You are here

Siyasal ve Hukuksalın Fenomenolojisinin Eleştirisi

Critique of the Phenomenology of the Political and Juridical

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this paper is to reveal the role of the political and juridical within the flow of motion conceptually. For this purpose, the function of the phenomenological approach in the illustration of the political and juridical will be determined. Within this frame the paper attempts to illustrate the dimensions of present phenomena by emphasizing the relations and differences between the political and juridical. İf the political as it is the focus of objection is source to uncertain human action, it must always place the juridical in the universal. Regimes‟ claims of objectification versus its renouncers‟ arguments of universality (to apply to the juridical, human rights, humanity) constitute the unique‟s and universal‟s scene. Scenes, wherein every universality retains a singularity and every singularity retains a universality are also scenes of the political. In the light of these arguments the paper explains the differentiation of the political and juridical with respect their phenomenal and phenomenological character in the framework of the components identification and difference. It tries to show that periods of wide turbulence (the age of transition) disrupt the “normal” order of the identification and difference principles. For this reason the ascendancy between the positions of universality and particularity are replaced by ascendancy through weapons. The components of universality and particularity in the formation of identity depending on identification makes it difficult to retract freedom from obligation therefore limiting the movement of the individual. This paper displays within the framework of these matters of fact, the importance of the critique of the phenomenology of freedom.
Abstract (Original Language): 
Bu makalenin amacı, siyasal ve hukuksalın bilinç ve eylem akışı içindeki yerini kavramsal olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla makalede fenomenolojik yaklaşımın siyasal ve hukuksalın ortaya konmasındaki işlevi belirlenecektir. Bu çerçevede siyasal ve hukuksal arasındaki fark ile onlar arasındaki ilişkileri ortaya koyarak günümüz fenomenlerinin boyutları orta koymaya çalışılmıştır. Siyasal (olan) itirazların merkezi olarak belirsiz insan eylemine kaynaklık ederken her zaman hukuksalı evrenselin içinde konumlandırmaktadır. Bütün rejimlerin nesneleştirme iddiaları karşısında onu reddedenlerin evrensellik iddiaları (hukuka, insan haklarına, insanlığa başvurma) evrenselin ve tekilin sahnelerini oluşturmaktadır. Her evrenselliğin bir tekilliği her tekilliğin de evrenseli içerdiği bu sahnemeler aynı zamanda siyasalın sahnelenmesidir. Makale bu argümanlar ışığında siyasal ve hukuksalın fenomenal ve fenomenolojik karakterleri açısından farklılaşmasını özdeşlik ve farklılık öğeleri çerçevesinde açıklamaktadır. Makale, yaygın kargaşa dönemlerinin özdeşlik/farklılık ilkelerinin “normal” düzenini kesintiye uğrattığını, bu nedenle de evrensellik ve tekillik konumları arasındaki üstünlüğün yerini silahların üstünlüğüne bıraktığını göstermeye çalışmaktadır. Kimliğin oluşumundaki evrensellik ve tekillik bileşenlerinin özdeşlik bileşenine yaslanması özgürlüğün zorunluluğun içinden çekip çıkarılmasını zorlaştırarak öznenin hareketini kuşatmaktadır. Makale bu olgular çerçevesinde özgürlüğün fenomenolojisinin eleştirisinin önemini ortaya koymaktadır.
1
17

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Abensour, M. (2002). Devlete Karşı Demokrasi, Çev. Z. Gambetti-N. Başer, Ankara: Epos.
Agamben, G. (2001). Kutsal İnsan, Çev. İ. Türkmen, İstanbul: Ayrıntı.
Akıllıoğlu, T. (2001). “Adalet Kavramı ve İnsan Hakları” A Güriz (der) Adalet Kavramı, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
Badiou, A. (2006). Etik, Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme, Çev. T. Birkan, İstanbul: Metis.
Baker, U. (2005). Siyasal Alanının Oluşumu Üzerine Bir Deneme, Ankara: Paragraf.
Baudrillard, J. (1995). Kötülüğün Şeffaflığı: Aşırı Fenomenler Üzerine Bir Deneme, Çev. I. Ergüden, İstanbul: Ayrıntı.
Bauman, Z. (2005). Bireyselleşmiş Toplum, Çev. Y. Alogan, İstanbul: Ayrıntı.
Bauman Z (1997). Özgürlük, Çev. V. Erenus, İstanbul: Sarmal.
Bernstein, R. J. (2009). Objektivizmin ve Relativizmin Ötesi, Çev. F. Yılmaz, İstanbul: Paradigma.
Butler, J. (2005). Kırılgan Hayat, Çev. B. Ertür, İstanbul: Metis.
Castoriadis, C. (1997). Marksizm ve Devrimci Kuram, Çev. H. Tufan, İstanbul: İletişim.
Giddens, A. (2001). Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Çev. T. Birkan, İstanbul: Metis.
Günlü, R. (2008). “Devlet, Sermaye ve Emek” R Günlü (der), Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri, Ankara: Dipnot.
Güriz, A. (2001). “Adalet Kavramının Belirsizliği” Adnan Güriz (der) Adalet Kavramı, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
Gürkan, Ü. (2001). “Sosyal Adalet” Adnan Güriz (der) Adalet Kavramı, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
Hardt, M. ve Negri, A. (2004). Çokluk İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi, Çev. B. Yıldırım, İstanbul: Ayrıntı.
Hardt, M. ve Negri, A. (2001). İmparatorluk, Çev. A. Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı.
Heller, A. ve Feher, F. (1993). Postmodern Politik Durum, Çev. Ş. Argın-O. Akınhay, Ankara: Öteki.
Hilb, C. (1995). “Özgürlüğün Sınırında Eşitlik”, Ernesto Laclau (der), Siyasal Kimliklerin Oluşumu, Çev. A. Fethi, İstanbul: Sarmal.
Husserl, E. (2007). Kesin Bilim Olarak Felsefe, Çev. A. Kaygı, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
Kuçuradi, İ. (2007). İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
Laclau, E. ve Zac, L. (1995). “Aralığı Kapatmak: Siyasetin Öznesi”, Ernesto Laclau (der), Siyasal Kimliklerin Oluşumu, Çev. A. Fethi, İstanbul: Sarmal.
Levinas, E. (2003). Sonsuza Tanıklık, Çev. Z. Direk, İstanbul: Metis.
Lipson L (2005). Siyasetin Temel Sorunları, Çev. F. Yavuz, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.
Lourau, R. (2001). Bilinçaltında Devlet, Çev. I. Ergüder, İstanbul: Ayrıntı.
Merleau-Ponty, M. (2006). Algının Önceliği, Çev. Y. Yıldırım, İstanbul: Kabalcı.
Özcan, M. T. (2001). “Hukuk İdeolojisi: Adalet Sorununa Sosyolojik Bir Yaklaşım” A. Güriz (der) Adalet Kavramı, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu
Pasukanis, E. B. (2002). Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm, Çev. O. Karahanoğulları, İstanbul: Birikim
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Günlü- Siyasal ve Hukuksalın Fenomenolojisinin Eleştirisi
17
Paye, J. C. (2009) Hukuk Devletinin Sonu, çev. G. D. Lüküslü, Ankara: İmge
Pocock, J. G. A. (2005). “Avrupa‟yı Yıkmak” P Gowan-P Anderson (der.), Avrupa Sorunu, çev. A. Çakıroğlu, İstanbul: Aykırı.
Ranciere, J. (2007). Siyasalın Kıyısında, Çev. A. U. Kılıç, İstanbul: Metis.
Ricceur, P. (2007). “Avrupa Bilincinin Krizi ve Avrupa” Ö. Sözer-A. V. Turhan (der), Avrupa‟nın Krizi, Ankara: Dost.
Supiot, A. (2008). Homo Juridicus, Çev. B. Açımuz Ünal, Ankara: Dost.
Uras, U. (2007). Sezgiciliğin Sonu mu? İstanbul: Çiviyazıları.
Ümit, E. (2007). Mekandan İmkana Kentte Suça Karışmış Çocuklarda Toplumsal Ortam ve Ceza Ehliyeti Araştırmaları, Ankara: Ankara Barosu yay.
Zizek, S. (1995). “Kimlik ve Kimlik Değişiklikleri: Bir İdeoloji Teorisi Olarak Hegel‟in „Öz Mantığı‟” Ernesto Laclau (der), Siyasal Kimliklerin Oluşumu Çev. A. Fethi, İstanbul: Sarmal.
Zizek, S. (2007). Gıdıklanan Özne, politik ontolojinin yok merkezi, Çev. Ş. Can, Ankara: Epos.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com