You are here

Yönetim Sürecinde Otorite Kullanımı ve Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirilmesi: Eleştirel Bir Yaklaşım

The Usage of Authority in Management Process and Evaluation of Emerged Problems: A Critical Approach

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to discuss the role, effect and the problems of ‘authority’ in the management process from a critical perspective. Firstly, the concept of authority is evaluated as a term in social science, then the role and effect of authority in management process is emphasized. The concept of authority is discussed not only in terms of its practical issues in management discipline but also the psychological, political and philosophical aspects of the term are included in discussion. Therefore, it is underlined that the usage of authority causes not only managerial problems but also some humane issues. So, the study professes that a moral authority is required besides other types of authority in management process. In this context, the study aims to test the accordance between theory and practice by comparing the results of the survey, which is implemented on public officers about their perception of authority, with the theoretical discussions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı yönetim sürecinde otoritenin rolünü, etkisini ve ortaya çıkardığı sorunları eleştirel bir bakış açısıyla tartışmaktır. Önce otorite kavramının sosyal bilimler alanındaki yeri değerlendirilmiş daha sonra yönetim sürecindeki rolü ve etkisine yer verilmiştir. Otorite kavramı sadece yönetim alanındaki işlevsel yönüyle değil; psikolojik, toplumsal, politik ve felsefi yönlerini de kapsayacak ölçüde geniş anlamıyla ele alınmıştır. Onun yönetim sürecindeki kullanımıyla ortaya çıkan sorunların sadece yönetimsel sorunlar olmadığı vurgulanmış ve ortaya çıkan insani sorunlara dikkat çekilmiştir. Bu nedenle yönetim sürecinde uygulanan bütün otorite tiplerinin yanında ahlaki bir otoriteye de ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir. Kamu işyerlerinde otorite algısı üzerine anket çalışması yapılmış ve sonuçlar teorik değerlendirmelerle karşılaştırılarak teori pratik uyumu yorumlanmaya çalışılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Arendt, H. (2004). Geçmişle Gelecek Arasında: Otorite Nedir? (Çev. B.Sina Şener), İstanbul: İletişim Yayınları.
Aron, R. (2007). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, (Çev. Korkmaz Alemdar), İstanbul: Kırmızı Yayınları, 7.Baskı.
Aydoğdu, S. (2001). Örgütlerde Yönetsel Yetkenin Ast-Üst İlişkilerinin İyileştirilmesi Yönünden Analiz Edilmesi,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Adler, A. (1997). İnsanı Tanıma Sanatı, (Çev. Şelale Başar), İstanbul: Dergâh Yayınları.
Başaran, İ. E. (2004). Yönetimde İnsan İlişkileri, Ankara: Nobel Yayınları, 3.Basım.
Berberoğlu, G. N. (1985). Otorite ve Karizma, Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(1), 131-142.
Bayrak, S. (2001). Yönetimde Bir İhmal Konusu Olarak Güç ve Güç Yönetimi-II-, Süleyman Demirel Üniversitesi
İİBF Dergisi, 6(1), 23-42.
Blau, P. M. (1963). Critical Remarks on Weber's Theory of Authority, American Political Science Review, (57)2, 305-
316.
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Arslan- Yönetim Sürecinde Otorite Kullanımı ve Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirilmesi: Eleştirel Bir Yaklaşım
17
Bröckling, U. (2008). Disiplin: Askeri İtaat Üretiminin Sosyolojisi ve Tarihi, (Çev. Veysel Atayman) İstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
Canetti, E. (2006). Kitle ve İktidar, (Çev. Gülşah Aygen) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Çam, E. (2005). Siyaset Bilimine Giriş, İstanbul: Der Yayınları.
Çınar, A. (2006). Kimin Otoritesi? Hangi Otorite? Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 232-243.
Dahl, R. A. (2002). 21’nci Asırda Siyasi Eşitlik, (Çev. M. Kutlu ve A.G. Tunalı), Türkiye ve Siyaset Dergisi, (9)10,
73-83.
Dönmezer, S. (1999). Toplumbilim, İstanbul: Beta Yayınları.
Dereli, T. (1985). Organizasyonlarda Davranış, İstanbul: Okan Yayınları.
Duverger, M. (2007). Siyaset Sosyolojisi, (Çev. Şirin Tekeli) İstanbul: Varlık Yayınları.
Eroğlu, F. (2009). Yönetici Yetersizliği ve Güç Taşkınlığı, http://www.turkocagi.org.tr/modules.php/Makale.
08.04.2009
Eroğlu, F. ve İrmiş, A. (2004). Yönetim Krizlerine Karşı Yönetim Ahlakının Yeniden İnşası, Türkiye Günlüğü Dergisi,
78, 104-107.
Foucault, M. (2005). Özne ve İktidar, (Çev. Işık Ergüden ve Osman Akınhay) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Fromm, E. (2006). Sağlıklı Toplum, (Çev. Y. Salman ve Z. Tanrısever) İstanbul: Payel Yayınları.
Giddens, A. (2008). Sosyoloji, (Yay.Haz. Cemal Güzel) İstanbul: Kırmızı Yayınları.
Güngör, E. (2005). Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 3.Basım.
Haldun, İ. (2005). Mukaddime, Cilt:1-2, (Yay.Haz. Süleyman Uludağ) İstanbul: Dergâh Yayınları.
Heimsoeth, H. (2007). Kant’ın Felsefesi, (Çev. Takiyyettin Mengüşoğlu) Ankara: Doğu Batı Yayınları, 3.Basım.
Hodgkinson, C. (2008). Yönetim Felsefesi, Çev. Ed. İ. Anıl ve B. Doğan) İstanbul: Propedia Yayınları, 1.Basım.
Jondt, F.E. (1998). Yönetim Sorunlarına Etkili Çözümler, (Çev. Levent Akın ve Vedat G. Diker) İstanbul: Hayat
Yayınları.
Jouvenel, B. (1997). İktidarın Temelleri, (Çev. Nejat Muallimoğlu) İstanbul: Birleşik Yayınları.
Kağıtçıbaşı, Ç. (2006). Yeni İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Yayınları.
Kapani, M. (2008). Politika Bilimine Giriş, Ankara: Bilgi Yayınları.
Kılıç, R. (1998). Erol Güngör’ün Ahlak Anlayışı, Felsefe Dünyası, 27, 38-53
http://www.felsefelk.com/felsefedunyasi/27-1998/27-038pdf, 13.01.2009.
Kışlalı, A. T. (2008). Siyaset Bilimi, Ankara: İmge Yayınevi.
Krech, D. & Crutchfield R.S. (2007). Sosyal Psikoloji, (Çev. Erol Güngör) İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Arıkan Yayınları, 10.Basım.
Kojave, A. (2007). Otorite Kavramı, (Çev. Murat Erşen) İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
Küçükalp, D. (2008). Toplumsal Organizmanın Bir Hastalığı: Otorite, İşgüç Dergisi, 3(1)
http://www.isgucdergi.org/index.php?cilt=3 22.11.2008.
Le Bon, G. (2005). Kitleler Psikolojisi, (Yay. Haz. Yunus Ender) İstanbul: Hayat Yayınları.
Lipson, L. (1973). Politika Biliminin Temel Sorunları, (Çev. Tuncer Karamustafaoğlu) Ankara: Ankara Üniversitesi
Yayınları.
Lukes, S. (2002). İktidar ve Otorite, (Çev. Sabri Tekay), İçinde Bottamare, T. & Nisbet, R. (Der) Sosyolojik
Çözümlemenin Tarihi, Ankara: Ayraç Yayınları.
Mendel, G. (2005-a). Bir Otorite Tarihi: Süreklilikler ve Değişiklikler, (Çev. Işık Ergüden) İstanbul: İletişim
Yayınları.
Mendel, G. (2005-b). Son Sömürge Çocuk: Sosyo-Psikanaliz Açıdan Otorite, (Çev. Hüsen Portakal) İstanbul: Cem
Yayınları.
Russell, B. (2004). İktidar, (Çev. Göksel Zeybek) İzmir: İlya Yayınları.
Optimum Journal of Economics and Management Sciences, Vo1. 5, No. 1- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Arslan – The Usage of Authority in Management Process and Evaluation of Emerged Problems: A Critical Approach
18
Sanford, N. (2006). Otoriteryen Kişilik ve Uyma, (Çev. M.R. Gürkaynak ve V. Batmaz) İstanbul: Salyangoz Yayınları.
Sennett, R. (2005). Otorite, (Çev. Kamil Durand) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Swingwood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, (Çev. Osman Akınhay) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Şahin, H. (1999). Liderlik - Yöneticilik Ayrımı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Şimşek, M.Ş. (1998). Yönetim ve Organizasyon, Konya: Damla Yayınları.
Topateş, H. (2014). Türkiye’de Çalışma İlişkilerinde Dinsel Otorite ve Emek Disiplini, Basılmamış Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Touraine, A. (2007). Modernliğin Eleştirisi, (Çev. Hülya Tufan) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Tuncer, A. (1999). Yönetim Tarzlarına Göre Liderlerin Otorite ve Güç Kaynakları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Yeşertener, C. (1994). Yönetsel Otoritenin Analizi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Yıldız, H. (2000). Otoriteye Yönelik Davranış Ölçeği, Dilsel Eşdeğerlik ve Güvenilirlik Çalışması, Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Yiğitceoğlu, E. (2013). Türk Örgüt Kültüründe Otorite ve Otorite İlişkileri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com