You are here

77 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2017, 4(1), 77-95 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2017, 4(1), 77-95 TFRS Açısından Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Yapılmış Olan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi

IFRS of the Accounting Profession in Terms of Evaluation of the Academic Studies that Have Been Made against Members

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Within the scope of the study, the Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) and the Turkish Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises (SME TFRS) and the postgraduate theses prepared in relation to the subject were examined for the accounting profession members and the expectations about the accounting standards of the accounting profession And the level of knowledge, the most important common problem in all of the studies in different illusions was the lack of information and systematic training of the professional accountants about the standards. In the study, it has been concluded that legal standards and accounting standards, which are made compulsory, have negative consequences such as extra work load and tendency to leave the profession in terms of professional members who can not find much in practice.
Abstract (Original Language): 
Çalışma kapsamında muhasebe meslek mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (KOBİ TFRS) ile ilgili bilgi düzeylerinin ölçüldüğü makaleler ve konu ile ilgili olarak hazırlanmış lisansüstü tezler incelenmiş olup muhasebe meslek mensuplarının muhasebe standartlarıyla ilgili beklentileri ve bilgi düzeylerin ölçülmesi ile ilgili olarak farklı illerde yapılmış çalışmaların tümünde en önemli ortak sorunun muhasebe meslek mensuplarının standartlarla ilgili bilgi ve sistematik eğitim eksikliği olduğu sonucuna varıldığı görülmüştür. Çalışmada yasal düzenlemeler ile zorunlu hale getirilen muhasebe standartlarının uygulamada fazla karşılık bulamadığı muhasebe meslek mensupları açısından fazladan iş yükü olarak algılandığı ve mesleği bırakma eğilimi gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceği sonucuna varılmıştır.
77
95

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Abdioğlu, H., Kılıç, B.İ., Yavuz, S. ve Kuş, T. (2014). Muhasebe Standartlarının Uygulanma Sürecinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Standartlara Bakış Açılarının ve Mesleki Yetkinliklerinin İncelenmesi Üzerine Balıkesir İlinde Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(3), 207–231.
Aktürk, A ve Akcanlı, F. (2013). Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Standartlarına Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1(4), 21-43.
Aktürk, A. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarına Uyumu Sürecinde Eğitim Faktörü Üzerine Antalya İlinde Bir Araştırma. Mali Çözüm Dergisi, 2(122), 63-84.
Ağca, A. ve Dalkılıç, E. (2014). Muhasebe Meslek Mensupları KOBİ’ler için TFRS’ ye Hazır mı ?. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 1-20.
Apak, İ., Duman, H., Özpeynirci, R. ve Karakışla, E. (2016). Türkiye’de Muhasebe Eğitimi: Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Örneği. Internatinal Journal Of Human Sciences, 13(1), 169-197.
Arsoy, A. P. ve Bora, T. (2012). KOBI Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Türkiye Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 4(56), 17-27.
Ayhan, E. (2014). KOBİ'ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardının Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Farkındalığı (Muğla İli Ve Çevresindeki Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
Babaoğlu, İ. (2012). KOBİ'ler İçin UFRS' nin İncelenmesi Ve Ülkemizdeki Muhasebe Mesleği Mensupları Tarafından Benimsenme Durumuna Yönelik Bir Araştırma: Mardin Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Bayazıtlı, E., Özdemir, F. S. ve Alpay, E. E. (2015). Finansal Raporlamada Standardizasyon ve Muhasebe Meslek Mensuplarını Zorlayan Öğrenme Sürecinin Bilinçli Yetkinlik Öğrenme Modeli Temelinde İrdelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 8(1), 1-31.
Bayraktaroğlu, E. (2012). KOBİ' ler İçin UFRS Taslağının Edirne Ve Kırklareli İllerindeki Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
Bengü, H., Özdemir, F. S. ve Çelik, S. (2014). Niğde İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Finansal Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Ampirik Olarak Değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 175-203
Boyar, E. ve Güngörmüş, A. H. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının Proaktif Kişilik Özelliklerinin, Kariyer Memnuniyeti İle UFRS’ ye Bakış Açıları ve Bilgi Düzeyleri Üzerine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2(70), 55-66.
Bozdemir, E. (2012). Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2(54), 101-122.
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Akyüz ve Yeşil- TFRS Açısından Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Yapılmış Olan Akademik Çalışmaların
Değerlendirilmesi
93
Can, İ. ve Gör, Y. (2011). Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Meslek Mensupları arasındaki Bilinirlik Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara ve Çankırı İlleri Örneği). World Of IFRS Dergisi, 2(5), 1-13.
Cengiz, H. (2014). Effects On International Financial Reporting Standards Application On Financial Ratios In Turkey. Int. Journal Of Management Economics and Business, 10(21), 163-177.
Christensen, H.B., Lee, E., ve Zeng, C. (2015). Incentives Or Standarts: What Determines Accounting Quality Changes Around IFRS Adoption?. European Accouinting Review, 24(1), 31-61.
Cinit, H. (2013). TFRS Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Grupları Tarafından Algı Düzeylerinin Tespitine Yönelik Uygulama: Marmara Bölgesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik.
Çankaya, F. ve Hatipoğlu, O. (2011). Türkiye’de Uluslararası Muhasebe Standartları’nın Uygulanabilirliğini Etkileyen Faktörlerin Meslek Mensuplarınca Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2(7), 61-88.
Çelik, E. (2014). Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)' nın Varlıkların Değerlemesi Hususunda Getirdiği Yenilikler: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana
Dabbağoğlu, K. ve Can, G. (2011). Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Farkındalığı: Marmara Bölgesi Örneği. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24, 42-49.
Dinç, E. ve Atabay, E. (2011). Muhasebe Meslek Mensuplarının TFRS’ ye Yönelik Bir Araştırma – Trabzon Alt Bölgesi Örneği. World Of IFRS Dergisi, 5, 1-13.
Elitaş, C., Karakoç, M. ve Özdemir, F.S. (2011) Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden Türkiye Muhasebe Standartları. World Of IFRS Dergisi, 5, 1-13.
Erdoğan, M. ve Dinç, E. (2009). Türkiye Muhasebe Standartları v Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 3(439, 154-169.
Eren, E. (2012). KOBİ TFRS Setinin Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
Erol, M., Atmaca, M. ve Öztürk, S. (2011). Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Ölçülmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Muhasebe Öğretim Üyeleri ve Bilimsel Dayanışma Vakfı Dergisi, 3, 225-267.
Fidan, M. E. ve Cinit, H. (2013). 1 Ocak 2013 Öncesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algısı (Bursa İli Örneği). Muhasebe ve Denetime Bakış, 40, 63-82.
Fidan, M. E. ve Cinit, H. (2013). Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algı Düzeylerinin Tespitine Yönelik Uygulama (Eskişehir İli Örneği). Muhasebe ve Finansman Dergisi, 3(59), 39-60.
Fidan, M. E. ve Cinit, H. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının Eğitim Düzeyleri İle Muhasebe Standartlarına Yönelik Algıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Marmara Bölgesi Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(26), 72-85.
Gökgöz, A. (2012). KOBİ TFRS Çerçevesinde Stokların Muhasebeleştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), 243-258.
Gönen, S. ve Demir, Ç. (2012). Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm 13 Açısından Stokların Karşılaştırılması. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), 163-171.
Optimum Journal of Economics and Management Sciences, Vo1. 4, No. 1- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Akyüz and Yeşil – IFRS of the Accounting Profession in Terms of Evaluation of the Academic Studies that Have Been
Made against Members
94
Güneş, R., Durmuş, A. F. ve Solak, B. (2011). Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ TFRS’ ye Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Uygulamaya Yönelik Beklentileri: Elazığ ve Malatya İlleri Örneği. World Of IFRS Dergisi, 5, 1-14.
Hacıhasanoğlu, T., Karaca, N. ve Demirci, Ş. D. (2012). KOBİ’ler için TFRS’ nin Getirdiği Yenilikler ve Uygulanabilirliği Üzerine Ankara İlinde Bir Araştırma. World Of IFRS Dergisi, 4, 1-22.
Hatunoğlu, Z., Uçaktürk, M. ve Kıllı, M. (2013). Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 51-62.
Hussain, F.F., Chand, P.V, ve Rani, P. (2012). The Impact Of IFRS For SMEs On The Accounting Profession: Evidence From Fiji. Accounting and Taxation, 4(2), 107-118.
International Accounting Standards Board IASB. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS). 5 Ekim 2016 tarihinde http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Pages/Home.aspx adresinden erişildi.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, TMS/TFRS 2016 Seti. http://www.kgk.gov.tr/content_detail-345-2310-tms-tfrs-2016-seti.html, (01.10.2016).
Kaya, G. A. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ TFRS ve Tam Set TFRS Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Düşünceleri: Elazığ’da Ampirik Bir Çalışma. The Jorunal Of Academic Social Science Studies, 36, 157-178
Köroğlu, Ç. ve Doğan, C. (2012). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum Süreci ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi (Marmaris İlçesi Örneği). World Of IFRS Dergisi, 5, 1-14.
Kurcan, F., Uyar, S. ve Tetik, N. (2011). Meslek Mensuplarının UFRS’ ye Bakış Açıları ve Farkındalık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 4(3), 15-28.
Kurtçu, E. ve Akdoğan, H. (2011). KOBİ’lerde UFRS Uygulamalarının Denetim Üzerine Olası Etkilerini Görmek Amacıyla Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir İle Yeminli Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 63-85.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın (KOBİ TFRS). http://www.kgk.gov.tr/contents/files/KOBI_TFRS.pdf, (05.10.2016).
Özdemir, F. S. (2012). KOBİLER İçin Finansal Raporlama Standardı ve Mali Müşavirlerin Uygulama Öncesi İlgi Düzeylerine Yönelik Ampirik Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, 38, 57-84.
Özdemir, F. S. (2013). Finansal Raporlama Standartlarını Öğrenme Sürecinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Durumları: Samsun’da Ampirik Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, 41, 81-108.
Özdemir, O. (2007). Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Tablolar Üzerine Etkileri Ve Göller Yöresindeki Kobilerde Muhasebeden Sorumlu Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
Şenol, H. ve Özçelik, H. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ TFRS Algılama ve Uygulama Sürecine Bakış Açılarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17, 871-891.
Ülkü, S. (2008). KOBİ'ler İçin UFRS Taslağının Muhasebe Mesleği Mensupları Tarafından Algılanışına Yönelik Bir Araştırma (İstanbul Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Ünsal, M. A. (2014). Yeni TTK' nın / TFRS' nin Muhasebecilik Mesleğine Getirmiş Olduğu Yenilikler İle TFRS' nin Uygulanması Aşamasında Mali Müşavirlerin Karşılaştığı Zorluklar, Belirsizlikler Ve Çözüm Önerileri: İstanbul / Esenler Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Yel, T. A. ve Çiftçi, D. Ö. (2013). Yeni Türk Ticaret Kanunu İle TFR/TMS Konusunda Getirilen Yenilikler ve Ordu İli Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açılarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Uygulama. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 6(2), 93-117.
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Akyüz ve Yeşil- TFRS Açısından Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Yapılmış Olan Akademik Çalışmaların
Değerlendirilmesi
95
Yel, T. A. ve Erdem, M. S. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Tespiti: Bolu İli Örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 217-231.
Yıldırım, S. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarının TTK, TMS/TFRS ve KOBI TFRS İle İlgili Genel Görüşleri: Erzincan Örneği. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 403-416.
Yılmaz, Z., Şahin, Z. ve Çankaya, F. (2014). Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Öğrenci, Akademisyen ve Uygulayıcıların TMS/TFRS Farkındalıkları ve Görüşleri Üzerine Bir Çalışma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16(2), 109-135.
Yücel, S., Öncü, M. A. ve Kartal, O. (2015). Türkiye’de Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konularında Yayınlanmış Akademik Çalışmalar (2007-2014 Arası Literatür Taraması). Muhasebe ve Finansman Dergisi, 4(68), 39-66.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com