You are here

Birinci Basamakta Çalışan Hekimlerin Tüberküloz Tanı ve Tedavisinde Yaklaşımlarının ve Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi

Assessment of Tuberculosis Diagnosis and Treatment Approaches and Knowledge Levels of Primary Care Physicians

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.26453/otjhs.326663

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Tuberculosis continues to be a major health problem worldwide. Primary care physicians being in the first place, the approach of health workers, accurate referral of patient and administering treatment are of great importance in the fight against tuberculosis. This study aimed to assess the differences and approaches of primary care physicians in diagnosis and treatment of tuberculosis. This is a descriptive study in which data were collected by the 28-item survey form prepared by the researchers and administered to the physicians working in primary healthcare institutions in March 2016. A total of 126 family physicians participated in the study. In response to the question of "which test positivity indicates the high level of TB contamination risk ", 59.5% of the participants answered as "ARB positivity". The ratio of those who gave the response of isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, and ethambutol to the question of " which treatment protocol would you start for a patient who was recently diagnosed with pulmonary TB was 46.8% whereas the ratio of those who thought that they had adequate knowledge about the side effects of drugs was determined to be 33%. Regarding the way of administering BCG vaccine, 61.1% of the family physicians responded as intradermally and 30.9% as subcutaneously. In respect to PPD administration, 63.5% of them responded as intradermal and 32.5% as subcutaneously. In response to the question of "What should be the diameter of induration in order to say that PPD is (+) in someone vaccinated with BCG?" 74.4% of the physicians responded as 15 mm and over while 18.2% gave the answer of 6-14 mm. Regarding the protectivity of BCG vaccine against pulmonary TB, 55% of the physicians stated that it was 80% while 22% gave the answer of 100%. It was observed that the awareness of family physicians about TB is not at the desired level. Considering that an increasing number of treatment-resistant and complicated patients are encountered, there is a need for additional training programs in order to update the knowledge on TB and to preserve the awareness about recent developments.
Abstract (Original Language): 
Tüberküloz dünya genelinde önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Tüberküloz ile mücadelede başta birinci basamakta çalışan hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının yaklaşımı, hastaların doğru yönlendirilip tedavilerinin uygulanması oldukça önemlidir. Bu araştırmada birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin tüberküloz tanı ve tedavisinde yaklaşımlarının, farkındalıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 2016 Mart ayı içerisinde, birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan hekimlere uygulanan, araştırmacılar tarafından hazırlanmış 28 soruluk anket formu kullanılarak verilerin toplandığı tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmaya 126 aile hekimi katılmıştır. Katılımcıların %60’ı “hangi test pozitifliğinin TB bulaş riskindeki yüksekliği işaret ettiği” sorusuna “ARB pozitifliği” yanıtını vermişlerdir. “Yeni Akciğer TB tanısı almış bir hastaya hangi tedavi protokolünü başlarsınız” şeklindeki soruya İzoniyazid, Rifampisin, Pirazinamid, Etambutol yanıtını verenlerin oranı %47 iken, ilaçların yan etkileri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünenlerin oranı ise %33 olarak tespit edilmiştir. BCG aşısının yapılış biçimi ile ilgili olarak aile hekimlerinin %61’i intradermal, %31’i subkutan; PPD uygulanmasıyla alakalı %63’ü intradermal, %33’ü subkutan şeklinde yanıt vermişlerdir. “BCG aşısı yapılmış birinde PPD(+) demek için endurasyon çapı ne kadar olmalı?” şeklindeki soruya hekimlerin %74’ü 15mm ve üzeri, %17’si 6-14 mm cevabını vermiştir. Hekimlerin %55’i BCG aşısının Akciğer TB’u için koruyuculuğunun %80, %22’si %100 olduğunu belirtmişlerdir. Aile hekimlerinin TB konusundaki farkındalıklarının istenilen seviyede olmadığı görülmektedir. Giderek artan sayıda tedaviye dirençli ve komplike hastalarla karşılaşıldığı düşünüldüğünde, TB ile ilgili bilgilerin güncellenmesi ve yeni gelişmeler konusundaki farkındalığın korunması açısından ilave eğitim programlarına ihtiyaç vardır.

REFERENCES

References: 

1. Iribarren SJ, Schnall R, Stone PW, Carballo-Diéguez A. Smartphone Applications to Support Tuberculosis Prevention and Treatment: Review and Evaluation. JMIR Mhealth Uhealth. 2016 May 13;4(2):e25. doi: 10.2196/mhealth.5022.
2. Chapman HJ, Lauzardo M. Advances in diagnosis and treatment of latent tuberculosis infection. J Am Board Fam Med. 2014 Sep-Oct;27(5):704-12.
3. Derseh D, Moges F, Tessema B. Smear positive pulmonary tuberculosis and associated risk factors among tuberculosis suspects attending spiritual holy water sites
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2017, Cilt 2, Sayı 3, 23-30
Araştırma Makalesi Ferhat Gürkan ASLAN
30
in Northwest Ethiopia. BMC Infect Dis. 2017 Jan 26;17(1):100.
4. Akalın Ş, Ertaş M, Varkal E, Sadık AS. Denizli merkezindeki aile hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımları. Pamukkale Tıp Dergisi. 2014; 7(3): 214-217.
5. Dagli CE, Cetin TA, Hamit A, Yilmaz P, Gurdal Y, Ekrem G, Levent S, Abdullah D, Nurhan K. A multicentre study of doctors' approaches to the diagnosis and treatment of tuberculosis in Turkey. J Infect Dev Ctries. 2009 Jun 1;3(5):357-64.
6. World Health Organisation. Treatment of tuberculosis guidelines. 4th ad, 2010. Geneva, Switzerland.
7. Aydemir Y. Knowledge level of family physicians about tuberculosis and their attitudes and views regarding their willingness to work at a tuberculosis dispensary. Turk Thorac J. 2015; 16: 166-71.
8. TC Sağlık Bakanlığı Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi, 2011, Ankara.
9. Gutsfeld C, Olaru ID, Vollrath O, Lange C. Elimination phase: a survey among physicians in Germany. PLOSONE. 2014; 9 (11): e112681.
10. Cangöl E, Şahin NH. Emzirmeyi etkileyen faktörler ve emzirme danışmanlığı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2014; 45: 100-105.
11. Vandan N, Ali M, Prasad R, Kuroiwa C. Assessment of doctors’ knowledge regarding tuberculosis management in Lucknow, India:
a public-private sector comparison. Public Health 2009;123:484-9.
12. Dagli CE, Çetin A, Hamit A, et al. A multicentre study of doctors’ approaches to the diagnosis and treatment of tuberculosis in Turkey. J Infect Dev Ctries 2009;3:357-64.
13. Gencer M, Ceylan E, Bayat A, Şafak ZH. Approaches of physi- cians to the diagnosis and treatment of tuberculosis in Şanlıurfa. Eurasian Journal of Pulmonology 2007;9:33-6.
14. Cirit M, Orman A, Unlu M. Physicians’ approach to the diagnosis and treatment of tuberculosis in Afyon, Turkey. Int J Tuberc Lung Dis 2003;7:243-247.
15. Naseer M, Khawaja A, Pethani AS, Aleem S. How well can physi- cians manage tuberculosis? A public-private sector comparison from Karachi, Pakistan. BMC Health Serv Res 2013;13:439.
16. http://www.toraks.org.tr/subNews.aspx?sub=188&notice=764 (Son Erişim: 03.07.2017)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com