You are here

Kayıtdışı Ekonomi: Türkiye Ekonomisi ve Türk Turizm Sektörü İçin Genel Bir Değerlendirme

The Underground Economy: A General Assessment of Turkish Economy and Turkish Tourism Sector

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The concept of underground economy has become a highly discussed and studied research area especially in the economies of developing countries. In this study, the definition and the scope of the underground economy is discussed from the perspective of Turkish economy, its relations with European Union (EU) and the amount of underground economy that is identified in this economic environment. The aim of this study is to provide suggestions to fight against the underground economy by investigating the methods followed all over the world. The findings within this study reveal that there is a high amount of underground economic activities in Turkish tourism sector which is in line with the general Turkish economic structure. Such circumstances lead to a very high risk level of success from both investments standpoint and also from the perspective of the policies maintained and followed within this sector.
Abstract (Original Language): 
Kayıt dışı ekonomi kavramı özellikle son yıllarda bilhassa gelişmekte olan ülkeler ekseninde üzerinde durulan ve tartışılan çok önemli bir çalışma alanıdır. Bu çalışmada ise kısaca kayıt dışı ekonominin tanımı ve kapsamı üzerinde durulmuş, Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve Türk Turizm Sektörü için kayıt dışı ekonominin boyutu tespit edilmeye çalışılmış ve dünyada izlenen kayıt dışı ekonomi ile mücadele yöntemleri eksenin de Türkiye için bir takım politika önerilerinde bulunulmuştur. Çalışma kapsamında ulaşılan bulgular Türk Turizm sektöründe Türkiye ekonomisinin genel görünümüne paralel olarak oldukça yüksek bir kayıt dışılığın olduğunu göstermektedir. Söz konusu durum politika yapıcılar ve sektör aktörleri açısından gerek uygulanacak politikaların gerekse sektöre yönelik yatırımların etkinliği açısından son derece önemli bir risk unsuru yaratmaktadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Alakent, B. (2013), “Kayıt Dışı Turizm 15 Milyar $”, (21 Ağustos), Sabah Gazetesi. Derdiyok, T. (1993), “Türkiye’nin Kayıt Dışı Ekonomi Tahmini”, Türkiye İktisat Dergisi, Sayı 14.
Emekli, G. (2005), “Avrupa Birliği’nde Turizm Politikaları ve Türkiye’de Kültürel Turizm”, Ege Coğrafya Dergisi, (14), ss. 99-107.
Ersin, M., Yücel, C., Karabulut, E. ve Köfteoğlu, F. (1997), “AB Turizm Politikaları ve Türkiye”, TÜRSAB 25. Yıl Dizisi-1, Turpres Yayınları, İstanbul.
Gelir İdaresi Başkanlığı (2009), “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2010)”, Yayın No: 87, Ankara.
Gelir İdaresi Başkanlığı (2011), “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)”, (http://www.gib.gov.tr/).
http://www.finances.gouv.fr
http://www.tuik.gov.tr
http://www.tuik.gov.tr
Ilgın, Y. (1995), “Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Boyutları”, DPT Uzmanlık Tezi, Ankara.
Inland, R. (2000a), “Charter for Taxpayers”, http://www.inlandrevenue.gov.uk/
Inland, R. (2000b), “Inland Revenue Plan 2000/01”, http://www.inlandrevenue.gov.uk/
Inland, R. (2002), “Tax Law Rewrite: Introduction", http://www.inlandrevenue.gov.uk/
IRS (2000), “Modernizing America's Tax Agency 2000”, IRS Publication No: 3349.
Kızılot, Ş. (7 Temmuz 2009), “Güney Kore, Tayvan, Brezilya ve Çin”, Hürriyet Gazetesi, (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=12020748&yazarid=82).
Kültür ve Turizm Bakanlığı (2012), “Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvik ve Destekler”, Ankara.
OECD (2006), “Strenghtening Tax Audit Capabilities: General Principles and Approaches, Centre for Tax Policy and Administration”, http://www.oecd.org/tax/taxadministration/37589900.pdf
OECD (2008), “Programs to Reduce the Administrative Burden of Tax Regulations in Selected Countries”, http://www.oecd.org/tax/taxadministration/39947998.pdf
Rosotti, C. O. (1998), “A Modernized Internal Revenue Servise (Excerpt From the Statement Before the Senate Finance Committee, January 28, 1998)”, http://www.irs.gov/ Schneider, F. (2011), “The Shadow Economy in Europe, 2011: Using Electronic Payment Systems to Combat The Shadow Economy”, Johannes Kepler University of Linz, Austria: A.T. Kearney Analysis. Schneider, F. and Enste, D. (2000), “Shadow Economies: Size, Causes and Consequences”, Journal of Economic Literature, No 38.
Optimum Journal of Economics and Management Sciences, Vo1. 2, No. 1- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Bozkurt and Özbey. - The Underground Economy: A General Assessment of Turkish Economy and Turkish Tourism…
86
Steward, C. (2000), “ Taxation Simplified 2000/2001”, Ghalford: Management Books 2000 Ltd.
TÜRSAB (1998), “Dünyada ve Türkiye’de Seyahat Endüstrisi”, İstanbul.
WTTC (2013), “Economic Impact of Travel & Tourism 2013 Annual Update: Summary”, UK, London.
Zdanowicz, J. S. (2004), “Detecting Money Laundering and Terrorist Financing via Data Mining”, Communications of the ACM, Vol. 47, No. 5.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com