You are here

USÛLÎ'NİN RÛZGÂR KASİDESİ

USULI'S QASIDA CALLED RUZGAR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Rüzgâr ha s an important place in the world of concept of Classical Turkish Literature. Many poets has used this concept in their poems in different ways. Usûlî is one of the most important poets of the Classical Turkish Literature. He has written a qasida based on concept of rüzgâr. In this article Usülî's qasida has rüzgâr as a rhyme will be examined.
Abstract (Original Language): 
Klasik Türk edebiyatının kavram dünyasında rüzgâr önemli bir yere sahiptir. Pek çok şair, bu kavrama çeşitli düşünce ve tasarruflarla şiirlerinde yer vermiştir. Klâsik Türk edebiyatının önemli şairlerinden birisi olan Usûlî, rûzgâr kavramından yola çıkarak bir kaside yazmıştır. Bu makalede, Usülî'nin rüzgâr redifli kasidesi incelenecektir.

REFERENCES

References: 

Ahmed
Paşa
, Divan, (hzl.: Ali Nihad Tarlan), Akçağ Yayınları, Ankara 1992. Bâkî, Divan, (hzl.: Sabahattin Küçük), TDK Yayınları, Ankara 1992.
ŞİŞMAN Bekir ve KUZUBAŞ Muhammet, Şehnâme'nin Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri, Ötüken Yayınları, İstanbul 2007.
DEVELLİOĞLU Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 1997.
Fuzülî, Divan, (hzl.: Kenan Akyüz vd.), Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
Hayâlî, Divan, (hzl.: Ali Nihad Tarlan), Akçağ Yayınları, Ankara 1992.
Nef'î, Divan, (hzl.: Metin Akkuş), Akçağ Yayınları, Ankara 1993.
Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Enderun Kitabevi, İstanbul 1989.
Usülî, Divan, (Hzl.: Mustafa İsen), Akçağ Yayınları, Ankara 1990.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com