You are here

Tedarik Zinciri Yönetiminde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Yeri: Elektrikli Ev Aletleri Sektörü Örneği

The Role of Corporate Social Responsibility in Supply Chain Management: The Case of Household Appliances Businesses

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
To take advantage of sustainable competition the success of business in the environmental and social areas as important as such factors innovation-oriented growth, profitability, cost and quality. In both, supply chain management and the other work processes companies adapted to sense of corporate social responsibility (CSR) achieve not only the economic objectives but also social and environmental objectives. In that context, the aim of this study is to provide a conceptual framework by determining the place of CSR in supply chain management. In this study, CSR activities in supply chain management of Arçelik inc., Vestel Household inc. and Bosch and Siemens (BSH) Household Appliances inc. are examined. Data used in study are handled in the context of Panayiotou (2009) model. According to the model, CSR issues consist of three fundamental dimensions as economic, environmental and social, and their sub-dimensions. As a result of this study, the companies have main abilities in some areas and CSR has a potential to develop in various areas in Turkey. Besides, it is concluded that, especially Arçelik inc. and Vestel inc. have an excellent realization in social and environmental dimensions of sustainability whereas they are shaping it on economic dimension.
Abstract (Original Language): 
Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada yenilik odaklı büyüme, kârlılık, maliyet, kalite gibi faktörler kadar işletmenin çevresel ve sosyal alanda sağlamış olduğu başarılar da önemlidir. Gerek tedarik zinciri yönetiminde gerekse diğer iş süreçlerinde kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) anlayışını benimseyen işletmeler sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve çevresel hedeflerine de ulaşmış olmaktadırlar. Bu bağlamda çalışmanın amacı, tedarik zinciri yönetiminde KSS’nin yerini belirleyerek literatüre kavramsal bir çerçeve sunmaktır. Çalışma kapsamında Arçelik A.Ş., Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve Bosch ve Siemens (BSH) Ev Aletleri A.Ş. işletmelerinin tedarik zinciri yönetiminde KSS faaliyetleri incelenmektedir. Çalışmada kullanılan veriler, Panayiotou (2009)’un belirlediği model bağlamında ele alınmaktadır. Bu modele göre KSS konuları, ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere üç temel boyuttan ve onların alt boyutlarından meydana gelmektedir. Çalışmanın neticesinde, işletmelerin bazı alanlarda ana yetkinliklere sahip oldukları ve KSS’nin Türkiye’de çeşitli aşamalardan gelişme potansiyeli gösterdiği görülmüştür. Ayrıca, özellikle Arçelik A.Ş. ve Vestel A.Ş.’nin sürdürülebilirliğin sosyal ve çevresel boyutunu çok iyi kavradıkları ancak bunu ekonomik boyut üzerinde şekillendirdikleri sonucuna varılmıştır.
15
24

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Andersen, M. ve Skjoett-Larsen, T. (2009). Corporate social responsibility in global supply chains. Supply Chain Management: An International Journal, 14(2), 75–86.
BSH_Sustainabilityreport2013_en.pdf [Çevrim-içi: http://bsh-group.com.tr], Erişim Tarihi: 05.09.2014.
Carter C. R. ve Jennings M. M. (2004). The role of purchasing in corporate social responsibility: a structural equation analysis. Journal of Business Logistics 25(1), 145–186.
Christopher, M. (2005). Logistics and supply chain management. strategies for reducing cost and ımproving service (3rd ed.). Financial Times Pitman Publishing: London.
Coşkun C. A. ve İstiklal Y. V. (2007). Kurumsal sosyal sorumluluk. Çimento İşveren Dergisi: İstanbul.
Cruz, J.M. (2009). The impact of corporate social responsibility in supply chain management: multicriteria decision-making approach. Decision Support Systems. 48, 224–236.
Dahlsrud, A., (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 15, 1–13.
De-Vlieger, J.J. (2006). From corporate social responsibility to chain social responsibility: consequences for chain organization. In A de C.J.M. Ondersteijn, J.H.M. Winjnads, R.B.M. Huirne, & O. Van-Kooten (Eds.), Quantifying the agri-food supply chain (pp. 191–205). New York: Springer Publishing,
Dyllick T. ve Hockerts K., (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. Business Strategy and the Environment. 11, 130–141.
Elkington, J. (1997). Cannibals with forks. the triple bottom line of 21st century business. Capstone: Oxford.
Fombrun, C.J. (2005). The leadership challenge : building resilient corporate reputations. In A de J.P. Doh ve S.A. Stumpf (Eds.), Handbook on responsible leadership and governance in global business (pp 54–68). Cheltenham.
Husted B.W., (2005). Risk management, real options, and corporate social responsibility. Journal of Business Ethics. 60, 175–183.
Özkır, V. ve Başlıgil, H. (2013). Multi objective optimization of closed loop supply chains in uncertain environment. Journal of Cleaner Production. 41, 114–125.
Panayiotou N., Aravossis K. & Saridakis K. (2009). An evaluation approach of csr practices in the greek manufacturing sector. In A de Idowu S. O. ve Filho W. L. (Eds.), Professionals’ perspectives of CSR (pp 149–165). Berlin: Springer.
Poist, R. F. (1989). Evolution of conceptual approaches to the design of logistics systems: a sequel. Transportation Journal. 28 (3), 35–39.
surdurulebilirlik/2012_Surdurulebilirlik_Raporu.pdf [Çevrim-içi: http://www.arcelik.com.tr], Erişim Tarihi: 05.03.2014.
Spence L. ve Bourlakis M. (2009). The evolution from corporate social responsibility to supply chain responsibility: the case of waitrose. Supply Chain Management: An International Journal. 14, 291–302.
Sanayi Genel Müdürlüğü. (2013). Beyaz eşya sektörü raporu. (Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi) Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.
vestel_elektronik_27052014.pdf [Çevrim-içi: http:// http://www.vestelyatirimciiliskileri.com], Erişim Tarihi: 10.09.2014.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com