You are here

Akademisyenlerin Psikolojik İhtiyaçları ve İş Do-yumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kayseri Örneği

Investigation of Psychological Needs And Job Satis-faction of Academicians Are Working In Universities In Terms of Some Variables: Kayseri Sample

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research the investigation of psychological needs and job satisfaction of acade-micians are working in universities in terms of gender, marital status, seniority and type of wor-king institution. Descriptive survey model is used for this study. this research includes 330 partici-pants (175 female and 155 male) who are working public and private universities in kayseri during 2013-2014 education period. To collect the research data the personal information form, the psycho-logical needs scale and job satisfaction scale are implemented. Independent sample t test and F test are used for analysis the research data. The results depict that the level of psychological needs and job satisfaction of academicans differentiate significantly in terms of different variables. Sugges-tions are made basing on the results of the research.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı Üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin Psikolojik İhtiyaçlar ve İş Doyumu düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, kıdem, çalışılan kurum türü açısından incelenme-sidir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kayseri il merkezinde bulunan Vakıf ve Devlet Üniversitesinde çalışan (155) kadın,’(175) i erkek olmak üzere toplam 330 kişi oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanma-sında Kişisel Bilgi Formu, “Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği” ve “İş Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde t testi ve F testi analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuç-ları akademisyenlerde psikolojik ihtiyaçlar ve iş doyumu düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından anlamlı düzeyde farklılaştığını ortaya çıkarmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak öneriler geliştirilmiştir.
112
132

REFERENCES

References: 

Aşan, Ö. ve Erenler, E. (2008). İs tatmini ve yasam tatmini ilişkisi, Süley-man Demirel Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.203-216
Adem Şat – Hüseyin Doğan –Osman Amil
OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi  129
Aydınay, A (1996). İş Tatmini ile Denetim Odağı Arasındaki İlişki. Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi. M.Ü., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İs-tanbul.
Baard, P. P., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Intrinsic Need Satisfaction: A Motivational Basis of Performance and Weil-Being in Two Work Settings1. Journal of applied social psychology, 34(10), 2045-2068.
Blegen, M. A. (1993). Nurses' job satisfaction: a meta-analysis of related variables. Nursing research, 42(1), 36-41.
Bozgeyikli H. ve Şat A. (2014). Öğretmenlerde Psikolojik Dayanıklılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Özel Okul Örneği, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Top-lum Dergisi 3 (5) 172-191
Budak, S. (2003). Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları,
Budak G, Sürgevil O. (2007). Tükenmişlik ve tükenmişliği etkileyen ör-güt- sel faktörlerin analizine ilişkin akademik personel üzerine bir uygulama. DEUİİBF Dergisi;20:95-108.
Burger, J. M. (2006). Kişilik (çev. İ. D. Erguvan Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Cihangir Çankaya, Z. (2009). Öğretmen Adaylarında Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ve İyi Olma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 691-711.
Çivitçi, A. (2012). Üniversite öğrencilerinde genel yaşam doyumu ve psikolojik ihtiyaçlar arasındaki ilişkiler. Çukurova Üniversitesi Sos-yal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2).
Daştan M. ve Tiryaki E. (2008). Özel ve Devlet İlköğretim Okulu Öğret-menlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması, Eğitim ve Bilim, Cilt 33, Sayı 147
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychologi-cal inquiry, 11(4), 227-268.
Deveci, H. (2007). Öğretmenlerin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.
Diener, E. (1984). Subjective Well-Being Psychological Bulletin, 95: 542-75.
Akademisyenlerin Psikolojik İhtiyaçları ve İş Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi:
Kayseri Örneği
130  OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi
Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being: Progress and oppur-tunities. Social Indicators Research, 31, 103-157.
Diener, E. (2000). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and Proposal for National Index American, Psychologist, 55: 34-43.
Dost, M.T. ve Cenkseven F. (2008). Öğretim elemanlarının sosyodemog-rafik değişkenlere ve üniversitelerini değerlendirmelerine göre iş doyumları, Eğitim ve Bilim, Cilt 33, Say 148
Ergin C.( 1995). Akademisyenlerde tükenmişlik ve çeşitli stres kaynakla-rının incelenmesi. HÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi;12: 37-50.
Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: kamu ve özel sektör çalışan-larının iş doyumuna yönelik bir araştırma, Atatürk Üniversitesi İk-tisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, 2009
Emmert, M.A. ve Taher, W.A. (1992). Public Sector Professionals: The Effects of Public Sector Jobs on Motivation, Job Satisfaction and Work Involvement, American Review of Public Administration, 22, 37-48.
Dilekmen, M., Ercoşkun, M. H., & Nalçacı, A. (2005). Öğretmen adayla-rının akademik ve KPSS başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 304-315.
Ertürk, E., & Keçecioğlu, T. (2012). Çalışanların iş doyumları ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler: Öğretmenler üzerine örnek bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 12(1), 39-52.
Glasser, W. (2010). Choice theory: A new psychology of personal freedom. Harper Collins.
Gündoğdu, R. ve Yavuzer, Y. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş ve Psikolojik İhtiyaçlarının Demografik Değişken-lere Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakül-tesi Dergisi, Sayı 23, 115 – 131.
Heckert, T.M., Cuneio, G., Hannah, A.P., Adams, P.J., Droste, H.E., Mu-eller, M.A., Wallis, H.A., Griffin, C.M., & Roberts, L.L. (2000). Cre-ation of a new needs assessment Questionnaire. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 121-136.
Ilardi, B.C., Leone, D., Kasser, T. ve Ryan, R.M. (1993) “Employee and Supervisor Ratings of Motivation:Main Effects and Discrepancies
Adem Şat – Hüseyin Doğan –Osman Amil
OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi  131
Associated with Job Satisfaction and Adjustment in A Factory Set-ting” Journal of Applied Social Psychology, 23:1789- 1805.
Karaman F. ve Altunoglu A.E. (2007). Kamu Üniversiteleri Öğretim Ele-manlarının iş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler, Yönetim ve ekonomi Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.
Kemaloğlu, E. (2001). Job Satisfaction; A Resarch On The Job Satisfaction Of The Instructors Of English At Yıldız Technical University Basic English Department. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Kesici, Ş. (2008). Yeni Psikolojik İhtiyaç Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Selcuk University So-cial Sciences Institute Journal, 20.
Kuzgun, Y. (2000). Meslek Danışmanlığı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological re-view, 50(4), 370.
Mercer, D. (1997). Job Satisfaction and The Secondary Headteacher= The Cretion of a Model of Job Satisfaction . Scholl Leedership and Mane-gement, Vol. 17 no: 1.
Myers, D.G. ve Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6(1): l0-17.
OksaI, A. (1986). Davranışlarımızın Kaynakları: Güdüler. Davranış Bilimleri 1, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 144, Ankara.
Sarı, İ., Yenigün, Ö., Altıncı, E. ve Öztürk, A. (2011). Temel Psikolojik İhtiyaçların Tatmininin Genel Öz Yeterlik ve Sürekli Kaygı Üzeri-ne Etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IX (4), 149-156.
Sheldon, K. M., & Bettencourt, B. (2002). Psychological need-satisfaction and subjective well-being within social groups. British Journal of Social Psychology, 41(1), 25-38.
Spector, P.E. (1997). Job Satisfaction: Application, Assessment, Cause, and Consequences. California: SAGE Publications, 1997.
Yarkın, E. (2013). Temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyinin ilişki doyum ve yaşam doyum düzeyine katkısının incelenmesi, Yayınlan-mamış Yüksek lisans tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilim-ler Enstitüsü

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com