You are here

AVRASYA'DA DEĞİŞEN DENGELER ÜZERİNDE OYNANAN KÜRESEL OYUNLAR

GLOBAL TRICKS WHICH ON CHANGING BALANCES IN EURASIA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
After the Cold War, which started after World War II, and disintegration of USSR new political formations has emerged in Eurasia. Geo-strategic location and energy resources of this region led global powers to a power struggle. As a result, this region has been made the least stable region of the world. The strategy which Global Powers trying to apply on this region is called: "The Great Game". Actually, American ideolog Zbigniev Brzezinski's book's title: "The Grand Chess Board", indicates the playground of this game. In this research we discussed Caucasion and Middle Asien countries position concerning the changing of balance of power in Eurosia after 1991. And we tried to understand the powers which will effect these countries historical evolution.
Abstract (Original Language): 
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Soğuk Savaş döneminin sona ermesinden ve SSCB'nin dağılmasından sonra Avrasya coğrafyasında yeni siyasal oluşumlar ortaya çık¬mıştır. Bu coğrafyanın jeo-stratejik konumu ve sahip olduğu enerji kaynakları, küresel güçlerin nüfuz mücadelesine girişmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda bölge dünyanın en az istik¬rarlı bölgesi haline getirilmiştir. Küresel güç odaklarının bölge üzerinde tatbik etmeye çalıştık¬ları stratejiye "Büyük Oyun" adı verilmektedir. Amerikan fikir babalarından Zbigniev Brzezinski'nin kitabına ad olarak koyduğu "Büyük Satranç Tahtası" da aslında bu büyük oyunun oynanacağı zemini ifade etmektedir. Bu araştırmada 1991 sonrası Avrasya coğrafyasında değişen güç dengeleri çerçevesinde Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin konumlarını ele aldık. Bu ülkelerin tarihsel evrimine etki edecek olan güçlerin oyunlarını anlamaya çalıştık.

REFERENCES

References: 

"ABD Üssü Kapatılmasına Meclisten Onay", http://Www.Tumgazeteler.Com/?A=4705142.
"Güneybatı Asya Doktrini-Prof. Albert Wohlstetter Gelişimi ve Doğurduğu Sonuçlar", http://www.68aksaray.gen.tr/forum/guneybati-asya-doktrini- t5179.html?s=eb4071 a00cec6c6b0001a0100dba0eca&p=9073
"Hazar'da Tehlikeli Oyun", Akşam Gazetesi, 01 Ağustos 2001.
"Kırgmstan~daki ABD Üssü Resmen Kapatıldı", http://www.tumgazeteler.com/?a=4705063.
"Orta Asya: ABD İle Rusya Kıskacında Orta Asya", http://www.dusuncegundem.com/content/view/462/29/.
50Selçuk Çolakoğlu, "11 Eylül Sonrası Değişen Avrasya Dengeleri Ve Çin-Orta Asya İlişkileri", OAKA, Cilt:1,
2006, Sayı 2, s. 38-55.
52
sosyal bilimler araştırmaları dergisi 2010/1
Avrasya'da Değişen Dengeler Üzerinde Oynana Küresel Oyunlar
"Putin'in 43. Münih Güvenlik Konferansı Konuşması", http://www. diplomatikgozlem. com/haber_oku.asp?id=3 215.
"Putin'in Münih konuşması Genelkurmay'ın Sitesinde",
http://yenisafak.com.tr/Gundem/?i=29982.http://arsiv.sabah.com.tr/2007/0....
AĞACAN K., "ABD'nin Gürcistan'a Asker Göndermesi: Terörle Mücadelede Üçüncü Cephe mi, Yoksa Köprü Başının Tutulması mı?", Stratejik Analiz, Nisan 2002.
AKMAN A., "Orta Asya: ABD ile Rusya Kıskacında Orta Asya", http://www.dusuncegundem.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=462.
AMANOV Ş., ABD'nin Orta Asya Politikaları, Gökkubbe Yayıncılık, İstanbul 2007.
ANDİCAN A., "Andican Olayları: Sonun Başlangıcı mı?", Zaman, 21 Mayıs 2005.
ARMAOĞLU F., 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul 2004.
ASKERZADE A., "NATO Çerçevesinde Azerbaycan-Türkiye Askerî İşbirliği ve Bölgesel Güvenlik Sorunları", Karadeniz Araştırmaları, Kış 2009, Sayı 20
AYAN E., Ortadoğu'da Yap-Boz, Karadeniz Dergi Yayınları, Ankara 2010.
BRZEZINSKI Z., Büyük Satranç Tahtası, Çev. Yelda Türedi, İnkılap Yayınevi, İstanbul 2005.
CAFERSOY N., "Rusya'da (Yeni) Avrasyacılık Akımı",
CHENG J. Y. S.- WANKUN Z., "Patterns and Dynamics of China's International Strategic Behaviour", Journal of Contemporay China, Cilt. 11, 2002, Sayı 31.
CURUL S., "Yeni Dünya Düzeninin Yeni Gerçeği; Büyük Ortadoğu Projesi, Ortadoğu Neresidir?", http://turkesen.com/arastirma.html.
ÇOLAKOĞLU S., "11 Eylül Sonrası Değişen Avrasya Dengeleri Ve Çin-Orta Asya İlişkileri", OAKA, Cilt:1,
2006, Sayı 2.
ÇOLAKOĞLU S., "Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Geleceği ve Çin", Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, , Bahar 2004,
Sayı 1.
EKREM E., "Kırgızistan'da Yeni Sivil darbe", Stratejik Düşünce Enstitüsü, http://www.sde.org.tr/tr/kose- yazilari/290/kirgizistanda-yeni-sivil-darbe.aspx.
EKREM N. H., "Orta Asya'da Güç Dengeleri: Şanghay İşbirliği Örgütü Başbakanlar Toplantısı Sonrası", http://www.turksam.org/tr/a614.html.
ELLISON H. J., "Russia, Korea, and Northeast Asia", Korea's Future and Great Powers, University of Washington Press, 2001.
EROL M. S.- TUNÇ Ç., "11 Eylül Sonrası ABD'nin Küresel Güç Mücadelesinde Orta Asya", Avrasya Dosyası,
Sonbahar 2003, Cilt 9, Sayı 3.
FOOT R., "Chinese Strategies in a US-hegemonic Global Order: Accommodating and Hedging", International
Affairs, 2006, Cilt 82, Sayı 1.
FUKUYAMA F., Tarihin Sonu ve Son İnsan, Çev. Zülfü Dicleli, Gün Yayıncılık, İstanbul 1999.
GLADNEY D.
J.
, "Islam in China: Accomodation or Separatism?", The China Quarterly, Cilt: 174, Haziran
2003.
GÜL M., "Bölgesel ve Global Aktörlerin Kafkasya'ya Etkisi", Kafkas Diasporası, http://www.uzunyayla.com/new/yazar.asp?yaziID=1690
GÜRAN Y., "Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP) Kime Yararı var?", http://www.Yalcinguran.com/ 2008/byk-ortadou-projesinin-bop-kime-ne.html.
HARADA C.,
"Russi
a and North-East Asia", Adelpi Paper, Temmuz 1997, Sayı 310. HORIUCHI T., "Koizumi Courts Central Asian Nations", The Asahi Shimbun, 23 Ağustos 2006.
sosyal bilimler araştırmaları dergisi 2010/1
53
Ergin AYAN
http://turkey.cri.cn.../14/1@66508.htm.06/15/content_756.htm). http://www.jamestown.org/edm/article.php?article_id=2371733. http://www.tumgazeteler.com/?a=801405. http://www.turksam.org/tr/yazdir700.html.
MCDERMOTT R., "Bishkek's Manas Base in Crises", Eurasia Daily Monitor, Cilt: 3, Sayı: 228, Aralık 2006.
Official Website of SCO Summit, "Joint Communique Of the Meeting of the Council of Heads of State of The Shanghai Cooperation Organization"; (http://english.scosummit2006.org/en_zxbb/2006-
OGAN G., "Andican
Olayları
' Sonrasında Özbekistan Dış Politikası", http://www.asam.org.tr/temp/temp63.pdf, 1
Ocak 2006.
OGAN S., "Özbekistan'da 'Yeşil' Devrim Sancıları", http://www.turksam.org/tr/a364.html, 15 Mayıs 2005. OGAN S., www. turksam.org (17.07.2004).
ONG R.,
"China'
s Security Interests in Central Asia", Central Asian Survey, Aralık 2005, Cilt 24, Sayı 4. PHAM J. P., "Beijing's Great Game: Understanding Chinese Strategy in Central Eurasia", American Foreign
Policy Interests, 2006, Cilt 28, Sayı 1.
PYE L. W., "Tiananmen And Chinese Political Culture", Asian Survey, Nisan 1990, No. 4. Security Through Partnership, Brussels, NATO 2005.
SWANSTROM N., "China and Central Asia: A New Great Game or Traditional Vassal Relations?", Journal of Contemporary China, Kasım 2005, Cilt 14, Sayı 45.
ŞANLI B., "Kafkasya'da Enerjinin Yeni Jeopolitiği", Anlayış Dergisi, Eylül 2003.
UĞURLU Ö., Türkiye'de Çevresel Güvenlik Bağlamında Sürdürülebilir Enerji Politikaları, Ankara Üniver¬sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara 2006, s. 273 vd. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/2151 .pdf.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com