total of 20 strains of S. aureus were determined in this study and all of which were susceptible to vancomycin, teicoplanin and linezolid. Six of the S. aureus isolates were resistant to methicillin. Necessary preventive measures should be implanted due to the fact that high resistance rates among A. baumannii isolates together with carbapenem resistance among K. pneumoniae isolates will cause serious problems especially for the ICU patients in the future.Keywords: Endotracheal aspirate; Acinetobacter baumannii; intensive care units; lower respiratory tract infections
Abstract (Original Language): 
Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), hastane kökenli enfeksiyonların en sık görüldüğü ve mortalitesinin en fazla olduğu bölümlerdir. Mekanik ventilasyon, trakeostomi, kateter uygulanması gibi invaziv girişimler ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, YBÜ’sinde dirençli patojenlerin ortaya çıkmasının önemli nedenlerindendir. Bu çalışmada, hastanemiz YBÜ’lerinde, mekanik ventilatör uygulanan hastalardan alınan endotrakeal aspirat (ETA) örneklerinde üretilen mikroorganizmaların ve antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada Mart 2015-Mart 2016 tarihleri arasında Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ünitelerinde yatan hastalardan laboratuvara gönderilen ETA örneklerinin kültür sonuçları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Antibiyotik duyarlılık sonuçları Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Çalışma periyodu boyunca laboratuvara toplam 350 tane ETA örneği gelmiş bunların 130’unda toplam 141 etken saptanmıştır. ETA örneklerinde en fazla saptanan bakteri A. baumannii olup bunu P. aeruginosa ve diğerleri takip etmiştir. K. pneumoniae suşlarının 6’sında karbapenem direnci saptanmıştır. A. baumannii suşlarının tümünde kolistin ve tigesikline duyarlı olarak bulunurken, P. aeruginosa suşlarının da tamamı kolistine duyarlı idi. Çalışmada saptanan toplam 20 S. aureus suşunun tamamı vankomisin, teikoplanin ve linezolide duyarlı olarak bulunmuş olup, bu suşların 6’sı metisilin dirençli olarak saptandı. İki S. maltophilia suşunda hem levofloksasin hem de trimetoprim-sülfametoksazol duyarlı olarak saptanmıştır. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen A. baumannii suşlarında görülen yüksek direncin yanı sıra K. pneumoniae suşlarında saptanan karbapenem direncinin, gelecekte yoğun bakım hastalarında sorun yaratacağı göz önüne alınarak gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

REFERENCES

References: 

1. Küme G, Demirci M. Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların alt solunum yolu örneklerinden izole edilen Nonfermentatif gram negatif bakterilerin antimikrobiyal duyarlılıkları ve alt solunum yolu enfeksiyonu ile ilişkili risk faktörleri. DEÜ Tıp Fak Derg 2012; 26(1), 37–4.
2. İbrahim EH, Tracy L, Hill C, et al. The occurence of ventilator associated pneumonia in a community hospital. Chest. 2000;120,555-61.
3. Gürgün A. et al. Ventilatörle ilişkili pnömoni tanısında endotrakeal aspiratın değeri. Tuberk Toraks 2013; 61(4), 288-294.
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2016, Cilt 1, Sayı 4, 1-8
Araştırma Makalesi Mehmet KÖROĞLU
6
4. Uzun K, Güdücüoğlu H, Berktaş M, et al. Bir yıllık yoğun bakım enfeksiyonlarından elde edilen izolatlarda antibiyotik direnci. Eur J Basic Med Sci. 2014;4(3), 58-65.
5. American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171: 388-416
6. Koenig SM, Truwit JD. Ventilator-associated pneumonia: diagnosis, treatment, and prevention. Clin Mıcrobiol Rev. 2006; 19, 637-57.
7. Bassetti M, Taramaso L, Giacobbe DR, et al. Management of ventilator-associated pneumonia: epidemiology, diagnosis and antimicrobial therapy. Expert Rev Anti Infect Ther, 2012; 10,1405-23.
8. Houck PM, Bratzler DW, Nsa W, et al. Timing of antibiotic administration and outcomes for Medicare patients hospitalized with community-acquired pneumonia. Arch Intern Med, 2004; 164(6), 637-644.
9. Özünel L, Boyacıoğlu Zİ, Güreser AS, et al. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde derin trekeal aspirat örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarının antimikrobiyal duyarlılık paternlerinin değerlendirilmesi. Turk Hij Den Biyol Derg, 2014; 71(2), 81–88.
10. Namıduru M, Güngör G, Karaoğlan I, et al. Antibiotic resistance of bacterial ventilator-
associated pneumonia in surgical intensive care units. J Int Med Res, 2004; 32, 78-83.
11. Gözütok F, Sarıgüzel FM, Çelik İ, Berk E, Aydın B. Hastane infeksiyonu etkeni A.baumannii suşlarının antimikrobiyal direnç oranlarının araştırılması. ANKEM Derg, 2013; 27(1), 7-12.
12. Iraz M, Ceylan A, Akkoyunlu Y. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter türlerinde antibiyotik direnç oranlarının incelenmesi. ANKEM Derg, 2012; 26(2), 80-5.
13. Eroğlu C, Ünal N, Karadağ A, et al. Çeşitli klinik örneklerden 2006-2011 yılları arasında izole edilen Acinetobacter türleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg 2016; 73(1), 25-32.
14. Mansur A, Kuzucu Ç, Ersoy Y, et al. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları, ANKEM Derg, 2009; 23(4), 177-81.
15. Tunçoğlu E, Yenişehirli G, Bulut Y. Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında antibiyotik direnci. ANKEM Derg, 2009; 23(2), 54-8.
16. Köse Ş, Atalay S, Ödemiş İ, et al. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları, ANKEM Derg, 2014; 28(3), 100-4.
17. Fidan I, Çetin Gürelik F, et al. Pseudomonas aeruginosa suşlarındaki
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2016, Cilt 1, Sayı 4, 1-8
Araştırma Makalesi Mehmet KÖROĞLU
7
antibiyotik direnci ve metallo beta laktamaz sıklığı, ANKEM Derg, 2005; 19(2), 68-70.
18. Durmaz S, Özer TT. Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında antibiyotik direnci. Abant Med J, 2015; 4(3), 239-42.
19. Ekşi F, Bayram A, Balcı İ, et al. Pseudomonas aeruginosa suşlarında indüklenebilir beta laktamaz aktivitesinin ve antibiyotiklere direncin araştırılması, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derg, 2007; 37(3), 142-6.
20. Tümer S, Kirişci Ö, Özkaya E, et al. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aerugınosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Derg, 2015; 29(3), 99-104.
21. Sevinç C, Uysal Ü, Kılınç O. Clinical and bacteriological features of hospital acquired pneumonias. ERS Annual Congress abstract Book, 2001.
22. C Artuk, HC Gül, G Mert, et al. Ventilatörle ilişkili pnömoni tanısında kullanılan endotrakeal aspirat kültürü ile Mini-
BAL kültürünün karşılaştırılması. Microbiol Bul, 2012; 46: 421-31.
23. Yenişehirli G, Yenişehirli A, Bulut Y, et al. Metisilin dirençli Staphylococcus aureus izolatlarının vankomisin, teikoplanin, linezolid, kinupristin-dalfopristin ve daptomisine invitro duyarlılıkları. ANKEM Derg, 2015; 29(1), 21-25.
24. Ekşi F, Gayyurhan ED, Bayram A. Gaziantep üniversitesi hastanesinde izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının antimikrobiyal duyarlılıkları. ANKEM Derg, 2008; 22(4), 203-208
25. Atalan N, Fazlıoğulları O, Şitilci T, et al. Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi. GKDA Derg, 2012; 18(2), 46-51.
26. Dede B, Kadanalı A, Karagöz G, et al. Yoğun bakım ünitemizden gönderilen derin trakeal aspirat kültürlerinin değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2014; 54 (1),15-20.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com