You are here

Kentsel Alanda Gecekondu’dan Kentsel Dö-nüşüm’e Mekânsal Süreçler: Yaklaşımlar ve Tespit-ler

From the Gecekondu to the Urban Renewal Spatial Processes: Approaches and Findings

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It is argued in this article that there is continuity between the evaluation of the forms of the problem-atisation in the early gecekondu studies and in the late urban renewal programs. The modernist ap-proaches which are pejorative and hostile according to the concept of gecekondu in the studies, mainly constructs the legitimate principle of the urban renewal programs that are actually carrying out. The urban renewal discourse and the narrative of the urgency and mobilization depend on such historical custom of the inquiry. But there are critical stances about those urban renewal programs which are in general erected upon such understandings pertaining to gecekondu. It is also observed in some examples that there are disputes. For a healthy urban renewal it is necessary to overcome such dis-putes. It is maintaining for this purpose that it should be made revision on the urban renewal pro-gram.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede ilk dönem gecekondu araştırmalarındaki gecekondunun sorunsallaştırılma biçimleri ile son dönemdeki kentsel dönüşüm programlarındaki gecekondunun değerlendirilişi arasında bir sü-rekliliğin olduğu iddia edilmektedir. Gecekondu araştırmalarındaki gecekonduya dair pejoratif, ötekileştirici ve düşmanlaştırıcı modernist yaklaşım, günümüzde uygulanmakta olan kentsel dö-nüşüm programlarının meşruiyet ilkesini oluşturmuştur. Kentsel dönüşüm söylemi, bu konudaki aciliyet ve seferberlik anlatısı bu tarihsel araştırma geleneği üzerine yaslanmaktadır. Ancak gecekon-duya dair böyle bir kavrayış üzerine oluşturulan kentsel dönüşüm programı eleştiriler almaktadır. Kentsel dönüşüm uygulanan bazı örneklerde ihtilafların oluştuğu gözlemlenmektedir. Sağlıklı bir kentsel dönüşüm için bu ihtilafların çözülmesi gerekmektedir. Bunun için kentsel dönüşüm pro-gramında revizyona gidilmesi gerektiği savunulmaktadır

REFERENCES

References: 

Alpar, İ. ve Yener, S. (1993). Gecekondu Araştırması, Ankara: Devlet Plan-lama Teşkilatı Yayınları.
Aslan, Ş. (2008). 1 Mayıs Mahallesi, İstanbul: İletişim Yayınları.
Ataöv, A. ve Osmay, S. (2007). Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Yöntemsel bir Yaklaşım. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24(2), 57-82.
Kentsel Alanda Gecekondu’dan Kentsel Dönüşüm’e Mekânsal Süreçler: Yaklaşımlar ve Tespitler
759  OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Balaban, O. (2011). İnşaat Sektörü Neyin Lokomotifi. Birikim, 270, 19-26.
Bayraktar, E. (2006). Gecekondu ve Kentsel Yenileme, Ankara: Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayınları.
Bora, T. (2013). Sunuş. Kollektif (Der.), Milyonluk Manzara içinde (ss. 7-11). İstanbul: İletişim Yayınları.
Chatterjee, P. (2004). The Politics of the Governed, Columbia University Press.
Couch, P. ve Fraser, C. (2003). Urban Regeneration in Europe, Blackwell.
Çavuşoğlu, E. (2011). İslamcı Neo-Liberalizmde İnşaat Fetişi ve Mülkiyet Üzerindeki Simgesel Hâle. Birikim, 270, 40-51.
Erder, S. (1996). Ümraniye İstanbul’a Bir Kent Kondu, İstanbul: İletişim Ya-yınları
Erdoğmuş, Z. (1977). Kırsal Bölgelerden Ankara, Kıbrıs-Bayraktar İlkokulu Ge-cekondu Bölgesine Göç ve Göçedenlerin Kentlileşmesi, Ankara: Hacet-tepe Üniversitesi Yayınları.
Erkilet, A. (2013). “Hakikat Oyunları”nın Parçası Olarak Kentsel Çöküntü Söylemi. Kollektif (Der.), Milyonluk Manzara içinde (ss.77-93). İs-tanbul: İletişim Yayınları.
Gökçe, B. (1971). Gecekondu Gençliği, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Ya-yınları.
Göral, Ö. S. (2013). Kenti Üretmek, Kimin Hakkı. Kollektif (Der.), Milyon-luk Manzara içinde (ss. 93-123). İstanbul: İletişim Yayınları.
Hart, C. W. M. (1969). Zeytinburnu Gecekondu Bölgesi, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
Işık, O. ve Pınarcıoğlu, M. (2001). Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli Örneği, İstanbul: İletişim Yayınları.
Karpat, K. (2003). Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, Ankara: İmge Yayınları.
Kayasü ve Diğ. (2009). Gecekondu Dönüşüm, Kent: Tansı Şenyapılı’ya Ar-mağan, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları.
Keyder, Ç. (2011). Yirmi Birinci Yüzyıla Girerken İstanbul. Öztürk, D. Ve diğ. (Der.), İstanbul Nereye içinde (ss. ). İstanbul: Metis Yayınları.
Kıray, M. B. (1964). Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Ankara: DPT Yayınları.
Kocabaş, A. (2006). Kentsel Dönüşüm (/Yenileş(tir)me): İngiltere deneyimi ve Türkiye’deki Beklentiler, İstanbul: Literatür Yayınları.
Kongar, E. (1996). Türkiye Üzerine Araştırmalar, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Şevket Ercan Kızılay
OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  760
Kuyucu, T. ve Ünsal, Ö. (2010). Neoliberal Kent Rejimiyle Mücadele: Başıbüyük ve Tarlabaşı’nda Kentsel Dönüşüm ve Direniş. Göktürk, D ve diğ. (Der.), İstanbul Nereye? İçinde (ss. 85-107). İs-tanbul: Metis Yayınları.
Milliyet. 13.06.2012
MÜSİAD (2011). İnşaat Sektörü Raporu 2010.
Öğretmen, İ. (1957). Ankara’da 158 Gecekondu, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
Öncel, A. D. (2010). Apartman: Galata’da Yeni bir Konut Tipi, İstanbul: Kitap Yayınevi.
Özdemir, D. (2010). Kentsel Dönüşüm Olgusunun Süreç İçinde Değişen Anlamları. Özdemir, D. (Der.), Kentsel Dönüşümde Politika, Mev-zuat, Uygulama içinde (ss. 1-35). İstanbul: Nobel Kitap
Özden, P. (2010). Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Mevzuatına Eleştirel bir Bakış. Özdemir, D. (Der.), Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama içinde (ss. ). İstanbul: Nobel Kitap.
Pérouse, J.F. (2011). İstanbul’la Yüzleşme Denemeleri, İstanbul: İletişim Yayınları.
Pérouse, J.F. (2013). Kentsel Dönüşümün Yaygınlaştırılması Ya Da Suskun Çoğunluğun Acımasız Zaferi. Kollektif (Der.), Milyonluk Manzara içinde (ss. 49-77). İstanbul: İletişim Yayınları.
Sencer, Y. (1979). Türkiye’de Kentleşme, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Şenyapılı, T. (1978). Bütünleşmemiş Kentli Nüfus Sorunu, Ankara: ODTÜ Yayınları.
Şenyapılı, T. (1981). Gecekondu: ‘Çevre’ İşçilerin Mekânı, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.
Şenyapılı, T. (2006). Gecekondu Olgusuna Dönemsel Yaklaşımlar. Eraydın, A. (Der.), Değişen Mekan içinde (ss. 84-123). Ankara: Dost Kitabevi.
Tekeli, İ. (2010). Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, İs-tanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Turok, I. (2010). Dönüşümün Mücadelesi: Yoksul Mahalleleri Kent-Bölge-sindeki Büyümenin Parçası Haline Getirmek. Özdemir, D. (Der.), Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama içinde (ss. 35-51). İstanbul: Nobel Kitap.
Kentsel Alanda Gecekondu’dan Kentsel Dönüşüm’e Mekânsal Süreçler: Yaklaşımlar ve Tespitler
761  OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkün, A. (2012). İstanbul’da Kentsel Dönüşüm: Mekânı Değişen Yok-sulluk. 7. Türkiye Şehircilik Kongresi Bildiri Kitabı içinde, Ankara: TMMOB Yayınları.
Wacquant, L. (2011). Kent Paryaları, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları
Wedel, H. (2001). Siyaset ve Cinsiyet:İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı, İstanbul: Metis Yayınları.
Yalçıntan, M.C. (2014). Sarıyer Gecekondu Mahalleleri Örneğinde Kentsel Dö-nüşüm Süreçleri ve Bu Süreçlerin Sosyo-Ekonomik ve Fiziki Etkileri, Proje No: 110K404
Yasa, İ. (1966). Ankara’da Gecekondu Aileleri, Ankara: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com