You are here

Bankacılık Sektöründe Astların Yöneticilerinin Mevcut Liderlik Davranışları ile İdeal Liderlik Davranışlarına İlişkin Algılamaları

Subordinates’ Perception of Managers’ Actual Leadership Behaviors and Ideal Leadership Behaviors in Banking

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Leadership, which is the important in the field of management and organization sciences and one of the most discussed topics in recent years. The most important item of the organizations is the human being and the organization for resolve people's requirements and achieve the goals, it requires leadership and management. The developments at the global level, finding new forms of organization has required leadership appropriate to the situation. Thus, the theoretical and practical leadership studies are increasing. The aim of the study, to determined the actual manager behaviors to the subordinates and to measure ideal leadership behaviors from managers expected by the subordinates. The data set of the study is private and public bank workers that situated in Afyonkarahisar. The face-to-face survey has been applied. Then, explanatory factor analysis has been applied to datas for determined actual and ideal leadership behaviors of the managers. The result of the analysis indicated that four factors can be effective in the decision process. These factors were determined the ideal behavior of the leading factors against asthma, effective business management factors, factors which entrepreneurial spirit and effective decision-provider factors as.
Abstract (Original Language): 
Liderlik, yönetim ve organizasyon bilimi alanında önemli olan ve son yıllarda üzerinde çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Örgütlerin en önemli öğesi insandır ve örgütlenme insan öğesinin ihtiyaçlarını karşılamada ve amaçlarına ulaşmada liderliği ve yöneticiliği zorunlu kılmaktadır. Küresel boyutta ortaya çıkan gelişmeler, örgütlerin yeni duruma uygun liderlik formlarını bulmasını gerektirmiştir. Dolayısıyla, kuramsal ve uygulamalı liderlik çalışmaları gittikçe artmaktadır. Bu araştırmanın amacı, astlara karşı mevcut yönetici davranışlarını belirlemek ve bu doğrultuda, astların yöneticilerden bekledikleri “ideal liderlik” davranışlarını ölçmektir. Araştırmanın veri setini Afyonkarahisar ilinde bulunan özel ve kamu banka çalışanları oluşturmaktadır. Yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Astların mevcut yönetici davranışları ile yöneticilerinden bekledikleri ideal liderlik davranış faktörlerin belirlenebilmesi için verilere faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda 4 (dört) faktörün karar aşamasında etkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu faktörler; liderlerin astlarına karşı ideal davranış etmenleri, etkin iş yönetimi faktörleri, girişimcilik ruhunu gösteren etmenler ve etkin karar sağlayıcı etmenler olarak belirlenmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKAT İ. (1984) “İşletme Yönetimi”, İzmir: Üçel Yayımcılık-Dağıtımcılık.
AKÇAKAYA, M. (2010) “21. Yüzyılda Yeni Liderlik Anlayışı”. Ankara: Adalet Yayınevi.
AKGÜL A. , ÇEVİK O. (2003) “İstatistiksel Analiz Teknikleri”, Emek Basımevi, Ankara
ALTUNIŞIK R.,COŞKUN R., BAYRAKTAROĞLU S.,YILDIRIM E., (2012) “Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamaları” Sakarya kitabevi
ARIKAN S. (2001) “Yöneticilerin mevcut liderlik davranışları ile astların bekledikleri lider davranışları arasındaki farklılıklar ve bankacılık sektöründe bir uygulama”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 15, sayı 1-2,
ARIKAN S. (2003) “Kadın Yöneticilerin Liderlik Davranışları ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt:5, sayı:1,
AVERY, G. C., (2004), “Understanding Leadership”, Sage Publications, London
BAKAN İ., BÜYÜKBEŞE T. (2010)“Liderlik “Türleri” Ve “Güç Kaynakları”na İlişkin Mevcut-Gelecek Durum Karşılaştırması: Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Algılarına Dayalı Bir Alan Araştırması”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (19): 73-84,
BDDK (2014) “Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü” http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/12779tbs_genel_go..., 15.04.2014.
BULUÇ B.(2009) “Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki” Educational Administration: Theory and Practice Vol. 15, Issue 57, pp: 5-34
ÇETİN, C. (2009). “Liderlik Stilleri, Değişim Yönetimi Ve Ekip Çalışması”. İstanbul: İTO. Yayın No: 2009 - 55. http://www.ito.org.tr/itoyayin/0020921.pdf
DELİVELİ Ö.(2010) “Yönetimde Yeni Yönelimler Bağlamında Lider Yöneticilik”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, Isparta
JOHNS, G., ALAN M. S., (2005), “Organizational Behaviour Understanding and Managing Life At Work”, Sixth Edition, Pearson Prentice Hall, Toronto.
KALAYCI Ş.(2006), “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asil Yayın
KARALAR, R. (2005). “Genel İşletme.”, Eskişehir: Yorum Matbaası.
KARCIOĞLU F., KAHYA C. (2011)“Lider-Üye Etkileşimi ve Çatışma Yönetim Stili İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15 (2)
KAYGIN E., KAYGIN C. (2012)“Çalışanların Dönüştürücü Liderlik Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 2,
KESKEN, J., ÜNNÜ, N. (2011).” Öteki Liderlik”, Ankara: Gazi Kitabevi.
KİLBURN B. R., (2007), “The Effects of Leader Behavior on Follower Attitudes and Intentions Toward The Provision of Voluntary Upward Feedback”, A Dissertation of Doctor, The University of Memphis.
LAPOLİCE , C. C.,(2002), “Leader Behavior, Employee Attitudes and Organizational Characteristics as Moderators”, A Dissertation of Doctor, The George Washington University.
Optimum Journal of Economics and Management Sciences, Vo1. 2, No. 1- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Görmüş et al. - Subordinates’Perception of Managers’ Actual Leadership Behaviors and Ideal Leadership Behaviors…
14
MERT İ., KESKİN N., BAŞ T. (2011)“Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2
ÖZDEVECİOĞLU M., KANIGÜR S.( 2009) “Çalışanların İlişki ve Görev Yönelimli Liderlik Algılamalarının Performansları Üzerindeki Etkileri” KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran
ŞAFAKLI O.V (2005)“ KKTC’deki Kamu Bankalarında Liderlik Stilleri Üzerine Bir Çalışma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt:6, sayı:1,
TUNA M., YEŞİLTAŞ M.(2013) “Liderliğin etik boyutu:Etik liderliğin otel işletmelerindeki iş görenler tarafından gerçekleştirilme algılanması”, İş Araştırma-Türk / İşletme Araştırmaları Dergisi Cilt:5, sayı:3
UĞURLUOĞLU Ö., ÇELİK Y. (2009)“Örgütlerde Stratejik Liderlik ve Özellikleri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:12, Sayı:2
UZUN G. (2005)“Kadın ve Erkek Yöneticilerin Liderlik Davranışları Arasındaki Farklılıklar ve Bankacılık Sektöründe Uygulama”,Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Adana
ÜNAL, M. (2012). 21. Yüzyılda Değişim, Yönetim ve Liderlik. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
YILDIRIM A.(2010) “Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi Üzerine Bir Uygulama”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Karaman
YILMAZ, H. (2011). “Güçlendirici Liderlik: Kuramsal Bir İnceleme”. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com