You are here

Cumhuriyet Öncesi Dönem Eğitim ve Öğretim Pro-gramlari ile İlgili Görüş ve Öneriler

Opinions And Suggestions About Education And Training Programmes (Curriculum) Before The Re-public Era. In Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
From Constitutional Era II especially by the time of the proclamation of the republic, a large number of opinions and suggestions have been expressed regarding education and teaching. Those opinions and suggestions have been tackled and examined from different aspects. One of the aspects related to education has consisted of training and teaching program. In this study which was conducted by using scanning method, periodical publications comprising the year between 1908 and 1923, topics that are related to training and teaching were reviewed. Before the proclamation of the republic train-ing and teaching program (curriculum), many educators drew attention to the importance of the topics. This study contains of a large number of educators’ opinions and suggestions on training and teaching program such as Ahmet Ferid, Aka Mirza, Ali Reşat Bey, Bilal Bey, Doktor Sabri, Doktor Saim,Halil Fikret ,Harun Er Reşid Hulusu Bey, İbrahim Alaattin, İsmail Hakkı, Mehmet Emin, Mehmet Rüştü Muallim Cevdet, Muallim Halit, Muslihittin Adil, Mustafa Rahmi, Münir Mazhar Ethem Nejat, Nafi Atuf Necmettin Sadak, Sadrettin Celal, Sati Bey, Selim Sırrı, Süleyman Şevket, Şakir Ahmet, Şevket Bey. Moreover, in this study, educational curriculum of the Journal of Schooling and Teachers (Tedrisat ve Muallimler Mecmuasi) madrasah, master school ( Darülmuallimin- i aliye) , mistress school (Darülmüallimat) , primary school (mektebi iktida-i) Ot-toman junior high school (Rüşdiye), high school (Sultaniler), new life schools, foreign and minority schools and syllabus of calculation and geometry, geographics, history, science, trip and observation, drawing lesson, craft lessons, art, article, physical education, music, philosophy, psychohygiene, school shows ( play, trip and drama) are emphasised.
Abstract (Original Language): 
II. Meşrutiyet döneminden itibaren özellikle Cumhuriyetin ilanına kadar olan sürede eğitim ve öğretimle ilgili çok sayıda görüş ve önerilerin dile getirildiği görülmüştür. Bu görüş ve öneriler çeşitli boyutlarla ele alınıp incelenmiştir. Eğitimle ilgili olan bu boyutlardan birisini de eğitim ve öğretim programları teşkil etmiştir. Tarama yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada 1908 ve 1923 yılları arasını kapsayan süreli yayınlarda eğitim ve öğretimle ilgili konular ele alınmıştır. Cumhuriyetin ilanından önce eğitim ve öğretim programları ile ilgili olarak çok sayıda eğitimci konunun önemine dikkat çekmişlerdir. Bu çalışmada birçok eğitimcinin (Ahmet Ferit, Aka Mirza, Ali Reşat Bey, Bilal Bey, Doktor Sabri, Doktor Saim, Halil Fikret, Harun Er Reşit Hulusu Bey, İbrahim Alaattin, İsmail Hakkı, Mehmet Emin, Mehmet Rüştü, Muallim Cevdet, Muallim Halit, Muslihiddin Adil, Mustafa Rahmi, Münir Mazhar, Ethem Nejat, Nafi Atuf, Necmettin Sadak, Sadrettin Celal, Sati Bey, Selim Sırrı, Süleyman Şevket, Şakir Ahmet, Şevket Bey)’in eğitim ve öğretim programları hakkındaki görüş ve önerilerine yer verilmiştir. Ayrıca Tedrisat ve Muallimler Mecmuasında yer alan Medrese, Darülmuallimin-i aliye, Darülmuallimat, Rüştiye, Sultaniler, yeni hayat mektepleri, yabancı ve azınlık okulları eğitim programları ile imla ve kıraat, hesap- hendese, coğrafya, tarih, fen, gezi ve inceleme, çizgi dersleri, el işleri dersi, resim, eşya, beden eğitimi, musiki, felsefe, hıfzıssıhha, okul Müsamereleri (piyes, gezi, tiyatro) ders programları üzerinde durulmuştur.

REFERENCES

References: 

Ahmet Ferit (1911). “İptida-i Mekteplerde Ziraat Dersleri”, Yeni Fikir, 1 Sene, 1 Sayı, 15 Kânunusani 1327 (1911), s.9-13.
Aka Mirza (1913). “Mekteplerimizde Fransızca İnhisarı”, Yeni Fikir, Cilt 2 Sayı 9 Mart 1329, s.287-290.
Ali Reşat Bey (1912). “Mekteplerde Tarih Dersi” Tedrisat Mecmuası, Sayı 20, Yıl 3, 15 Mayıs1328, s:50-64.
Antel, S. Celal (1916). “Eşya Derslerinin Önemi Ve Tedrisat Tarzı Üzerine”, Tedrisat Mecmuası, Yıl 6, Sayı.36-4, Cilt 6, 7 Haziran 1332, s.314-323.
Balaban, M. Rahmi, (1920).” Cecil Reddi, İngiltere De (Abbatsholme) Yeni Mektebi” Tedrisat Mecmuası Cilt 11 Sayı 54, Nisan 1920, s.643-654.
Bilal Bey (, “Mektep Müsamereleri Hakkında Bir Rapor”, Muallimler Birliği Mecmuası, Sene 1, Kânunuevvel 1341, Sayı 6, S.267-272.
Demirel, Ö., (2015). Eğitimde Program Geliştirme. 22. Basım. Pegem Yay. Ankara.
Doktor Sabri (1923). “Bir Milletin Kudreti İctimaiyesi O Milletin Mektep-lerine Tabidir”. Muallimler Mecmuası, Sene 2, Sayı 14, 31 Teşrinievvel 1923, s.285- 293.
Doktor Saim, (1917). ‘Mektepte Hıfzıssıhha Dersleri”, Muallim Mecmuası, Yıl 3, Cilt 3, Sayı 25, 15 Eylül 1334, s.846-856.
Ethem Nejat, (1911). “Köylerde Leyli Mektepler”, Yeni Fikir, Yıl 1, Sayı 2, 15 Kanunusani1327, s. 49-53.
Görgen, İ., (2012). Program Geliştirmede Temel Kavramlar. Eğitimde Pro-gram Geliştirme (Editör: Hasan Şeker), Anı Yayıncılık. Ankara.
Gövsa, İ. Alaattin, (1919). “Yeni Hayat Mektepleri”, Tedrisat Mecmuası, Yıl 10, Sayı 47-4, Ağustos 1919, s. 243-245.
Güçlü, M. (2002). İlköğretimde Kalabalık Sınıflar Sorunu ve Çözüm Öner-ileri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı: 9. (52-58).
Güçlü, M. (2013). Cumhuriyetin Öncü eğitimcilerinden Halil Fikret Kanad’ın Süreli Yayınlarda Yayımlanan Yazılarının Değer-lendirilmesi, Turkish Studies, 8(11), s. 113-129.
Güçlü, M. (2014). İlköğretim Dergisi’nde Yayımlanan Öğretmenlik Mes-leği İle İlgili Makalelerin Değerlendirilmesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3), s. 111-127.
Cumhuriyet Öncesi Dönem Eğitim Ve Öğretim Programları İle İlgili Görüş Ve Öneriler
673  OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Harun Er Reşit (1913). “Usulü Tedris- Mektep Gezintileri”, Tedrisat Mec-muası, Yıl 4, Sayı 23, Şubat 1329, s.183-187.
Hulusu Bey (1916). “Mekatibi İptidaiye’ de Ders Planı ve Faydaları”, Muallim Mecmuası, Yıl 1, Sayı 1, Cilt 1, 15 Temmuz 1332, s.49-54.
İsmail Hakkı (1915). “Bizde Maarif Nasıl Telakki ediliyor?” Tedrisat Mec-muası, Yıl 5, Sayı 28-2, Cilt 5, 7 Nisan 1331, s.34-39.
İsmail Hakkı Bey (1910). “Çizgi Dersleri”, Tedrisat-ı İptidaiye mecmuası, yıl 1, sayı7, 15 Ağustos1326, s.20-42.
Kanat, H. Fikret, (1919). “Mekteplerde İnzibat Ve Ahlaki Seciyeyi Tak-viye1”, Tedrisat Mecmuası, Yıl 10, Sayı 47-3, Ağustos 1919, s.152-157.
Kanat, H. Fikret, (1919). “Mekteplerde İnzibat ve Ahlaki Seciyeyi Takviye 2”, Tedrisat Mecmuası, Yıl 10, Sayı 47-4, Ağustos 1919, s. 218-228.
Kanat, H. Fikret, (1919, “Terbiyede Mühim Bazı Mesail”, Muallimler Mec-muası, Sene 1, sayı 4, 21 Kânunuevvel 1922, s.57-60.
Kansu, Nafi A. (1915), “Hayatta Mektep”, Muallim Mecmuası, Yıl 2, Cilt 2, Sayı 24, 15 Ağustos 1334, s.835-839.
Kansu, Nafi A. (1915). “Terbiye Ve Tedrisatta Nahiv Tedrici”, Tedrisat Mecmuası, Yıl 5, Sayı 28-2, Cilt 5, 7 Nisan 1331, s.53-54.
Karagöz, S., ve Duman,T., (2014). 1908-1928 Yıları Arası Süreli Yayınlarda Yer Alan Eğitim Görüşleri ve Öneriler. Uluslararası Sosyal Araştırma-lar Dergisi, Cilt 7 Sayı: 35, s.576-594. Issn: 1307-9581.
Mehmet Emin, (1915). “Tali Tedrisatta Usül Meselesi”, Tedrisat Mecmuası, Yıl 5, Sayı 30-5, Cilt 5, 7 Temmuz 1331, s.102-105.
Mehmet Emin, (1918). “Sultanilerde Felsefe tedrisatının Gayesi”, Muallim Mecmuası, Yıl 2, Cilt 2, Sayı 20, 15 Mart 1334, s.712-717.
Mehmet Emin, (1918).” Musiki ve Mekteplerimiz”, Muallim Mecmuası, Yıl 2, Cilt 2, Sayı 19, 5 Mart 1334, s.539-543.
Mehmet Rüştü, (1910). “Fenni Tedrisatımız”, Tedrisat Mecmuası, Cilt 10, Sayı 48-5, Eylül 1919, s.291-293.
Muallim Cevdet, (1920) “Yarın Ki Talim Ve Terbiye Meseleleri”, Tedrisat Mecmuası Cilt 12, No. 56, Haziran Eylül 1920, S.798-790.
Muallim Cevdet, (1923). “Halk Karşında Mektep ve Medrese”, Muallimler Mecmuası, Sene1, Sayı 7, 23 Mart 1923. s.121-124.
Muallim Halit, (1923). “İptidai Muallimlerinin İki Derdi”, Muallimler Mec-muası, Sene 2, Sayı 15, Teşrini Sani 1923, s. 333-335.
Savaş Karagöz
OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  674
Muallimler Mecmuası (1922). “Sultanilerin mektep programları hakkında”, Muallimler Mecmuası, Cilt 1, Sene 1, Sayı 1, 22 Eylül 1922, s. 15.
Muslihiddin Adil, (1917). “Alman Hayatı ve İrfanı, Muallimlere Tedris Usülleri”, Muallim Mecmuası, Yıl 2, Cilt 2, Sayı 17, 15 Kânunuevvel 1333, s.591-597.
Münir Mazhar, (1920). “Faydalı Mülahazalar-Yeni Mektep”, Tedrisat Mec-muası, Cilt 12 Sayı 58, Kanunu Evvel, Kanunu Sani 1920-1921, s.909-919.
Necmettin Sadak, “İlmi Terbiye Tarihi” Tedrisat Mecmuası, Yıl 6, Sayı 33-1, Cilt 6, 7 Mart 1332, s. 160-165.
Sadak, N., (1915). “Resim ve Terbiye”, Tedrisat Mecmuası, yıl 5, sayı 31-4, cilt 5, 7 Temmuz 1331, s.112-115.
Sâtı Bey (1910). “El işleri dersi”, Tedrisat-ı İptidaiye mecmuası, yıl 1, sayı7, 15 Ağustos1326, s.43-48.
Sâtı Bey (1910). “Mesaide İntizam Ve Program”, Tedrisat-ı İptidaiye Mec-muası, Yıl 1, sayı 9, 15 Teşrinievvel 1326 (1910), s: 100-106.
Sâtı Bey (1911). “Malumatı Medeniye Dersleri”, Tedrisat-ı İptidaiye Mec-muası, Yıl 2, sayı 18, 15 Kanunuevvel 1327, s.231-234.
Sâtı Bey (1918). “Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi”, Muallim Mecmuası, Yıl 2, Cilt 2, Sayı 19, 15 Şubat 1334, s. 653-665.
Sâtı Bey, (1910). “Tarih Tedrisatının Usulü Esasiyesi”, Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası Sayı 8, Yıl 1, 15 Eylül 1326, s:92-97.
Süleyman Şevket (1922). “İlk ve Orta Tedrisat Programının Esbabı Muci-besi Hakkında”, Muallimler Mecmuası, Sene 1, sayı 4, 21 Kânunuevvel 1922, s.49-53.
Süleyman Şevket (1923), “Maarif Teşkilatımıza Dair Notlar’, Muallimler Mecmuası, 31 Teşrinievvel 1923, Sayı 14, s.309-316
Süleyman Şevket (1923). “Tedrisatta Usul İhtiyacı, Usul Meselesi”, Mual-limler Mecmuası, Sene 1, Sayı 7, 15 Nisan 1923, s.177- 18.
Şakir Ahmet, (1916). “Tedrisatta Sinematoğraf”, Muallim Mecmuası, Yıl1, Cilt 1, Sayı 1, 15 Temmuz 1332, s.13-17.
Şevket Bey, (1916). “Resmin Lüzumu ve Mahiyeti”, Tedrisat mecmuası, Yıl 6, Sayı.36-4, Cilt 6, 7 Haziran 1332, s.310-312.
Taner, Ali H., (1916). “Türkiye’de Rum Mektepleri 1”, a.g.m., s. 144-148
Cumhuriyet Öncesi Dönem Eğitim Ve Öğretim Programları İle İlgili Görüş Ve Öneriler
675  OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Taner, Ali H., (1916). “Türkiye’de Rum Mektepleri 2”, Muallim Mecmuası, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 6, 15 kânunuevvel 1332, s. 168-171.
Taner, Ali H., (1923). “Tedrisatımız Hakkında Bir Tarihçe- Emek Mektebi” Muallimler Mecmuası, Sene 1, Sayı 8, 30 Nisan 1923, s.145-150.
Tarcan, S. Sırrı (1917). “Terbiye-i Bedeniye Dersleri- Almanya’da Jimnas-tik, Basedow”, Tedrisat Mecmuası, Yıl 8, Sayı 40, 7Temmuz 1333, s.476-478.
Tedrisat Mecmuası (1915). Maarif Şuunu, “Darülmuallimine Yeni Eklenen Dersler”, Tedrisat Mecmuası, Yıl 5, Sayı 28-1, cilt 5, 7 Mart 1331, s.1.
Tedrisat Mecmuası (1917). “Müfredat Programlarında Programında Mün-deriç Mübahasenin Sene-i Devriyesi Haftalarına Taksimine Dair” , Tedrisat Mecmuası, Yıl 9, sayı 42, 1 Eylül 1333, s: 639-641.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com