You are here

Sayıştay’ın Yargılama Fonksiyonu ve Sayıştay Yargısında Kanun Yolları

Judgement Function of the Court of Account and Legal Remedies in the Court of Accounts Judgement

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
There may be contradictions in law, judicial errors, injustice to the plaintiff or the defendant in the decisions of the courts as a result of the proceedings. In this context, the examination of the results of the judicial proceedings, which are considered to be contrary to the law, comes out as an important institution for the proper application of the law. Here is referred to as a procedural law or court case, which is brought before another authority in order to resolve the disputes that arise in the conclusions of the proceedings and which are deemed to be erroneous. In the case of the Court of Accounts, which is also referred to as an account judge in our work, the ways in which those who think that they are unfairly determined against them will be evaluated within the scope of the new Court of Accounts Law No. 6085 and secondary legislation. In this context, the changing and defunct aspects of the law roads within the scope of the Court of Accounts will be set forth and proposals will be presented.
Abstract (Original Language): 
Bağımsız ve tarafsız olan mahkemelerin yargılama sonucunda verdikleri kararlarda hukuka aykırılıkların, yargısal hataların, davacı ya da davalı tarafa yapılan haksızlıkların bulunması söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan ve hukuka aykırı olduğu düşünülen yargılama sonuçlarının incelenmesi, tekrar gözden geçirilmesi hukukun doğru uygulanması adına önemli bir müessese olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte yargılama sonucunda ortaya çıkan ve hatalı olduğu düşünülen kararlarda yaşanılan ihtilafların çözülmesi amacıyla başka bir mercii önüne getirilen yasal çareye kanun yoluna başvurma ya da kanun yolu davası adı verilmektedir. Çalışmamızda hesap yargılaması olarak da ifade edilen Sayıştay yargılaması sonucu kendileri aleyhine haksız karar verildiğini düşünenlerin gidebilecekleri kanun yolları 6085 sayılı Yeni Sayıştay Kanunu ve ikincil mevzuatlar kapsamında değerlendirilecektir. Bu bağlamda Sayıştay yargılaması kapsamındaki kanun yollarının değişen ve aksayan yönleri ortaya konularak öneriler sunulacaktır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akdağ, E. (1997). Sayıştay’ın anayasal kimliği, Sayıştay Dergisi, Sayı 25, Nisan-Haziran 1997, ss. 147-180.
Akyel, R. (2015). Bir hesap yargısı olarak Sayıştay, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:6, Sayı:23 (Ekim 2015), ss.
1-22.
Akyıldız, A. (2015). İstinafa ilkesel bakmak, Danıştay Ve İdari Yargı Günü 147.Yıl Sempozyumu, Ankara.
Alangoya, H. Y. (2001). Medeni usul hukuku esasları ıı, İstanbul.
Arena, P. (1910). La revisione dei giudicati, Torino. s. 78, Aktaran; Faruk EREM, Muhakemenin yenilenmesi
hakkında genel bilgiler, AÜHFD., Cilt XIX, 1962, ss. 3-47.
Optimum Journal of Economics and Management Sciences, Vo1. 5, No. 1- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Taytak and Sakınç– Judgement Function of Court of Account and Legal Remedies in the Court of Accounts Judgement
104
Aslan, Z. (2000). Sayıştay’ın sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama görevi, İdare Hukuku ve İlimleri
Dergisi, İ.Ü. Rektörlük No: 4260, İstanbul: 2000, ss. 93-100.
Ataç, E., Çoşkun, G. ve Moğol, T. (2004). Devlet bütçesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
Ateş, Y. (2011). 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda kanun yolları, Dış Denetim Dergisi, (Ocak-Şubat-Mart 2011), Y. 2,
S. 3, ss. 58-65.
Aydın D. (2006). Ceza muhakemesi kanununda itiraz, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 2006, S. 65, ss. 58-70.
Aydın, M. (2007). Mahkemelerde Taraflarca ileri sürülen anayasaya aykırılık iddialarının ciddiliği, Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi, Y. 2007, C. 62, S. 3, ss. 23-56.
Aydın, U. (2006). Medeni usul hukuku, 1. B., Anadolu Üniversitesi Baskısı, Eskişehir.
Baş, H. (1984). Bütçe harcamalarının yargısal denetimi, Bütçe Uygulaması ve Denetimi Semineri, Anadolu
Üniversitesi Yayını, Yayın No: 52, Eskişehir, ss. 110-132.
Başlar, K. (2005). Anayasa yargısında mahkeme kararları, Roma Yayınları Ankara.
Bilgen, P. ( 1994). Sayıştay’ın yargı düzeni içindeki yeri (bir savaş hikâyesi), İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,
No:7, Nisan 1994, ss. 37-54.
Çağlayan, R. (2015). İdari yargılama hukuku, 7. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara.
Deliduman, S. (2006). Hukuk yargısında temyiz süresi, İstanbul Barosu Dergisi, C. 80, S. 4, Yıl 2006, ss. 1537-
1545.
Doğanyiğit, S. (2002). Sayıştay yargısında kanun yolları, Sayıştay Dergisi, Ocak – Haziran 2002, S. 44-45, ss. 03-10.
Duran, L. (1967). Yüksek mahkemeler arasında içtihad uyuşmazlığı, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yeni
Seri, Yıl 1, S. 1, ss. 15-28.
Duran, L. (1974). ”Sayıştay, Yüksek Mahkeme Değil Ama, Bir İdari Yargı Merciidir”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:7,
Sayı:1, 3-10.
Ercan, İ. (2001). Güncel tartışmalar ışığında hukuk yargısı bağlamında alman istinaf sistemi, (Prof. Dr. Hayri
Domaniç’e 80. yaş günü armağanı), Ed. Abuzer Kendigelen, İstanbul.
Esen, S. (1996). İptal davası ve itiraz yolunda anayasa mahkemesinin yaptığı ilk inceleme, Mülkiyeliler Birliği Vakfı
Yayınları, Ankara.
Göncüler, M. A. (1995). Sayıştay yargılaması, İstanbul Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
Gözler, K. (2000). Anayasa hukuku dersleri, Ekin Kitapevi, Bursa.
Gözübüyük Ş. (1973). Sayıştay ve yargı görevi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. XXI, Yıl. 1973, S. 4, ss. 157-
171.
Gözübüyük, Ş. (1991). Yönetsel yargı, 8. Baskı, S Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara.
Gözübüyük, Ş. (2006). Yönetsel yargı, 25. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.
İnan, A. (1992). Bütün yönleriyle Türk Sayıştayı, Ankara.
Kaneti, S. (1990). Sayıştay’ın anayasal konumu, Sayıştay Dergisi, Sayı 1, Temmuz-Eylül 1990, ss. 7-18.
Karakaş, M. (2005). Kamu harcamalarında sayıştay tarafından yapılan denetime tarihsel bir bakış ve 5018 sayılı
kanun çerçevesinde Sayıştay’da yapılan düzenlemeler, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma
Merkezi Konferansları, 48. Seri, İstanbul.
Kent, B. (2007). Türk ve Alman Sayıştayları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XI, Sa.1-2, Y.2007, ss.
981-1005.
Kunter, N., Yenisey, F. ve Nuhoğlu, A. ( 2006). Muhakeme hukuku dalı olarak ceza muhakemesi hukuku, 14. Bası,
İstanbul.
Kuru, B. (2001). Hukuk muhakemeleri usulü, Cilt V., Demir-Demir Yayıncılık, 6. B., İstanbul.
Kuru, B., Arslan, R. ve Yılmaz, E. (2001). Medeni usul hukuku, Yetkin Yayınları, 13.B., Ankara.
Muşul, T. (2009). Medeni usul hukuku (temel bilgiler), Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 2. B., Yetkin Yayınevi,
Ankara.
Mutluer, K., Öner, E. ve Kesik, A. (2006). Bütçe hukuku, 2. B., Bilgi Üniversitesi Yayınları No: 99, İstanbul.
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Taytak ve Sakınç- Sayıştay’ın Yargılama Fonksiyonu ve Sayıştay Yargısında Kanun Yolları
105
Onar, S. S. (1966). İdare hukukunun umumi esasları, C. I-II-II, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul.
Oymak, C. ve İnan A. ( 2011). Temel Mali Kanunlar, sayıştay yargısı ve hak arama yolları, Vizyon Yayınları,
Ankara.
Önder, A. (1966). Ceza muhakemeleri usulü hukukunda muhakemenin iadesinde müşterek sebepler, İHFM XXXII, 1.
ss. 30-42.
Özbudun, E. (1986). Türk anayasa hukuku, Ankara.
Öztunalı, M. H. (1973). Yargılamanın iadesi, Sayıştay Mali Hukuk Dergisi, Yıl. 4, S. 21, Ankara, ss. 1-12.
Pekcanıtez, H., Atalay, O. ve Özekes, M. (2005). Medeni usul hukuku, 4. B., Yetkin Yayın Evi, Ankara.
Pınar, İ. (1989). Mahalli idareler hesap usulleri, 1050 sayılı kanun ve ayniyat işlemleri, Feryal Matbaacılık, Ankara.
Postacıoğlu, İ. E., (1975). Medeni usul hukuku dersleri, 6. B., İstanbul.
Sayın, İ. H., (2000). Kamu personelinin mali sorumluluğu, Evin Yayıncılık, Ankara.
Tanör B. ve Yüzbaşıoğlu, N. (2001). Türk Anayasa hukuku, 2. B.,YKY Yayınları, İstanbul.
Toroslu, N. (2001). Ceza muhakemesi hukuku, Savaş Yayınları, Ankara.
Uz, A. ( 2005). Hesapları kesin hükme bağlamakla görevli Sayıştay’ın yargısal kimliği, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, C. 54, S. 4, Yıl 2005, ss.361-374.
Üstündağ, S. (1989). Medeni yargılama hukuku, C. I-II., İstanbul.
Yılmaz, E. (1992). Hukuk sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara.
Yüce, T. T. (1968). Ceza muhakemesi hukukunda hukuk devleti esasları, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com