You are here

Süreç İyileştirme: Vasıflı Çelik Üretim Sektöründe Bir Uygulama

Process Improvement: An Application in Special Steel Production Sector

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Customer requests are increasingly varied with the changing of the living conditions and developing technology. In this point, customers want to be met the demands which are good quality and suitable price quickly. The trend in today‟s global competitive environment is to provide high quality, reasonably priced products and respond in the required time to customer demands. In this point, organizations should review their processes continuously and improve them. In this study begin with the general information about concept of process, process management and process improvement techniques. This paper continuous with an application in a steel production company which supplies product to the customers in the automotive industry that working with just in time philosophy. In this study different techniques for process improvement (Kaizen, Cause and Effect Diagram, Poka-Yoke, 8D, Failure Modes and Effects Analysis) were used in combination.
Abstract (Original Language): 
Teknolojinin gelişimi ve yaşam koşulların değişimi, müşteri taleplerini çeşitlendirmektedir. Birçok farklı seçeneğin, makul fiyat ve istenen zamanda karşılanmasını arzu eden müşterilere hizmet verilen küresel bir rekabet ortamı mevcuttur. Bu rekabet ortamında, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle müşteri talebine istenen sürede cevap verilebilmesi gerekmektedir. Belirtilen hususlar ışığında, işletmelerin süreçlerini sürekli olarak gözden geçirmeleri ve iyileştirme gereklilikleri karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bu çalışmada ilk olarak, süreç kavramı ve süreç iyileştirme hakkında genel bilgiler verilmiştir. Uygulama kısmında ise ana hedef sektörü otomotiv yan sanayi olan ve tam zamanında üretim felsefesi ile çalışan müşterilere ürün tedarik eden, vasıflı çelik üretimi yapan bir firmada gerçekleştirilen süreç iyileştirme çalışmaları sunulmuştur. Çalışmada farklı süreç iyileştirme teknikleri (Kaizen, Neden-Sonuç Diyagramı, Poka-Yoke, 8D, Hata Türü ve Etkileri Analizi) bir arada kullanılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Arslan, H. M., Yıldız, M. S. ve Uysal, H. T. (2015). Kesim hattında süreç iyileştirme ve etkin tasarruf: Ağaç işleri atölyesine yönelik bir uygulama. Journal of World of Turks, 7(1), 121-136.
Bozdemir, E. ve Orhan, M. S. (2011). Üretim maliyetlerinin düşürülmesinde kaizen maliyetleme rolü ve uygulanabilirliğine yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 463-480.
Bulut, S. (2012). Beyaz eşya yan sanayi sektöründe erp ve yalın üretim olgunluğu analizi ve otomotiv yan sanayi ile kıyaslama. İstanbul Teknik Ünversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Mühendislik Yönetimi Programı, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
Buyruk, M. (2014). İş notları-8D problem çözme metodolojisi. [Çevrim-içi: http://isnotlari. blogspot.com.tr/2014/03/8d-problem-cozme-metodolojisi.html], Erişim tarihi: 07.11.2016.
Çetinay, H. (2016). Kaizen, Yayın No:3, İstanbul: Kaizen Atölyesi Yayınları.
Chiozza, M. L., & Ponzetti, C. (2009). FMEA: a model for reducing medical errors. Clinica Chimica Acta, 404 (1), 75-78.
Eleren, A. (2007). Eğitim başarısının artırılmasında süreç geliştirme yöntemlerinin kullanılması ve bir uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2), 1-25.
Ertuğrul, İ. (2006). Toplam Kalite Kontrol. Bursa: Ekin Kitapevi.
Feili, H. R., Akar, N., Lotfizadeh, H., Bairampour, M., & Nasiri, S. (2013). Risk analysis of geothermal power plants using Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) technique. Energy Conversion and Management, 72, 69-76.
İnce, A. R., Erol, Y., & Karagöz , N. (2013). Bir süreç iyileştirme örneği olarak görüntü arşivleme ve iletişim sisteminin (Pacs) değerlendirilmesi (Sivas Numune Hastanesi Uygulaması). İşletme Araştırmaları Dergisi, 243-257.
Gitlow, H. S., Oppenheim, A. J., Oppenheim, R. & Levine, D. M. (2005), Quality management, New York, McGraw Hill-Third Edition.
Grace, D. D. (2016). ASQ-Eight diciplines (8D). [Çevrim-içi: http://asq.org/learn-about-quality/eight-disciplines-8d/], Erişim tarihi: 24.09.2016.
Işığıçok, E. (2012). Toplam kalite yönetimi bakış açısıyla istatistiksel kalite kontrol, Bursa: Ezgi Kitabevi.
Kahraman, Ö. ve Demirer, A. (2010). OHSAS 18001 Kapsamında FMEA Uygulaması. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(1), 53-68.
Kang, J., Sun, L., Sun, H., & Wu, C. (2017). Risk assessment of floating offshore wind turbine based on correlation-FMEA. Ocean Engineering, 129, 382-388.
Kumru, M. & Kumru, P. Y. (2010). Hastanelerde satın alma sürecinin iyileştirilmesi: Bir örnek uygulama, II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, 171- 183.
Oğuz, A. M. (2011). Süreç yönetimi ve bir gayrimenkul değerlenirme tekniği uygulaması: Vakıflar genel müdürlüğü örneği. İstanbul Teknik Üniveristesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı, Gayrimenkul Geliştirme Programı, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
Ookalkar, A. D., Joshi, A. G., & Ookalkar, D. S. (2009). Quality improvement in haemodialysis process using FMEA. International Journal of Quality & Reliability Management, 26(8), 817-830. Özçelik, T. Ö. & Cinoğlu, F. (2013). Yalın felsefe ve bir otomotiv yan sanayi uygulaması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(23), 79-101.
Özdağoğlu, A., & Rebiş, S. (2016). Applıcations of Kaizen And Cycle Time Reductıon as Lean Production Techniques in a Semi-Flexible PVC Film Producer. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(28), 25-37.
Öztürk, A. (2016), Kaizen, Yayın No:4, İstanbul: Kaizen Atölyesi Yayınları.
Pekin, E. ve Çil, İ. (2014). Kauçuk sektörü poke yoke uygulaması. SAÜ Fen Bilimleri Dergisi, 19 (2), 163-170.
Pillay, A. & Wang, J., (2003), Modified failure mode and effects analysis using approximate reasoning, Reliability Enginering and System Safety, 79(1), 69-85.
Saurin, T. A., Ribeiro, J. L. D., & Vidor, G. (2012). A framework for assessing poka-yoke devices. Journal of Manufacturing Systems, 31(3), 358-366.
Optimum Journal of Economics and Management Sciences, Vo1. 4, No. 2- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Türkan and Görener – Process Improvement: An Application in Special Steel Production Sector
40
Sawhney, R., Subburaman, K., Sonntag, C., Rao Venkateswara Rao, P. & Capizzi, C. (2010). A modified FMEA approach to enhance reliability of lean systems. International Journal of Quality & Reliability Management, 27(7), 832-855.
Solak, E. ve Korkut, D. S. (2015). Örnek bir işletmede gerçekleştirilen kalite kontrol uygulamalari, [Çevrim-içi: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/viewFile/221/171 /], Erişim tarihi: 11.06.2016.
Treurnicht, N. F., Blanckenberg, M. M. & Van Niekerk, H. G. (2011). Using poka-yoke methods to ımprove employment potential of ıntellectually disabled workers. The South African Journal of Industrial Engineering, 22(1), 213-214. Tuzkaya, U. R. ve Aksu, İ. (2013). Üretimde ara stok yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve bir uygulama. Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), 44–75.
Yılmazer, A. (2016). Kalite kontrol ve kalite güvence, [Çevrim-içi: http://aliyilmazer.blogspot.com.tr/2016/03/8d-problem-cozme-yontemi-nedi..., Erişim tarihi: 11.06.2016.
Yücel, Ö. (2007), Konfeksiyon üretiminde hata türü ve etkileri analizi, Tekstil ve Konfeksiyon, 17(2), 126-131.
Yüksel, H. (2010). Üretim/İşlemler yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Zerenler, M. ve Karaboğa, K. (2014). Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında hataların önlenmesine yönelik üretim odaklı bir bakış açısı: Poka-Yoke sistemleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, 263-275.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com