You are here

Türk Cumhuriyetleri’nin Bilgi Ekonomisi Analizi

Analyzing the Knowledge Economy Performances of the Turkish Republics

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Nowadays, the acceleration of knowledge-based global competition and the knowledge economy that become the key to social development requires a transformation of the economic structure of the country to the knowledge economy. How successful is this transformation or how to proceed in the transformation process has a critical importance, especially for the developing countries. In this context, by analyzing the knowledge economy performances of the Turkish Republics, their proceedings in the process of becoming an knowledge economy are examined. For this purpose, analysis was carried out utilizing the knowledge, knowledge economy, and networked readiness index that formed from the elements of the knowledge economies. As a conclusion, these countries have to cover a distance in the context of knowledge economy transformation. In order to achieve this, these countries should establish; national innovation network by knowledge-innovation production together with institutional-legal regulations for innovative entrepreneurship, educational reforms to be able to create knowledge workers with human capital for produce, use and share the knowledge, and in order to do all these they should provide knowledge and communication infrastructure and ensure dissemination of it.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde küresel rekabetin bilgi temelli olarak hız kazanması ve bilgi ekonomisinin toplumsal gelişmenin anahtarı haline gelmesi ülkelerin ekonomik yapısının bilgi ekonomisine dönüşümünü gerektirmektedir. Dönüşümün ne kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği veya dönüşüm sürecinde ne kadar ilerlendiği özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından kritik bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmada Türk Cumhuriyetleri‟nin bilgi ekonomisi performansları analiz edilerek bilgi ekonomisi olma sürecinde ne kadar yol aldıkları incelenmiştir. Bu amaçla bilgi ekonomisinin unsurlarından hareketle oluşturulan bilgi, bilgi ekonomisi ve ağa hazırlık endekslerinden yararlanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ülkelerin bilgi ekonomisine dönüşümü noktasında daha çok yol kat etmeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. İlgili ülkeler bu dönüşümü başarmak amacıyla; bilgi-yenilik üretiminin gerçekleştirilmesi ile yenilikçi girişimciliğin gerçekleştirilmesi için ekonomik ve kurumsal-yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesiyle ulusal yenilik ağının kurulmasını; bilginin üretilmesi, kullanılması ve paylaşılması amacıyla bilgi işçileri ile beşeri sermayenin oluşturulabilmesi için eğitim reformlarının gerçekleştirilmesini; tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için bilgi ve iletişim teknoloji alt yapısının kurulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamalıdırlar.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2004). Yeni Ekonomi ve Rekabet. TİSK, Ankara.
Bell, D. (1973). The Coming of The Post-industrial Society: A Ventura in Social Forecasting. Basic Books.
Brinkley, I. (2008), The Knowledge Economy: How Knowledgeis Reshaping the Economic Life of Nations. The Work Foundation, London.
Canbey Özgüler, V. (2004). Yeni Ekonomide Bilişim İletişim Teknolojileri (Bit) Ve Bilgi İşçileri. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=224&cilt=6&sayi=2&yil=2004, Erişim Tarihi (15.04.2014)
Drucker, P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum, İnkılap Kitapevi:İstanbul.
Ekin, N. (1997). Küresel Bilgi Çağında Eğitim-Verimlilik-İstihdam. İTO Yayınları, İstanbul.
Ekinci, H. (2006). Bilgi teknolojilerinin rekabet açısından önemi ve değişim yönetimindeki etkilerine ilişkin yöneticilerin algılarını ölçmeye yönelik bir araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 54-70.
Erkan, H. (1998). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Türkiye İş Bankası Yayınları, 4. Baskı, Ankara
Esen, O. (1997). Küreselleşme, Gelir Dağılımı ve Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri. Ekonomik Yaklaşım, 26, 21-32.
Freedom House (2014). http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.U48oVPl_usd Erişim Tarihi: (15.05.2014).
Fraser Institute (2013). Economic Freedom of the World 2013 Annual Report. http://www.freetheworld.com/2013/EFW2013-complete.pdf Erişim Tarihi: (15.05.2014).
Işık, N. ve Kılınç E. C. (2013). Bilgi ekonomisi ve iktisadi büyüme: OECD ülkeleri üzerine bir uygulama, Akdeniz İİBF Dergisi, 26, 21-54. http://iibf.akdeniz.edu.tr/_dinamik/7/1037.pdf
Jennings, J. ve Haughton, L. (2001). Büyük Balık Küçük Balığı Değil, Hızlı Balık Yavaş Balığı Yutar, Çev. Şefika Kamcez, Koç Sistem Yayınları, İstanbul.
Kevük, S. (2011). Bilgi Ekonomisi. Journal of Yaşar University, 1(4), 319-350. http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2011/07/no4_vol1_03_kevuk..., Erişim Tarihi 10.04.2014
Kuhn, M. (2007). Inside Global Learning Societies – The “War of Ideas” of the Good World in the Global Battle of Cultures, Ed. M. Kuhn, New Society Models for a New Millennium: The Learning Society in Europe and Beyond. New York: Peter Lang Publishing, 11-44.
Meçik, O. (2013). Türkiye İçin 2010-2012 Dönemi Karşılaştırmalı Bilgi Ekonomisi Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), 115-139.
Mohanta, G. C., (2010). Knowledge Worker Productivity Improvement Processes, Technologies and Techniques in Defence R&D Laboratories: An Evaluative Study. LAP Lambert Academic Publishing, http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/55, Erişim Tarihi: (15.09.2014).
Negroponte (1998). The Third Shall Be First. Wired Magazine, 6.1, http://www.global-media.org/neome/docs/PDF's/02%20-%20other/alle%20artikelen%20van%20Negroponte.pdf
OECD (2001). Understanding The Digital Divide. http://www.oecd.org/internet/ieconomy/1888451.pdf Erişim Tarihi: (15.05.2014).
OECD (2014). PISA 2012. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf Erişim Tarihi: (15.05.2014).
Öğüt, A. (2012). Bilgi Çağında Yönetim., Nobel Yayın, 5. Basım, Ankara.
Pike, A., Rodriguez, A. ve Tomaney, J. (2006). Local and Regional Development. Routledge, New York.
Reese, S. (1988). Relations of Occupations To Uses Of Information Technologies," Edt. Frederick Williams, Measuring the Information Society: The Texas Studies. (Beverly Hills: Sage. Akt. Veysel Bozkurt a.g.e., s. 125.
Splichal, S. (1994), From Civil Society To Information Society, Ed. S. Splichal, A. Calabrese ve C. Sparks, Information Society and Civil Society. West Lafeyette: Purdue University Pres, 50-77.
Şanlısoy S. (1998). Bilgi Toplumunda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar. DEÜ İİBF Dergisi, 1-25.
Tapscott, D. (1998). Dijital Ekonomi: Ağ Üzerindeki Akıl Çağında Umut ve Tehlike. Çev. Ece Koç, Koç Sistem Yayınları, İstanbul.
Optimum Journal of Economics and Management Sciences, Vo1. 2, No. 2- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Şanlısoy - Analyzing the Knowledge Economy Performances of the Turkish Republics
122
UNDP, https://data.undp.org/dataset/Table-1-Human-Development-Index-and-its-co... Erişim Tarihi: (01.06.2014).
WEF (2015). Networked Readiness Index 2014 http://www.weforum.org/global-information-technology-report-2014-data-pl... Erişim Tarihi: (15.05.2014).
World Bank (2004). Turkey Knowledge Economy Assessment Study. Washington D.C., http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yayin/WB_ KEAS_Turkey.pdf Erişim Tarihi 10.04.2014
World Bank (2008). Measuring Knowledge in The World‟s Economies, http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/KAM_v4.pdf, Erişim Tarihi: (01.06.2014).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com