You are here

Dünya’da ve Türkiye’de Tarım Muhasebesi Yazınına Tarihsel Bir Bakış

Historical Overview to Farm Accounting Literature in Turkey and the World

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Agricultural sector has always maintained its importance due to meet the food needs of human population, providing inputs to other sectors, creation of value added and employment. In spite of its relative importance in the economy of many countries and its growing interrelationships with other sectors, agriculture sector has not received much attention from accounting researchers and practitioners until publication of IAS 41:Agriculture. Considering the historical development of agricultural accounting, especially in Europe the work done in the UK, Germany and Switzerland is seen as an example for other European and world countries. In this study, aimed to examine the historical development process of the study on agricultural accounting in Europe, the United States and Turkey
Abstract (Original Language): 
Tarım sektörü insanların beslenme ihtiyaçlarını karĢılamasının yanında, diğer sektörlere girdi sağlaması, istihdam yaratarak ekonomik geliĢmeye katkı sağlaması nedeniyle her zaman önemini korumuĢ bir sektördür. Tarım sektörünün ülke ekonomileri için göreceli önemine ve diğer sektörlerle olan iliĢkilerine rağmen UMS 41:Tarımsal Faaliyetler Standardı yayınlanana kadar tarım muhasebesi araĢtırmacı ve uygulayıcıların çok fazla ilgisini çekmemiĢ ve yeterince geliĢme gösterememiĢtir. Tarımsal faaliyet muhasebesinin tarihi geliĢimi incelendiğinde özellikle Avrupa‟da Ġngiltere, Almanya ve Ġsviçre‟de yapılan çalıĢmaların öne çıktığı diğer Avrupa ve dünya ülkelerine örnek olduğu görülmektedir. Bu çalıĢmada, tarımsal faaliyet muhasebesi hakkında Avrupa, Amerika ve Türkiye‟de yapılan çalıĢmalar ve bu çalıĢmaların tarihsel geliĢim sürecinin incelenmesi amaçlanmıĢtır.
1
12

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Aras, A. (1988). Tarım Muhasebesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ġzmir..
Argiles, J. M. & Slof, J. E. (2001). New Opportunities for Farm Accounting, European Accounting Review,10 (2), ss.361-383.
Aslan, M. (2008). Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Uygulamalarında Örneklem Seçimi ve Türkiye’deki Tarımsal Yapıda Uygulanabilirliği, T.C. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı Uzmanlık Tezi, (http://abdgm.tarim.gov.tr/ABU_files/Tezler/ MuratASLAN.pdf,) EriĢim Tarihi:14.03.2013.
Atanaios, V.; Stergios, A. & Laskaridou, E. C. (2010). The Importance of Information through Accounting Practice in Agricultural Sector-European Data Network, Journal of Social Sciences, 6 (2), ss.221-228.
Bektöre, S. ve Aydın, A. (1982). Tarım ĠĢletmeleri ve Muhasebe Eğitimi ĠliĢkisi, IV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Burhaniye-Ören, 27-29 Mayıs 1982, ss. 234-255.
Boyns, T. & Edwadrs, J. R. (2007). The Developments Of Cost And Management Accounting In Britain, Handbook of Management Accounting Research (Vol 2), Ed: Chapman, C. S.; Hopwood, A. G. and Shields, M..(Eds.), ss. 969-1034. (http://ebooks.narotama .ac.id /files//Handbooks of Management Accounting Research (Volume 02)/Chapter 20The Development of Cost and Management Accounting in Britain.pdf,) EriĢim Tarihi:29.07.2013.
Bryer, R. A. (2005). A Marxist Accounting History The Britain Industrial Revolution: a review of evidence and suggestions for research, Accounting, Organization And Society, 30 (1), ss.25-65.
Can, A. V. (2007). Luca Pacioli „Muhasebenin Babası‟ mıdır?, Akademik Bakış, (12), (http://www.akademikbakis.org/12/makale/pacioli.pdf,) EriĢim Tarihi:03.10.2012.
Demirkol, Ö. F. (2006). Seracılıkta Uluslararası Muhasebe Standartları’na Göre Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Deran, A. (2005). Meyve Bahçelerinde Maliyetlerin Muhasebe Kuramı Çerçevesinde Hesaplanması ve Uygulamaları, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Doppler, W. (2000). Farming And The Rural System-State Of The Art In Reserch And Development-In:Doppler”; W. And J. Calatrava(eds.): Technical and Social Systems Approaches for Sustainable Rural Development. Granada, pp. 3-21. (http://ifsa.boku.ac.at/cms/fileadmin/Books/2000_Doppler_FSR.pdf,) EriĢim Tarihi: 28.07.2013.
Eraktan, G. (2001). Tarım Politikasının Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları, Ġstanbul.
Feller, C. L.; Thuries, L. J.; Manlay, R. J.; Robin, P. & Frossard, E. (2003). The Principles Of The Rational Agriculture' By Albert Daniel Thaer (1752-1828): An Aprroach To The Sustainability Of Cropping System At The Beginning Of The 19th Century, J. Plant Nutr. Soil Sci., 166, ss.687-698. (http://www.agroparistech.fr/ geeft/Downloads/Pub/Feller_et al._2003_JPNSS_ 166 The_principles_of_rational_agriculture.pdf) EriĢim Tarihi: 28.07.2013.
Gökgöz, A., (2012a). Balık Üretme İşletmelerinde TMS 41 Kapsamında Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesi, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Gökgöz, A., (2012b). A Review of Agricultural Accounting Education and Literature in Turkey, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, 4 (7), ss.80-87
Güvemli, O. (2000a). Türk Devletleri Muhasebe Tarihi- Osmanlı İmparatorluğu Tanzimata Kadar, 2. Cilt, Ġstanbul YMM Odası Yayınları, 2. Baskı, Ġstanbul.
Güvemli, O. (2000b). Türk Devletleri Muhasebe Tarihi – Tanzimattan Cumhuriyete, 3. Cilt, Ġstanbul YMM Odası Yayınları, 1. Baskı, Ġstanbul.
Güvemli, O. (2001). Türk Devletleri Muhasebe Tarihi – Cumhuriyet Dönemi XX. Yüzyıl, 4. Cilt, Proje DanıĢ A.ġ., Ġstanbul.
Juchau, R. (2002). Early Cost Accounting Ideas in Agriculture: The Contributions of Arthur Young, Accounting, Business & Financial History, 12 (3), ss. 369-386.
Juchau, R. & Paul H. (1998). Agricultural Cost Accounting Development in Britain: The Contributions of There Men From Mye, A Review Note, Accounting, Business & Financial History, 8 (2), ss. 165-174.
Optimum Journal of Economics and Management Sciences, Vo1. 3, No. 1- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Kıllı and Hatunoğlu – Historical Overview to Farm Accounting Literature in Turkey and the World
12
Kanazawa, N. (1992). Evaluation of Friedlich Aereboe‟s Contribution Toward the Development of Farm Management Theories: In Memory of the 50th Anniversary of his Death, Japanese Journal of Farm Management, 30 (1), (http://fmsj.ac.affrc.go.jp/eng/journal/vol30_en.html#V3011,) EriĢim Tarihi: 05.10.2012.
Karakaya, M. (2009). An Overview to Accounting Applications On Agricultural Activities In Turkey Within Historical Progress, African Journal of Business Management, 3 (7), ss. 294-304
Köse, N. (2009). Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Tarım ĠĢletmelerinde Uygulanmasının Değerlendirilmesi, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Mattessich, R. (2003). Accounting Research And Researchers Of The Nineteenth Century And The Beginning Of The Twentieth Century: An International Survey Of Authors,Ideas And Publications, Accounting, Business &Financial History, 13(2), ss.125-170.
Mepham, M. J. (1983). Robert Hamilton‟s Contribution To Accounting, The Accounting Review, 58 (1), ss.43-57.
Mepham, M. J.(1988). The Eighteenth-Century Origins of CostAccounting, Abacus, 24 (1), ss.55-74.
Ortaç, F. R.; Ünsal, H. ve ÇaĢkurlu, E. (2006). Avrupa Birliği”ne Uyum Sürecinde Türkiye”de Uygulanan Tarımsal Fiyatlama Politikaları, Gazi Kitabevi, Ankara.
Otar, Ġ. (2012). XIV. Yüzyılda Ortadoğu‟da YazılmıĢ Muhasebe Kitabı Risale-i Felekiyye‟nin Ġlk Bölümleri, Muhasebe Ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (2), ss.109-220.
Örten, R.; Kurt, G. ve Torun, S. (2011). Muhasebede Çift Taraflı Kayıtlama ve Kitab-Us Siyakat, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Temmuz, ss.34-69.
Özkan, A. (2001). Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Maliyetler ve Muhasebeleştirilmesi, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Rehber, E. ve Çetin, B. (1998). Tarım Ekonomisi, VipaĢ Yayınları, Bursa.
Stanton, B.F. (2003). Major Ideas in the History of Farm Management And Production Economic, Cornell University Working Paper, January 2003, New York,( http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/14750/1/wp0302.pdf,) EriĢim Tarihi: 01.10.2012.
Talim, M., (1973). Tarımsal Basit, Geliştirilmiş ve Yönetim Muhasebe Tekniğinin Mukayeseli Olarak Uygulanmasıyla İlgili Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları, Ġzmir. .
Tunçez, H. A. (2011). Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesinin Türkiye Muhasebe Standardı-41 Çerçevesinde İncelenmesi: Bir Tarım İşletmesinde Örnek Uygulama, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Yanık, Z. (1996). Muhasebe Sistemi Genel Tebliği Çerçevesinde Tarım İşletmelerinde Muhasebe Sistemi ve Örnek Olay Uygulaması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Yılancı, M. (2001). Muhasebe Bilgi Sistemi, Ġç Kontrol ve Verimlilik Üçgeni, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 3 (3), ss. 37-50.
http://www.tarimreformu.gov.tr/Icerik.aspx?MenuID=228, (EriĢim Tarihi:14.03.2014)
http://web.ogm.gov.tr/Sayfalar/solmenuicerik/Faydal%C4%B1%20Bilgiler/Orm..., (EriĢim Tarihi:13.10.2014)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com